Wet van 02 december 2011
gepubliceerd op 23 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014306
pub.
23/12/2011
prom.
02/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van : 1° Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering;2° Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap;3° Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Art. 3.Artikel 44 van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Indien hij zulks noodzakelijk acht, kan de spoorweginfrastructuurbeheerder van de spoorwegondernemingen eisen, hem tegen een redelijke vergoeding de middelen ter beschikking te stellen die hij het meest geschikt acht om de normale toestand zo snel mogelijk te herstellen. »

Art. 4.In artikel 65 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de aanhangigmaking » vervangen door de woorden « ontvangst van alle inlichtingen »;2° in het vierde lid wordt het woord « dwingend » vervangen door het woord « bindend ».

Art. 5.In artikel 67 van dezelfde wet wordt § 1 vervangen als volgt : « § 1. Om alle werkings- en personeelskosten van het toezichthoudende orgaan te dekken, betalen de houders van een veiligheidscertificaat deel B zoals bedoeld in artikel 27 van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de houder van de veiligheidsvergunning als bedoeld in artikel 23 van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen een bijdrage aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Elk kwartaal moet een kwart van het jaarbedrag betaald worden.

De totale bijdrage wordt verdeeld tussen de houders van een veiligheidscertificaat deel B en de houder van de veiligheidsvergunning.

Het aandeel van de houder van de veiligheidsvergunning bedraagt dertig procent van het totale bedrag.

Het aandeel van de houders van een veiligheidscertificaat deel B bedraagt zeventig procent van het totale bedrag. Dit aandeel wordt verdeeld onder de houders in verhouding tot het aantal treinkilometers dat zij gepresteerd hebben tijdens het kwartaal dat afgesloten werd drie maanden voor het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft. De treinkilometers gepresteerd door elke houder worden, onmiddellijk na afsluiting van elk kwartaal, door de houder van de veiligheidsvergunning meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. » HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

Art. 6.In de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 4/1.Hoofdstuk V van titel II is niet van toepassing op treinbestuurders die uitsluitend tewerkgesteld zijn op baanvakken die tijdelijk gesloten zijn voor het normale verkeer, ten behoeve van het onderhoud, de vernieuwing of de herinrichting van het spoorwegsysteem. »

Art. 7.In artikel 12, 11°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, worden de woorden « andere dan deze », tussen de woorden « de treinbestuurders, » en de woorden « vermeld in artikel 37/16; » ingevoegd.

Art. 8.In artikel 14/1 van de dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, vervangen bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De bijdrage bedoeld in het eerste lid, voor de aan de Veiligheidsinstantie gevraagde dienst, wordt berekend per aangevatte halve dag. De vergoeding voor een halve dag bedraagt 375 euro en wordt geïndexeerd. »; 2° § 3, vervangen bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt vervangen als volgt : « § 3.In geval van niet-betaling van de in §§ 1 en 2 bedoelde bijdragen, wordt de toelating ingetrokken na ingebrekestelling. »

Art. 9.Artikel 14/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 14/2.§ 1. De spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen zijn, als deelneming in de administratieve kosten van de Veiligheidsinstantie voor de certificering als bedoeld in artikel 12, 11° en 12°, per personeelslid dat een vergunning heeft op 1 januari van het lopende jaar, een jaarlijkse, geïndexeerde bijdrage verschuldigd.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 20 euro.

In geval van niet-betaling van de in het eerste lid bedoelde bijdrage, is de vergunning van de betrokken personeelsleden niet meer geldig. § 2. De aanvrager is als deelname in de administratieve kosten van de Veiligheidsinstantie voor de opdrachten bedoeld in artikel 37/16, § 1, 1°, een geïndexeerde bijdrage verschuldigd. De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 100 euro voor de initiële afgifte, inclusief bijwerking en wijziging van de vergunningen.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 100 euro voor de verlenging, inclusief bijwerking en wijziging van de vergunningen.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 40 euro voor de afgifte van duplicaten. § 3. De personen of entiteiten, bedoeld in artikel 37/16, § 1, 4°, zijn als deelneming in de kosten voor het onderzoek van het dossier door de Veiligheidsinstantie, een geïndexeerde bijdrage verschuldigd.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 2.000 euro voor de spoorwegondernemingen die hun eigen personeel opleiden.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 2.500 euro voor de spoorwegondernemingen die hun eigen personeel en derden opleiden.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 2.500 euro voor de andere ondernemingen of instellingen. »

Art. 10.Artikel 14/4bis, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 14/4bis.§ 1. De aanvrager van een conformiteitsonderzoek met betrekking tot de vereisten bedoeld in artikel 40, tweede lid, is als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het conformiteitsonderzoek een geïndexeerde bijdrage verschuldigd.

De in het eerste lid bedoelde bijdrage is vastgesteld op 2.000 euro. § 2. De conformiteit met de vereisten bedoeld in artikel 40, tweede lid, wordt vermeld in de veiligheidsvergunning voor de spoorweg- infrastructuurbeheerder of in het veiligheidscertificaat voor de spoorwegonderneming, zodra de betaling van de in de § 1 bedoelde bijdrage werd uitgevoerd. »

Art. 11.In titel II, hoofdstuk II, afdeling 2/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt een artikel 14/4ter ingevoegd, luidende : «

Art. 14/4ter.§ 1. Het bedrag van de in artikelen 14/1 tot 14/4bis bedoelde bijdragen wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2009.

Voor de volgende jaren wordt het totale bedrag jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van december van het jaar voorafgaand aan het betrokken jaar. § 2. De in de artikelen 14/1 tot 14/4bis bedoelde bijdragen worden betaald aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ten laatste dertig dagen volgend op de datum van de uitnodiging tot betaling en volgens de instructies die in die uitnodiging zijn opgenomen. § 3. In het geval van de in artikel 14/2, § 3, bedoelde bijdrage begint de in artikel 14, tweede lid, bedoelde termijn te lopen vanaf de ontvangstdatum van de betaling en voor zover het dossier volledig is. »

Art. 12.In artikel 33, § 3, van dezelfde wet, vervangen door de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De bijdragen worden betaald aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ten laatste dertig dagen volgend op de datum van de factuur en volgens de instructies die in die factuur zijn opgenomen. »

Art. 13.In artikel 33/1, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt het zesde lid vervangen als volgt : « Het aandeel van de houders van een veiligheidscertificaat deel B is zeventig procent van het globale bedrag. Dat aandeel wordt verdeeld over de houders in verhouding tot het aantal treinkilometers dat zij gepresteerd hebben tijdens het kwartaal dat afgesloten werd drie maanden voor het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft.

Onmiddellijk na afsluiting van elk kwartaal, worden de treinkilometers, gepresteerd door elke houder van een veiligheidscertificaat deel B, aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer meegedeeld door de houder van de veiligheidsvergunning. »

Art. 14.In artikel 33/2, § 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt het vierde lid vervangen als volgt : « Het aandeel van de houders van een veiligheidscertificaat deel B wordt verdeeld over de houders in verhouding tot het aantal treinkilometers dat zij gepresteerd hebben tijdens het kwartaal dat afgesloten werd drie maanden voor het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft. Onmiddellijk na afsluiting van elk kwartaal worden de treinkilometers, gepresteerd door elke houder van een veiligheidscertificaat deel B, aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer meegedeeld door de houder van de veiligheidsvergunning. »

Art. 15.In artikel 33/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt § 1 vervangen als volgt : « § 1. De houder van de veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B betalen de in artikel 33/1 en 33/2 bedoelde bijdragen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bij het begin van het kwartaal, ten laatste dertig dagen volgend op de datum van de factuur en volgens de instructies die in die factuur zijn opgenomen. »

Art. 16.In artikel 37/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, wordt een § 4 ingevoegd, luidende : « § 4. De Veiligheidsinstantie zorgt ervoor dat het door haar krachtens § 1 aangelegde register enkel gebruikt wordt voor de volgende doelstellingen : 1° het bijhouden van de feitelijke en juridische gegevens inzake afgifte, bijwerking, verlenging, wijziging, verloop, schorsing, intrekking, verlies, diefstal en vernietiging van alle vergunningen;2° het bijhouden van de door de Koning bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de onder 1° vermelde doelstelling. Wanneer de Veiligheidsinstantie optreedt overeenkomstig de bepalingen van dit artikel dient zij alle bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven, behalve indien deze wet hiervan afwijkt. »

Art. 17.In artikel 37/14 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, wordt een § 4 ingevoegd, luidende : « § 4. De spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen zorgen ervoor dat het door hen krachtens § 1 aangelegde register enkel gebruikt wordt voor de volgende doelstellingen : 1° het bijhouden van de feitelijke en juridische gegevens inzake afgifte, bijwerking, verlenging, wijziging, verloop, schorsing, intrekking, verlies, diefstal en vernietiging van alle bevoegdheidsbewijzen of afschriften van bevoegdheidsbewijzen;2° het bijhouden van de door de Koning bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de onder 1° vermelde doelstelling. Wanneer de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen optreden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel dienen zij alle bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven, behalve indien deze wet hiervan afwijkt. »

Art. 18.In artikel 37/16, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, wordt een bepaling onder 10° ingevoegd, luidende : « 10° de erkenning van personen of instellingen belast met het medisch onderzoek en het bedrijfspsychologisch examen zoals bedoeld in artikel 37/27, § 1, 2° en 3°. »

Art. 19.In artikel 37/17 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt als volgt vervangen : « De personen of opleidingscentra en de examinatoren of examencentra worden erkend door de Veiligheidsinstantie voor de taken vermeld in de artikelen 37/19, eerste lid, 37/20, eerste en tweede lid, en 37/22.»; 2° in het zesde lid worden de woorden « personen en entiteiten » vervangen door de woorden « personen of entiteiten ».

Art. 20.In artikel 37/22, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, wordt het woord « Koning » vervangen door het woord « Veiligheidsinstantie ».

Art. 21.§ 1. In artikel 37/27 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt de bepaling onder 1° en de bepaling onder 7° opgeheven;2° in § 1 wordt in de bepaling onder 3° het woord « examen » vervangen door het woord « onderzoek »;3° in § 1 wordt een bepaling onder 3° bis ingevoegd, luidende : « 3° bis : de regels voor de aanvraag en de afgifte van een erkenning en de regels voor de vernieuwing, aanpassing, intrekking of schorsing van de erkenning;»; 4° in § 2 wordt de bepaling onder 1° en de bepaling onder 6° opgeheven;5° in § 2 worden in de bepaling onder 7° de woorden « artikel 37/15, § 1 » vervangen door de woorden « artikel 37/15, § 2 » en het woord « examen » door het woord « keuring »;6° in § 4 worden in de bepaling onder 2°, de woorden « lesgevers en » vervangen door de woorden « personen of »;7° in § 4 wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden « en de procedure voor aanpassing, vernieuwing, schorsing en intrekking van de erkenning;»; 8° § 5 wordt vervolledigd met 5° en 6°, luidende : « 5° bepaalt de criteria voor de erkenning van personen of instellingen belast met het medisch onderzoek en de nadere regels met betrekking tot dat medisch onderzoek;»; « 6° bepaalt de criteria voor de erkenning van personen of instellingen belast met het bedrijfspsychologisch onderzoek en de nadere regels met betrekking tot dat onderzoek. ». § 2. Artikel 37/27 van dezelfde wet, wordt aangevuld met een § 6, luidende : « § 6. In alle gevallen bedoeld in dit artikel zal de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals onder meer gewaarborgd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geëerbiedigd worden.

Alvorens gebruik te maken van één of meerdere van de machtigingen waarin dit artikel voorziet, vraagt de Koning het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In afwijking van artikel 29, § 2, van de voornoemde wet brengt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer haar advies uit binnen dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de Commissie zijn meegedeeld. »

Art. 22.In artikel 53, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden « bijlage V » vervangen door de woorden « bijlage III ».

Art. 23.In dezelfde wet, worden de woorden « lesgevers of opleidingscentra » telkens vervangen door de woorden « personen of opleidingscentra ».

Art. 24.In bijlage V van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2, b), wordt vervangen als volgt : « b) de vermelding « Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien »;2° punt 2 wordt met een e) aangevuld, luidende : « e) het kaartnummer ». HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap

Art. 25.In artikel 53 van de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersonee type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezicht type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes sluiten betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap, wordt de laatste zin aangevuld met de woorden : « , de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning ».

Art. 26.In artikel 57 van dezelfde wet worden de woorden « en de nadere regels voor het indienen van de aanwijzingsaanvraag van de in artikel 56 bedoelde instanties » vervangen door de woorden « , de nadere regels voor het indienen van de aanwijzingsaanvraag van de in artikel 56 bedoelde instanties, de procedure voor de toekenning ervan en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de aanwijzing ».

Art. 27.Artikel 61, § 3, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt : « Wanneer de Veiligheidsinstantie optreedt krachtens de bepalingen van dit artikel, dan leeft zij de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. » HOOFDSTUK 5. - Begrotingsfondsen

Art. 28.§ 1. Met toepassing van artikel 62, § 1, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt een begrotingsfonds betreffende de werking van de economisch regulerende overheid van het spoorwegvervoer, genaamd toezichthoudend orgaan, opgericht. § 2. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen wordt rubriek 33, laatst gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, aangevuld als volgt : « Benaming van het organiek begrotingsfonds : 33-11 Fonds betreffende de werking van de Regulering van het Spoorwegvervoer.

Aard van de toegewezen ontvangsten : De retributie bepaald in artikel 67 van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Terugbetaling van kosten en diverse ontvangsten voortvloeiend uit de activiteiten betreffende de Regulering van het Spoorwegvervoer.

Aard van de toegestane uitgaven : Personeels- en werkingskosten van allerhande aard met betrekking tot de Regulering van het Spoorwegvervoer. »

Art. 29.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, wordt subrubriek 33-8, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, vervangen als volgt : « Benaming van het organiek begrotingsfonds : 33-8 Fonds betreffende de werking van de economisch regulerende overheid van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Aard van de toegewezen ontvangsten : De ontvangsten zijn samengesteld uit de vergoeding bepaald in artikel 53 van de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen te storten door de NV van privaat recht The Brussels Airport Company.

Aard van de toegestane uitgaven : Personeels- en werkingskosten van allerhande aard met betrekking tot de economisch regulerende overheid van de luchthaven Brussel-Nationaal. »

Art. 30.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, wordt in subrubriek 33-9, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, de aard van de toegewezen ontvangsten aangevuld als volgt : « - terugbetaling van kosten en diverse ontvangsten voortvloeiend uit de activiteiten van de Veiligheidsinstantie van de spoorwegen. »

Art. 31.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, wordt in subrubriek 33-10, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, de aard van de toegewezen ontvangsten aangevuld als volgt : « - terugbetaling van kosten en diverse ontvangsten voortvloeiend uit de activiteiten van het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen. » HOOFDSTUK 6. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van sluiten houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en de verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Art. 32.Het koninklijk besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van sluiten houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en de verplichtingen van reizigers in het treinverkeer wordt bekrachtigd met ingang van 4 maart 2011. HOOFDSTUK 7. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangsperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangsperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen

Art. 33.Het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangsperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Ombudsdienst voor treinreizigers tijdens de overgangsperiode bedoeld in artikel 18 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen wordt bekrachtigd met ingang van 14 maart 2011. HOOFDSTUK 8. - Wijziging van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen

Art. 34.In artikel 355, tweede lid, van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009, wordt het getal « 200 » vervangen door het getal « 290 ». HOOFDSTUK 9. - Slotbepaling

Art. 35.Deze wet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 5, 28 en 29, waarvan de datum van inwerkingtreding bepaald wordt door de Koning.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Kamer van de volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 53-1741 - Nr. 1. - Amendement, 53-1741 - Nr. 2. - Verslag, 53-1741 - Nr.3. - Tekst aangenomen door de Commissie, 53-1741 - Nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1741 - Nr. 5.

Integraal verslag. - 20 oktober 2011.

Senaat Stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1280 - Nr. 1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^