Wet van 02 december 2011
gepubliceerd op 16 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betre

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014311
pub.
16/12/2011
prom.
02/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2011. - Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties wordt bekrachtigd met ingang van 23 mei 2011 met terugwerkende kracht tot op deze datum om redenen van continuïteit van bestuur.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC wordt bekrachtigd met ingang van 23 mei 2011 met terugwerkende kracht tot op deze datum om redenen van continuïteit van bestuur.

Art. 4.In artikel 8, § 2, van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit worden de woorden « zes maanden » vervangen door de woorden « zeven maanden ».

Art. 5.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1817-2011/2012 : Nr.1 : wetsvoorstel van de heer Van den Bergh c.s. Nr. 2 : verslag.

Nr. 3 : amendementen ingediend in de plenaire vergadering. Nr. 4 : aanvullend verslag. Nr. 5 : tekst aangenomen door de commissie. Nr. 6 : tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 10 november 2011.

Stukken van de Senaat : 5-1315-2011/2012 : Nr. 1 : ontwerp geëvoceerd door de Senaat. Nr. 2 : verslag. Nr. 3 : beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 17 november 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^