Wet van 02 juni 2010
gepubliceerd op 14 juni 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003362
pub.
14/06/2010
prom.
02/06/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2010. - Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen ter aanvulling van de herstelmaatregelenvoor kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en vereffeningsinstellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen

Art. 2.In artikel 26, § 1, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vervangen bij de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin van het tweede lid, 2°, wordt aangevuld met de woorden « ;deze schorsing kan, in de door de CBFA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben. »; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende : « In uiterst spoedeisende gevallen kan de CBFA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen treffen zonder vooraf een hersteltermijn op te leggen.»

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidende : «

Art. 26bis.§ 1. Indien een van de in artikel 26, § 1, vermelde toestanden van dien aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten gezien de omvang van de verbintenissen van de betrokken verzekeringsonderneming of haar rol in het financiële stelsel, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, hetzij op verzoek van de CBFA, hetzij op eigen initiatief, na het advies te hebben ingewonnen van de CBFA en van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante instellingen als bedoeld in artikel 88 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, elke daad van beschikking vaststellen, ten gunste van de Staat om of het even welke andere publiek- of privaatrechtelijke Belgische of buitenlandse persoon, inzonderheid elke overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot : 1° activa, passiva of één of meer bedrijfstakken en meer algemeen, alle of een deel van de rechten en verplichtingen van de betrokken verzekeringsonderneming;2° al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door de verzekeringsonderneming zijn uitgegeven. § 2. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1 wordt genomen, bepaalt de schadeloosstelling die betaald moet worden aan de eigenaars van de goederen of de houders van de rechten waarop de in het besluit vastgestelde daad van beschikking betrekking heeft. Indien de bij het koninklijk besluit aangewezen overnemer een andere persoon is dan de Staat, komt de prijs die volgens de met de Staat gesloten overeenkomst verschuldigd is door de overnemer, als vergoeding toe aan de genoemde eigenaars of houders, volgens de verdeelsleutel die in hetzelfde besluit is vastgelegd. § 3. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1, wordt genomen, wordt ter kennis gebracht van de betrokken verzekeringsonderneming. De maatregelen waarin dit besluit voorziet, worden bovendien bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Zodra zij de in het vorige lid bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, verliest de verzekeringsonderneming de beschikkingsbevoegdheid over de activa waarop de in het koninklijk besluit vastgestelde daden van beschikking betrekking hebben. § 4. Het is niet mogelijk om de in paragraaf 1 bedoelde daden niet-tegenwerpbaar te verklaren krachtens de artikelen 17, 18 of 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten.

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling mogen de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen noch tot gevolg hebben dat de bepalingen van een tussen de verzekeringsonderneming en één of meer derden gesloten overeenkomst worden gewijzigd, noch dat een einde wordt gesteld aan een dergelijke overeenkomst, noch dat aan één van de betrokken partijen het recht wordt verleend om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Ten aanzien van de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen geldt geen enkele statutaire of contractuele goedkeurings clausule of geen enkel statutair of contractueel recht van voorkoop, geen enkele optie tot aankoop van een derde alsook geen enkele statutaire of contractuele clausule die de wijziging van de controle over de betrokken verzekeringsonderneming verhindert.

De Koning is gemachtigd om alle overige regelingen te treffen die nodig zijn om de goede uitvoering van de op grond van paragraaf 1 genomen maatregelen te verzekeren. § 5. De burgerlijke aansprakelijkheid van de personen die in naam van de Staat of op zijn verzoek optreden in het kader van de in dit artikel bedoelde maatregelen, opgelopen door of met betrekking tot hun beslissingen, daden of handelingen in het kader van deze maatregelen, is beperkt tot gevallen van bedrog of zware fout in hun hoofde. Het al dan niet bestaan van een zware fout dient te worden beoordeeld op grond van de concrete omstandigheden van het betrokken geval, en inzonderheid van de hoogdringendheid waar mee die personen werden geconfronteerd, van de praktijken op de financiële markten, van de complexiteit van het betrokken geval, van de bedreigingen voor de bescherming van het spaarwezen en van het gevaar voor schade aan de nationale economie ingevolge de discontinuïteit van de betrokken verzekeringsonderneming. § 6. Alle geschillen waartoe de in dit artikel bedoelde maatregelen en de in paragraaf 5 bedoelde aansprakelijkheid aanleiding zouden kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die uitsluitend het Belgische recht toepassen. § 7. Ten behoeve van de toepassing van de bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, worden de daden die krachtens paragraaf 1, 1°, zijn verricht, beschouwd als daden die door de verzekeringsonderneming zelf zijn gesteld. » § 8. Onverminderd de algemene rechtsbeginselen die hij zou kunnen inroepen, kan de raad van bestuur van de verzekeringsonderneming afwijken van de statutaire beperkingen van zijn bestuursbevoegdheden indien een van de in artikel 26, § 1, eerste lid, vermelde toestanden van dien aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten vanwege de omvang van de verbintenissen van de betrokken verzekeringsonderneming of haar rol in het financiële stelsel. De raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op waarin wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toegepast, en waarin de genomen beslissingen worden uiteengezet; dit verslag wordt binnen twee maanden bezorgd aan de algemene vergadering.

Art. 4.In artikel 57, § 1, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin van het tweede lid, 2°, wordt aangevuld met de woorden « ;deze schorsing kan, in de door de CBFA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben. »; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende : « In uiterst spoedeisende gevallen kan de CBFA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen treffen zonder vooraf een hersteltermijn op te leggen.»

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 57bis ingevoegd, luidende : «

Art. 57bis.§ 1. Indien een van de in artikel 57, § 1, eerste lid, vermelde toestanden van dien aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten gezien de omvang van de deposito's van de betrokken kredietinstelling, van haar belang op de kredietmarkt of van haar rol in het financiële stelsel, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hetzij op verzoek van de CBFA, hetzij op eigen initiatief, na het advies te hebben ingewonnen van de CBFA en van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante instellingen bedoeld in artikel 88 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, elke daad van beschikking vaststellen, ten gunste van de Staat of om het even welke andere Belgische of buitenlandse persoon, inzonderheid elke overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot : 1° activa, passiva of één of meer bedrijfstakken en meer algemeen, alle of een deel van de rechten en verplichtingen van de betrokken kredietinstelling;2° al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door de kredietinstelling zijn uitgegeven. Een deel van de vergoeding mag variabel zijn, voor zover dit variabele gedeelte bepaalbaar is. § 2. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1 wordt genomen, bepaalt de vergoeding die betaald moet worden aan de eigenaars van de goederen of de houders van de rechten waarop de in het besluit bepaalde daad van beschikking betrekking heeft. Indien de bij het koninklijk besluit aangewezen overnemer een andere persoon is dan de Staat, komt de prijs die volgens de met de Staat gesloten overeenkomst verschuldigd is door de overnemer, als vergoeding toe aan de genoemde eigenaars of houders, volgens de verdeelsleutel die in hetzelfde besluit is vastgelegd. § 3. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1 wordt genomen, wordt ter kennis gebracht van de betrokken kredietinstelling.

De maatregelen waarin dit besluit voorziet, worden bovendien bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Zodra zij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, verliest de kredietinstelling de beschikkingsbevoegdheid over de activa waarop de in het koninklijk besluit bepaalde daden van beschikking betrekking hebben. § 4. Het is niet mogelijk om de in paragraaf 1 bedoelde daden niet-tegenwerpbaar te verklaren krachtens de artikelen 17, 18 of 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten.

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling mogen de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen noch tot gevolg hebben dat de bepalingen van een tussen de kredietinstelling en één of meer derden gesloten overeenkomst worden gewijzigd, noch dat een einde wordt gesteld aan een dergelijke overeenkomst, noch dat aan één van de betrokken partijen het recht wordt verleend om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Ten aanzien van de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen geldt geen enkele statutaire of contractuele goedkeuringsclausule of geen enkel statutair of contractueel recht van voorkoop, geen enkele optie tot aankoop van een derde alsook geen enkele statutaire of contractuele clausule die de wijziging van de controle over de betrokken kredietinstelling verhindert.

De Koning is gemachtigd om alle overige regelingen te treffen die nodig zijn om de goede uitvoering van de op grond van paragraaf 1 genomen maatregelen te verzekeren. § 5. De burgerlijke aansprakelijkheid van de personen die in naam van de Staat of op zijn verzoek optreden in het kader van de in dit artikel bedoelde maatregelen, opgelopen door of met betrekking tot hun beslissingen, daden of handelingen in het kader van deze maatregelen, is beperkt tot gevallen van bedrog of zware fout in hun hoofde. Het al dan niet bestaan van een zware fout dient te worden beoordeeld op grond van de concrete omstandigheden van het betrokken geval, en inzonderheid van de hoogdringendheid waarmee die personen werden geconfronteerd, van de praktijken op de financiële markten, van de complexiteit van het betrokken geval, van de bedreigingen voor de bescherming van het spaarwezen en van het gevaar voor schade aan de nationale economie ingevolge de discontinuïteit van de betrokken kredietinstelling. § 6. Alle geschillen waartoe de in dit artikel bedoelde maatregelen en de in paragraaf 5 bedoelde aansprakelijkheid aanleiding zouden kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die uitsluitend het Belgische recht toepassen. § 7. Ten behoeve van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, worden de daden die krachtens paragraaf 1, 1°, zijn verricht, beschouwd als daden die door de kredietinstelling zelf zijn gesteld. » § 8. Onverminderd de algemene rechtsbeginselen die hij zou kunnen inroepen, kan de raad van bestuur van de kredietinstelling afwijken van de statutaire beperkingen van zijn bestuursbevoegdheden indien een van de in artikel 57, § 1, eerste lid, vermelde toestanden van dien aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten vanwege de omvang van de deposito's van de betrokken kredietinstelling, van haar belang op de kredietmarkt of haar rol in het financiële stelsel. De raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op waarin wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toegepast, en waarin de genomen beslissingen worden uiteengezet; dit verslag wordt binnen twee maanden bezorgd aan de algemene vergadering.

Art. 6.In de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wordt een artikel 23bis ingevoegd (waarbij het huidige artikel 23bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, artikel 23quater wordt), luidende : «

Art. 23bis.§ 1. Wanneer een instelling als bedoeld in artikel 23, § 1, 3°, of een daarmee gelijkgestelde instelling als bedoeld in artikel 23, § 8, niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, wanneer haar beleid of haar financiële positie de goede afloop van haar verbintenissen in het gedrang dreigt te brengen of niet voldoende waarborgen biedt voor haar solvabiliteit, liquiditeit of rendabiliteit, of wanneer haar beleidsstructuren, haar administratieve of boekhoudkundige organisatie of haar interne controle zo'n ernstige leemten vertonen dat het Belgische of internationale financiële stelsel erdoor in het gedrang zou kunnen komen, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hetzij op verzoek van de CBFA, hetzij op eigen initiatief, na advies van de CBFA en van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante instellingen bedoeld in artikel 88, elke daad van beschikking vaststellen, ten gunste van de Staat of om het even welke andere publiek- of privaatrechtelijke Belgische of buitenlandse persoon, inzonderheid elke overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot : 1° activa, passiva of één of meer bedrijfstakken en meer algemeen, alle of een deel van de rechten en verplichtingen van de betrokken instelling, inclusief overgaan tot de overdracht van de cliëntentegoeden die bestaan uit financiële instrumenten die worden beheerst door de gecoördineerde tekst van het koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, alsook uit de onderliggende effecten die in naam van de betrokken instelling bij depositarissen worden gehouden, evenals overgaan tot de overdracht van de middelen, inclusief de informaticamiddelen, die nodig zijn voor de verwerking van de verrichtingen met betrekking tot die tegoeden, en de rechten en verplichtingen met betrekking tot die verwerking; 2° al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door de vereffeningsinstelling of de daarmee gelijkgestelde instelling zijn uitgegeven. § 2. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1 wordt genomen, bepaalt de vergoeding die betaald moet worden aan de eigenaars van de goederen of de houders van de rechten waarop de in het besluit bepaalde daad van beschikking betrekking heeft. Indien de bij het koninklijk besluit aangewezen overnemer een andere persoon is dan de Staat, komt de prijs die volgens de met de Staat gesloten overeenkomst verschuldigd is door de overnemer, als vergoeding toe aan de genoemde eigenaars of houders, volgens de verdeelsleutel die in hetzelfde besluit is vastgelegd.

Een deel van de vergoeding mag variabel zijn, voor zover dit variabele gedeelte bepaalbaar is. § 3. Het koninklijk besluit dat met toepassing van paragraaf 1 wordt genomen, wordt ter kennis gebracht van de betrokken instelling. De maatregelen waarin dit besluit voorziet, worden bovendien bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Zodra zij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, verliest de instelling de beschikkingsbevoegdheid over de activa waarop de in het koninklijk besluit bepaalde daden van beschikking betrekking hebben. § 4. Het is niet mogelijk om de in paragraaf 1 bedoelde daden niet-tegenwerpbaar te verklaren krachtens de artikelen 17, 18 of 20 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten.

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling mogen de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen noch tot gevolg hebben dat de bepalingen van een tussen de instelling en één of meer derden gesloten overeenkomst worden gewijzigd, noch dat een einde wordt gesteld aan een dergelijke overeenkomst, noch dat aan één van de betrokken partijen het recht wordt verleend om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Ten aanzien van de door de Koning met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen geldt geen enkele statutaire of contractuele goedkeuringsclausule of geen enkel statutair of contractueel recht van voorkoop, geen enkele optie tot aankoop van een derde alsook geen enkele statutaire of contractuele clausule die de wijziging van de controle over de betrokken instelling verhindert.

De Koning is gemachtigd om alle overige regelingen te treffen die nodig zijn om de goede uitvoering van de op grond van paragraaf 1 genomen maatregelen te verzekeren. § 5. De burgerlijke aansprakelijkheid van de personen die in naam van de Staat of op zijn verzoek optreden in het kader van de in dit artikel bedoelde maatregelen, opgelopen door of met betrekking tot hun beslissingen, daden of handelingen in het kader van deze maatregelen, is beperkt tot gevallen van bedrog of zware fout in hun hoofde. Het al dan niet bestaan van een zware fout dient te worden beoordeeld op grond van de concrete omstandigheden van het betrokken geval, en inzonderheid van de hoogdringendheid waarmee die personen werden geconfronteerd, van de praktijken op de financiëlemarkten, van de complexiteit van het betrokken geval, van de bedreigingen voor de bescherming van het spaarwezen en van het gevaar voor schade aan de nationale economie ingevolge de discontinuïteit van de betrokken instelling. § 6. Alle geschillen waartoe de in dit artikel bedoelde maatregelen en de in paragraaf 5 bedoelde aansprakelijkheid aanleiding zouden kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die uitsluitend het Belgische recht toepassen. § 7. Ten behoeve van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, worden de daden die krachtens paragraaf 1, 1°, zijn verricht, beschouwd als daden die door de vereffeningsinstelling of de daarmee gelijkgestelde instelling zelf zijn gesteld. » § 8. Onverminderd de algemene rechtsbeginselen die hij zou kunnen inroepen, kan de raad van bestuur van de betrokken instelling afwijken van de statutaire beperkingen van zijn bestuursbevoegdheden indien een van de in paragraaf 1 vermelde toestanden van dien aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten. De raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op waarin wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toegepast, en waarin de genomen beslissingen worden uiteengezet; dit verslag wordt binnen twee maanden bezorgd aan de algemene vergadering.

Art. 7.In artikel 104, § 1, van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 december 1995 en 27 april 2007 en de wetten van 15 mei 2007 en 31 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het zevende lid van de bepaling onder 1° dat aanvangt met de woorden « Bij ernstig gevaar voor de beleggers » wordt opgeheven;2° de eerste zin van de bepaling onder 2° wordt aangevuld met de woorden « ;deze schorsing kan, in de door de CBFA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben »; 3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende : « Bij uiterste hoogdringendheid en inzonderheid bij ernstig gevaar voor de beleggers, kan de CBFA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen nemen zonder dat vooraf een hersteltermijn wordt vastgesteld.»

Art. 8.In artikel 197 van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden « ;deze schorsing kan, in de door de CBFA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben »; 2° in § 2 wordt het zesde lid vervangen als volgt : « Bij uiterste hoogdringendheid en inzonderheid bij ernstig gevaar voor de beleggers, kan de CBFA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen nemen zonder dat vooraf een hersteltermijn wordt vastgesteld.»

Art. 9.In artikel 47, § 1, van de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten op het herverzekeringsbedrijf worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin van het tweede lid, 2°, wordt aangevuld met de woorden : « ;deze schorsing kan, in de door de CBFA bepaalde mate, de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de lopende overeenkomsten tot gevolg hebben »; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende : « Bij uiterste hoogdringendheid kan de CBFA de in deze paragraaf bedoelde maatregelen nemen zonder dat vooraf een hersteltermijn wordt vastgesteld.»

Art. 10.Artikel 25 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 en de wet van 22 december 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4. Bovendien is het eenieder verboden informatie of geruchten te verspreiden, via de media, het internet of om het even welk ander kanaal, die onjuiste of misleidende signalen geven of kunnen geven over de toestand, inzonderheid de financiële toestand, van een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of vereffeningsinstelling of daarmee gelijkgestelde instelling, die van aard zijn haar financiële stabiliteit in het gedrang te brengen, terwijl de betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was. » Wat de journalisten betreft die in hun beroepshoedanigheid handelen, wordt elke eventuele tekortkoming, met name op het vlak van de verificatie van informatie, beoordeeld in het licht van de voor dat beroep geldende deontologische reglementeringen of verplichtingen. »

Art. 11.Artikel 41 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : « 5° zij die informatie of geruchten verspreiden, via de media, het internet of om het even welk ander kanaal, die onjuiste of misleidende signalen geven of kunnen geven over de toestand, inzonderheid de financiële toestand, van een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of vereffeningsinstelling of daarmee gelijkgestelde instelling, die van aard zijn haar financiële stabiliteit in het gedrang te brengen, terwijl zij wisten of hadden moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was. » HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 12.In artikel 2, § 6, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 14° wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt : « a) de daden van beschikking als bedoeld in artikel 26bis, § 1 »;b) in de bepaling onder 16° worden de woorden « zijn dit de rechtbank van koophandel en de CBFA wat hun respectieve bevoegdheid inzake saneringsmaatregelen betreft » vervangen door de woorden « zijn dit de Koning en de CBFA wat hun respectieve bevoegdheid inzake saneringsmaatregelen betreft.»

Art. 13.In artikel 46 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Daartoe houdt de Koning de CBFA op de hoogte van de evolutie van de tenuitvoerlegging van artikel 26bis, § 1. »

Art. 14.In artikel 47 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « of, in geval van een gerechtelijk akkoord de griffier van de rechtbank van koophandel, » vervangen door de woorden « of, met betrekking tot de daden van beschikking bedoeld in artikel 26bis, § 1, de Koning, ».

Art. 15.Artikel 48 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 48/11, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt de zin « Tevens dient de CBFA op voorhand te worden geraadpleegd ingeval de algemene vergadering krachtens artikel 45 van de wet van 17 juli 1997 wordt bijeengeroepen door de commissaris inzake opschorting. » opgeheven.

Art. 17.In artikel 48/18, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « over een verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk akkoord, » opgeheven.

Art. 18.In artikel 48/24 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « van artikel 15, § 1, vierde lid, van de wet van 17 juli 1997 » opgeheven.

Art. 19.In artikel 48/25, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De commissaris inzake opschorting bedoeld in artikel 19 van de wet van 17 juli 1997 en » worden opgeheven;2° de woorden « van een saneringsmaatregel of » worden opgeheven.

Art. 20.In artikel 3, § 1, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 8° wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt : « a) de daden van beschikking bedoeld in artikel 57bis, § 1;»; b) in de bepaling onder 10° worden de woorden « zijn dit de rechtbank van koophandel en de CBFA wat hun respectieve bevoegdheid inzake saneringsmaatregelen betreft » vervangen door de woorden « zijn dit de Koning en de CBFA wat hun respectieve bevoegdheid inzake saneringsmaatregelen betreft.»

Art. 21.In artikel 109/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Daartoe houdt de Koning de CBFA op de hoogte van de evolutie van de tenuitvoerlegging van artikel 57bis, § 1. »

Art. 22.In artikel 109/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « of, in geval van een gerechtelijk akkoord, de griffier van de rechtbank van koophandel, » vervangen door de woorden « of, met betrekking tot de daden van beschikking bedoeld in artikel 57bis, § 1, de Koning, ».

Art. 23.Artikel 109/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 24.In artikel 109/17, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, wordt de zin « Tevens dient de CBFA vooraf te worden geraadpleegd ingeval de algemene vergadering krachtens artikel 45 van de wet van 17 juli 1997 wordt bijeengeroepen door de commissaris inzake opschorting. » opgeheven.

Art. 25.In artikel 109/18, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « over een verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk akkoord, » opgeheven.

Art. 26.In artikel 109/24 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « van artikel 15, § 1, vierde lid, van de wet van 17 juli 1997 » opgeheven.

Art. 27.In artikel 109/27, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De in artikel 19 van de wet van 17 juli 1997 bedoelde commissaris inzake opschorting en » worden opgeheven;2° de woorden « van een saneringsmaatregel of » worden opgeheven.

Art. 28.In artikel 111bis, eerste lid, van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden « over een verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk akkoord, » opgeheven.

Art. 29.In artikel 23 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 7, eerste lid, dat werd ingevoegd bij de wet van 6 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen sluiten en dat aanvangt met de woorden « Vooraleer er uitspraak gedaan wordt », worden de woorden « over een verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk akkoord, » opgeheven;2° paragraaf 7, die werd ingevoegd bij de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten en die aanvangt met de woorden « Voor de toepassing van de §§ 2 tot 6 », wordt paragraaf 8.

Art. 30.In artikel 229, eerste lid, van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles worden de woorden « over een verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk akkoord, » opgeheven.

Art. 31.Titel II van de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten op het herverzekeringsbedrijf wordt aangevuld met een Hoofdstuk VII, luidende : « Hoofdstuk VII. Samenwerking tussen nationale autoriteiten

Art. 54bis.Vooraleer er uitspraak gedaan wordt over de opening van een faillissementsprocedure of over een voorlopige ontneming van beheer in de zin van artikel 8 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten ten aanzien van een herverzekeringsonderneming, richt de voorzitter van de rechtbank van koophandel een verzoek om advies aan de CBFA. De griffier geeft dit verzoek onverwijld door. Hij stelt de procureur des Konings ervan in kennis.

De CBFA wordt schriftelijk om advies verzocht. Bij deze aanvraag worden de nodige documenten ter informatie gevoegd. De CBFA stelt de Nationale Bank van België daarvan onverwijld in kennis.

De CBFA brengt haar advies uit binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek om advies en na raadpleging van de Nationale Bank van België. Daartoe bezorgt de Nationale Bank van België de CBFA haar advies binnen tien dagen na in kennis te zijn gesteld conform het tweede lid. Ingeval een procedure betrekking heeft op een herverzekeringsonderneming die, naar het oordeel van de CBFA, een belangrijke weerslag kan hebben op het vlak van het systeemrisico of waarvoor een voorafgaande coördinatie met de buitenlandse autoriteiten vereist is, beschikt de CBFA over een ruimere termijn om haar advies uit te brengen, met dien verstande dat de totale termijn niet meer dan dertig dagen mag bedragen. Indien de CBFA van oordeel is gebruik te moeten maken van deze uitzonderlijke termijn, brengt zij dit ter kennis van de rechterlijke instantie die een uitspraak moet doen. De termijn waarover de CBFA beschikt om een advies uit te brengen schort de termijn op waarbinnen de rechterlijke instantie uitspraak moet doen. Indien de CBFA geen advies verstrekt binnen de vastgestelde termijn, kan de rechtbank uitspraak doen over het verzoek.

De CBFA verstrekt haar advies schriftelijk. Het wordt door ongeacht welk middel bezorgd aan de griffier, die het doorgeeft aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel en aan de procureur des Konings. Het advies wordt toegevoegd aan het dossier. De CBFA bezorgt de Nationale Bank van België een kopie van dit advies. »

Art. 32.In artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt tussen het derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer eigenaars het aangesloten lid overeenkomstig het toepasselijke recht hebben gemachtigd om over hun financiële instrumenten te beschikken, en voor zover een dergelijke beschikking is gebeurd binnen de grenzen van deze machtiging, wordt hen, in geval van faillissement van het aangesloten lid of in alle andere gevallen van samenloop, slechts het aantal financiële instrumenten toegekend dat overblijft nadat het volledige aantal van de aan de andere eigenaars toebehorende financiële instrumenten van dezelfde categorie aan deze laatsten is terugbetaald. »

Art. 33.In artikel 8 van de wet van 2 januari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium wordt tussen het tweede en derde lid, een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer eigenaars de rekeninghouder overeenkomstig het toepasselijke recht hebben gemachtigd om over hun gedematerialiseerde effecten te beschikken, en voor zover een dergelijke beschikking is gebeurd binnen de grenzen van deze machtiging, wordt hen, in geval van faillissement van de rekeninghouder of in alle andere gevallen van samenloop, slechts het aantal effecten toegekend dat overblijft nadat het volledige aantal van de aan de andere eigenaars toebehorende effecten van dezelfde categorie aan deze laatsten is terugbetaald. »

Art. 34.In artikel 471 van het Wetboek van Vennootschappen, gewijzigd bij de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten, wordt tussen het derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer eigenaars de erkende rekeninghouder overeenkomstig het toepasselijke recht hebben gemachtigd om over hun gedematerialiseerde effecten te beschikken, en voor zover een dergelijke beschikking is gebeurd binnen de grenzen van deze machtiging, wordt hen, in geval van faillissement van de erkende rekeninghouder of in alle andere gevallen van samenloop, slechts het aantal effecten toegekend dat overblijft nadat het volledige aantal van de aan de andere eigenaars toebehorende effecten van dezelfde categorie aan deze laatsten is terugbetaald. »

Art. 35.Artikel 4 van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten betreffende de continuïteit van de ondernemingen wordt aangevuld met een lid, luidende : « Deze wet is evenmin toepasselijk op de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de verrekenings- en vereffeningsinstellingen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, en de herverzekeringsondernemingen. » HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 36.Deze wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 32 tot 34, waarvoor de datum van inwerkingtreding door de Koning wordt bepaald.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt Gegeven te Nice, 2 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Parlementaire werkzaamheden : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52 2406/(2009/2010) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen door de commissie. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vegadering en overgezonden aan de Senaat.

Zie ook : Integraal verslag : 24 en 25 maart 2010.

Stukken van de Senaat : 4-1725 - 2009/2010 : 001 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 002 : Verslag 003 : Beslissing om niet te amenderen Handelingen van de Senaat : 6 mei 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^