Wet van 02 juni 2010
gepubliceerd op 21 juni 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009588
pub.
21/06/2010
prom.
02/06/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 343, § 1, b), van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 18 mei 2006, worden de woorden « of aanverwantschap » opgeheven.

Art. 3.Artikel 353-13 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, wordt vervangen als volgt : « Het huwelijk is verboden : 1° tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen;2° tussen de geadopteerde en de vorige echtgenoot van de adoptant;3° tussen de adoptant en de vorige echtgenoot van de geadopteerde;4° tussen de adoptieve kinderen van een zelfde adoptant;5° tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant. De Koning kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de in het eerste lid, 2° tot 5°, vermelde verbodsbepalingen. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Nice, 2 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Smeyers c.s., 52-1338 - Nr. 1.

Zitting 2009-2010.

Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Amendementen, 52-1338 - Nrs. 2 en 3. - Verslag, 52-1338 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de commissie, 52-1338 - Nr. 5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-1338 - Nr. 6.

Integraal Verslag. - 29 april 2010.

Senaat Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 4-1766 - Nr. 1. - Verslag, 4-1766 - Nr. 2. - Beslissing om niet te amenderen, 4-1766 - Nr. 3.

Handelingen. - 6 mei 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^