Wet van 02 juni 2010
gepubliceerd op 01 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024216
pub.
01/07/2010
prom.
02/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, laatst gewijzigd bij de wet van 12 juli 2009, worden de bepalingen onder 35°, ingevoegd bij de wetten van 22 december 2008 en 12 juli 2009, vervangen door de bepalingen onder 39° en 40°, luidende : « 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;40° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door bunkerolie en van de wetten houdende instemming en uitvoering van dat Verdrag;»; 2° hetzelfde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 41°, luidende : « 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.»; 3° in het tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1999 en 10 mei 2007, wordt het cijfer « 35° » vervangen door het cijfer « 40° ».

Art. 3.In het Gerechtelijk Wetboek, wordt een artikel 633novies ingevoegd, luidende : «

Art. 633novies.Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbanken bedoeld in artikel 624 is de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eiser eveneens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 41°. »

Art. 4.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Nice, 2 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 52-2241 - Nr. 1. - Tekst verbeterd door de commissie, 52-2241 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-2241 - Nr. 3. - Verslag, 52-2241 - Nr. 4.

Integraal Verslag. - 4 maart 2010.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4-1692 - Nr. 1. - Verslag, 4-1692 - Nr. 2. - Tekst verbeterd door de commissie, 4-1692 - Nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1692 - Nr. 4.

Handelingen. - 22 april en 6 mei 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^