Wet van 03 december 2006
gepubliceerd op 27 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003597
pub.
27/12/2006
prom.
03/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2006. - Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 194ter, § 1, eerste lid, 3°, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004, worden tussen de woorden « een animatieserie » en « of een documentaire » de woorden « , kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen » ingevoegd.

Art. 3.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat de wet niet in werking mag treden vóór het beëindigen met goed gevolg van de procedure waarin is voorzien door artikel 88.3 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en niet later dan twee maanden na het beëindigen van de procedure.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de Fiscale Fraude, H. JAMAR Met 's Lands zegel gezegeld : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota Senaat. (1) Zitting 2004-2005. Stukken : 3-1284.

Nr. 1 : Wetsvoorstel van de dames Hermans en Anseeuw. (2) Zitting 2005-2006. Stukken : 3-1284.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken : 51-2614 (2005-2006).

Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 9 november 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^