Wet van 03 juli 2000
gepubliceerd op 29 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen

bron
ministerie van financien
numac
2000003441
pub.
29/07/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Wet betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De uitvoering in computerprogramma's van de overheid, van wettelijke en reglementaire bepalingen die in frank zijn uitgedrukt, kan ook in euro of in het voor de bedragen in euro vereiste formaat geschieden.

Art. 3.Binnen de grenzen van artikel 2 en niettegenstaande iedere andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling, mogen de computerprogramma's van de overheid die met de euro of met het voor bedragen in euro vereiste formaat werken, de afronding in het nieuwe formaat toepassen op gegevens, parameters en tussenberekeningen; ze mogen onder meer een neutrale omzetting van grenzen, drempels en plafonds bevatten en verschillen tussen tarief- of baremaschalen tot het nieuwe formaat terugbrengen.

Art. 4.De berekeningsverschillen, ten opzichte van de uitvoering in frank, die door de toepassing van de artikelen 2 en 3 kunnen ontstaan, doen geen afbreuk aan de nauwkeurigheid van de vaststelling van rechten of verplichtingen.

Die verschillen geven evenwel aanleiding tot een rectificatie indien zij de vervulling van een voorwaarde voor de uitoefening van een recht verhinderen.

Art. 5.Onverminderd de toepassing van artikel 4 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzake de aanduiding van de prijs in Belgische frank, kan de prijsaanduiding op aanwijsinrichtingen van taximeters, weegtoestellen en op meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor vloeistoffen, in euro verricht worden vanaf 1 juli 2001.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. M. AELVOET De Minister van Middenstand, J. GABRIELS De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Gewone zitting 1999-2000 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken.- Wetsontwerp, nr. 0573/001, van 7 april 2000. - Verslag van 5 mei 2000 van de heer Van Weddingen en tekst aangenomen door de commissie, nr. 0573/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 0573/003.

Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergadering van 10 mei 2000. - Aanneming. Vergadering van 11 mei 2000.

Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-430/1. - Beslissing om niet te evoceren, nr. 2-430/2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^