Wet van 03 juli 2012
gepubliceerd op 24 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024263
pub.
24/08/2012
prom.
03/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie.

TITEL 2. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Art. 3.In de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, worden de woorden « Hoofdstuk I. Algemene bepalingen » vervangen door de woorden « Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen ».

Art. 4.Artikel 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 1.Deze wet is van toepassing op het doneren, testen, karakteriseren, wegnemen, preserveren, vervoeren en transplanteren van organen bestemd voor transplantatie.

Wanneer deze organen voor onderzoek worden gebruikt, is deze wet daar alleen op van toepassing als zij bestemd zijn voor transplantatie in het menselijk lichaam. »

Art. 5.Artikel 1bis, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2007, wordt vervangen door wat volgt : « § 2. De Koning kan maatregelen nemen om het wegnemen van organen optimaal te organiseren, en om de opsporing, de selectie en het beheer van de donoren te verbeteren. »

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 1ter ingevoegd, luidende : «

Art. 1ter.Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder : 1° « verwijdering » : de eindbestemming van een orgaan wanneer dat niet voor transplantatie gebruikt wordt;2° « donor » : een persoon die één of meerdere organen doneert, ongeacht of de donatie tijdens het leven of na de dood van die persoon plaatsvindt;3° « donatie » : het doneren van organen voor transplantatie;4° « karakterisatie van de donor » : de verzameling van de relevante informatie over de kenmerken van de donor die nodig is om zijn of haar geschiktheid voor orgaandonatie te beoordelen, teneinde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico's voor de ontvanger zo klein mogelijk te maken en om de toewijzing van organen te optimaliseren;5° « Europese orgaanuitwisselingsorganisatie » : een openbare of particuliere organisatie zonder winstoogmerk die zich toelegt op nationale en grensoverschrijdende uitwisseling van organen en waarvan de meerderheid van de landen die lid zijn lidstaten van de Unie zijn;6° « orgaan » : een gedifferentieerd deel van het menselijk lichaam, dat is opgebouwd uit verschillende weefsels en zijn structuur, vascularisatie en vermogen om met een aanzienlijke autonomie fysiologische functies te ontwikkelen, behoudt.Een deel van een orgaan wordt ook als orgaan beschouwd als het als functie heeft in het menselijke lichaam te worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als die van het gehele orgaan, met behoud van de vereisten inzake structuur en vascularisatie; 7° « karakterisatie van het orgaan » : de verzameling van de relevante informatie over de kenmerken van het orgaan die nodig is om de geschiktheid van het orgaan voor transplantatie te evalueren, teneinde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico's voor de ontvanger zo klein mogelijk te maken en om de toewijzing van organen te optimaliseren;8° « wegneming » : een proces waardoor de gedoneerde organen beschikbaar worden;9° « preservatie » : het gebruik van chemische stoffen, wijzigingen in de omgevingscondities of andere middelen, bedoeld om biologische of fysieke achteruitgang van organen van het tijdstip van wegneming tot de transplantatie te voorkomen of te vertragen;10° « ontvanger » : een persoon bij wie een orgaan geïmplanteerd wordt;11° « ernstig ongewenst voorval » : elk ongewenst en onverwacht voorval dat zich ergens in de keten van donatie tot transplantatie voordoet en dat voor een patiënt besmetting met een overdraagbare ziekte, overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben, dan wel leidt tot opname in een ziekenhuis of tot ziekte of de duur van ziekenhuisopname of de ziekte verlengt;12° « ernstige ongewenste bijwerking » : een onbedoelde reactie, met inbegrip van een overdraagbare ziekte, die zich mogelijkerwijs ergens in de keten van donatie tot transplantatie bij de levende donor of de ontvanger voordoet en die dodelijk is, levensgevaar oplevert, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, dan wel leidt tot opname in een ziekenhuis of tot ziekte of de duur van de ziekenhuisopname of de ziekte verlengt;13° « werkprocedures » : schriftelijke instructies waarin de stappen van een bepaald proces worden beschreven, met inbegrip van de te gebruiken materialen en methoden en het verwachte eindresultaat;14° « transplantatie » : een proces dat tot doel heeft bepaalde functies van het menselijke lichaam te herstellen door een orgaan over te brengen van een donor naar een ontvanger;15° « transplantatiecentrum » : een medische dienst erkend krachtens de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.»

Art. 7.In dezelfde wet wordt een artikel 1quater ingevoegd, luidende : «

Art. 1quater.Gameten, gonaden, embryo's en beenmerg worden door deze wet niet als organen beschouwd. »

Art. 8.Artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.§ 1. Alle medische activiteiten met betrekking tot het wegnemen van organen, zoals de selectie en de evaluatie van de donoren worden uitgevoerd door een arts op basis van hun gezondheidstoestand en hun medische antecedenten.

Wanneer de donatie van een levende persoon een onaanvaardbaar gezondheidsrisico voor hem inhoudt, moet deze door de arts worden uitgesloten van de selectie. § 2. Ieder wegnemen en transplanteren van organen van overleden personen wordt uitgevoerd door een arts van een transplantatiecentrum in een transplantatiecentrum of in een ziekenhuis als gedefinieerd in de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, op voorwaarde dat dit ziekenhuis een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met een transplantatiecentrum dat verantwoordelijk is voor de wegneming en de transplantatie.

In afwijking van het eerste lid, mag het wegnemen en transplanteren van een hart of een hart-long worden uitgevoerd buiten een transplantatiecentrum, door een team van het zorgprogramma « cardiale pathologie » T dat een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met een transplantatiecentrum. § 3. Het wegnemen en transplanteren van organen van levende personen wordt uitgevoerd door een arts van een transplantatiecentrum in een transplantatiecentrum. »

Art. 9.In dezelfde wet wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende : «

Art. 3bis.Er moet een kader voor kwaliteit en veiligheid worden opgesteld voor alle stadia van de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering.

Het personeel in de gezondheidszorg dat betrokken is in alle stadia van de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering, is naar behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam. Dit personeel volgt specifieke opleidingsprogramma's die voor hen worden georganiseerd. »

Art. 10.In dezelfde wet wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende : «

Art. 3ter.§ 1. Alle weggenomen organen en alle donoren moeten voor de transplantatie worden gekarakteriseerd, conform het model als bijlage bij onderhavige wet.

De Koning kan bijzondere criteria vastleggen in verband met de fysiologische, immunologische of histologische karakterisatie van de donor, de functionele karakterisatie van het orgaan, de opsporing van overdraagbare ziektes en de toestand van de patiënt. § 2. Bij de levende donoren moet alle noodzakelijke informatie worden ingewonnen.

In geval van donatie na overlijden moet deze informatie worden ingewonnen bij de familie van de overleden donor of bij andere personen.

Alle partijen worden attent gemaakt op het belang van een snelle overdracht van die informatie. § 3. De voor de karakterisatie van organen en donoren vereiste tests worden uitgevoerd door laboratoria die over naar behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam personeel en over passende faciliteiten en apparatuur beschikken.

De Koning kan criteria vastleggen waaraan de laboratoria moeten voldoen in het kader van de nodige analyses voor de karakterisatie van organen en donoren. »

Art. 11.In dezelfde wet wordt een artikel 3quater ingevoegd luidende : «

Art. 3quater.Voor het vervoer van organen moeten de nodige werkprocedures voorhanden zijn om de integriteit van het orgaan tijdens het vervoer en een passende duur van het vervoer te waarborgen. »

Art. 12.In dezelfde wet wordt een artikel 3quinquies ingevoegd, luidende : «

Art. 3quinquies.Alle organen die in België worden weggenomen, toegewezen en getransplanteerd, worden van donor tot ontvanger en omgekeerd getraceerd teneinde de gezondheid van donoren en ontvangers veilig te stellen.

Deze traceerbaarheid impliceert dat er een donor- en ontvangeridentificatiesysteem wordt uitgewerkt zodat elke donatie en alle daarbij betrokken organen en ontvangers kunnen worden geïdentificeerd.

Alle vereiste gegevens om de traceerbaarheid in alle stadia van de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering te waarborgen en alle informatie in verband met de karakterisatie van organen en donoren moeten gedurende ten minste dertig jaar na de donatie bewaard worden. Deze gegevens mogen elektronisch worden opgeslagen. »

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 3sexies ingevoegd, luidende : «

Art. 3sexies.§ 1. Er moet een notificatiesysteem bestaan voor het melden, onderzoeken, registreren en doorgeven van relevante, noodzakelijke informatie over ernstige ongewenste voorvallen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van organen en die zouden kunnen worden toegeschreven aan het testen, karakteriseren, wegnemen, preserveren en vervoeren van organen, evenals over alle ernstige ongewenste bijwerkingen vastgesteld tijdens of na de transplantatie die met die activiteiten verband zouden kunnen houden. § 2. Er moet een werkprocedure worden uitgewerkt voor het beheer van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen. § 3. Er moeten werkprocedures worden uitgewerkt om : a) de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie of het betrokken transplantatiecentrum tijdig in kennis te stellen van ongewenste ernstige voorvallen en bijwerkingen;b) de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie tijdig in kennis te stellen van de beheersmaatregelen met betrekking tot ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen. § 4. Er moet worden gezorgd voor een koppeling tussen het in § 1 bedoeld notificatiesysteem en het meldsysteem dat in overeenstemming met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, is ingevoerd. »

Art. 14.Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.§ 1. Donaties van organen van levende en overleden donoren zijn vrijwillig en onbetaald.

Noch de donor, noch zijn naasten mogen enig recht doen gelden ten aanzien van de ontvanger. § 2. Het beginsel van onbetaalde donatie belet niet dat levende donoren een vergoeding ontvangen, mits deze beperkt blijft tot het vergoeden van de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en de inkomstenderving die met de donatie verband houden.

De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder deze vergoeding mag worden toegekend, waarbij wordt vermeden dat er financiële stimuli of voordelen voor potentiële donoren zijn. § 3. Het onder de aandacht brengen van de behoefte aan, of de beschikbaarheid van organen wanneer daarmee beoogd wordt financiëleof vergelijkbare voordelen aan te bieden of te behalen, is verboden. § 4. Het wegnemen van organen moet plaatsvinden zonder winstoogmerk. »

Art. 15.In dezelfde wet wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidende : «

Art. 4bis.Behalve indien de donor en de ontvanger elkaars identiteit kennen in het kader van een wegneming bij een levende persoon, mag de identiteit van de donor en de ontvanger niet worden meegedeeld. »

Art. 16.Artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 19 december 2008, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Geen enkele wegneming van organen bij een levende persoon mag worden verricht bij een persoon die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die niet in staat is zijn wil te uiten. »

Art. 17.In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 25 februari 2007 en 19 december 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse versie van § 1, wordt het woord « graves » ingevoegd tussen het woord « conséquences » en het woord « pour »;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 18.In artikel 7 van dezelfde wet wordt § 2, gewijzigd bij de wetten van 7 december 2001 en van 25 februari 2007, vervangen door wat volgt : « § 2. De in § 1 bedoelde wegneming is slechts mogelijk bij een persoon die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, in staat is zijn wil te uiten en voorafgaandelijk met de wegneming heeft toegestemd. »

Art. 19.Artikel 8bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2007, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8bis.Elke wegneming bij levende personen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand pluridisciplinair overleg tussen geneesheren en andere zorgverstrekkers, met uitsluiting van de geneesheren en zorgverstrekkers die de ontvanger behandelen of die de wegneming of de transplantatie uitvoeren.

De deelnemers aan het pluridisciplinair overleg beoordelen de potentiële donor onafhankelijk, ondermeer zijn vermogen om in te stemmen met een wegneming van organen.

De Koning kan de toepassingsregels van het eerste lid bepalen. »

Art. 20.In dezelfde wet wordt, in hoofdstuk II, een artikel 9bis ingevoegd, luidende : «

Art. 9bis.Er moet een register of lijst van levende donoren worden bijgehouden.

Er wordt een systeem voor opvolging van levende donoren opgezet voor de identificatie, de melding en het beheer van elk incident dat mogelijk verband houdt met de kwaliteit en veiligheid van het gedoneerde orgaan en derhalve met de veiligheid van de ontvanger, en van alle ernstige ongewenste bijwerkingen bij de levende donor die mogelijkerwijs het gevolg zijn van de donatie. »

Art. 21.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1987, 22 december 2003, 14 juni 2006, 25 februari 2007 en 19 december 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) een lid wordt tussen het eerste en het tweede lid ingevoegd, luidende : « De arts die de wegneming van het orgaan overweegt, moet informeren naar een mogelijk verzet dat is uitgedrukt door de potentiële donor. »; b) in het huidige tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden « hierboven » vervangen door de woorden « in het eerste lid »;2° er wordt een § 2bis ingevoegd, luidende : « § 2bis.Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan zelf zijn uitdrukkelijke wil uitdrukken om donor te zijn na zijn overlijden. »; 3° er wordt een § 3bis ingevoegd, luidende : « § 3bis.Verzet tegen de wegneming, geregistreerd volgens de door de Koning vastgelegde procedure op vraag van de krachtens dit artikel bevoegde personen op de datum waarop aan dat verzet uiting werd gegeven, heeft geen gevolgen meer indien de in § 2, tweede en derde lid, bedoelde persoon, de meerderjarigheid heeft bereikt. De Koning legt de nadere regels vast in verband met de annulering van dat verzet.

De betrokken persoon wordt van die annulering in kennis gesteld overeenkomstig de door de Koning vastgelegde nadere regels.

De in het eerste lid bedoelde annulering geldt niet voor de in § 2, vierde lid, bedoelde persoon.

De personen die meerderjarig zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze paragraaf vallen eveneens onder de in het eerste lid bedoelde annulering. »

Art. 22.In dezelfde wet wordt een hoofdstuk III/1 ingevoegd, luidende « Bepalingen betreffende de toewijzing van organen » dat de artikelen 13bistot 13ter bevat.

Art. 23.Artikel 13bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2007, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 13bis.§ 1. De Koning wijst de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie aan die bevoegd is voor de werkzaamheden met betrekking tot de orgaanuitwisseling in België en met het buitenland, en ook voor de volgende taken binnen het krachtens deze wet opgelegde kader voor kwaliteit en veiligheid : 1° het bijhouden en beheren van een traceerbaarheids- en identificatiesysteem van de donoren en de ontvangers;2° het bijhouden en beheren van een notificatie- en beheerssysteem voor ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen;3° het bijhouden en beheren van een register en een follow-up systeem van de levende donoren. De krachtens het eerste lid door de Koning aangewezen organisatie, is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, voor de gegevensverwerkingen vermeld in het eerste lid, 1° tot 3°. § 2. In het kader van zijn organenuitwisselingsopdracht, garandeert de door de Koning aangewezen Europese orgaanuitwisselingsorganisatie : 1° een optimale compatibiliteit tussen de weggenomen organen en de kandidaat-ontvangers;2° een billijk evenwicht tussen het aantal vanuit België geëxporteerde organen en het aantal in ons land geïmporteerde organen;3° dat er rekening wordt gehouden met de medische urgentie, de effectieve wachttijd van de kandidaatontvangers en de afstand tussen het centrum waar het orgaan wordt weggenomen en het centrum waar het zal worden getransplanteerd. § 3. De Koning kan de opdrachten die worden toevertrouwd aan de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie nader regelen. § 4. De aangewezen Europese orgaanuitwisselingsorganisatie verbindt er zich toe de bepalingen van deze wet, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, en hun uitvoeringsbesluiten na te leven. »

Art. 24.In dezelfde wet wordt een artikel 13bis/1 ingevoegd, luidende : « Art. 13bis/1. Orgaanuitwisseling met derde landen van buiten de Europese Unie is slechts toegestaan indien de organen van de donor naar de ontvanger en omgekeerd kunnen worden getraceerd en indien de organen voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van de Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie. »

Art. 25.In artikel 13ter, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2007, worden de woorden « of erkend » opgeheven.

Art. 26.Artikel 14 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 27.In artikel 17, § 1, van dezelfde wet worden de woorden « van artikel 3 » vervangen door de woorden « van de artikelen 3 tot 3sexies ».

Art. 28.Aan dezelfde wet wordt een bijlage ingevoegd, luidende : « Bijlage bij de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen Karakterisatie van de donor en de organen.

Minimale gegevens die moeten worden ingezameld in het kader van de karakterisatie van donoren en organen, overeenkomstig artikel 3ter, § 1, van deze wet. 1° De instelling waar de wegneming plaatsvindt en andere algemene gegevens 2° Type donor 3° Bloedgroep + type HLA 4° Geslacht 5° Doodsoorzaak 6° Datum van overlijden 7° Geboortedatum 8° Gewicht 9° Lengte 10° Intraveneus drugsgebruik (in het verleden of heden) 11° Kwaadaardige neoplasie (in het verleden of heden) 12° Andere overdraagbare ziekte (in het verleden of heden) 13° HIV-, HCV-, HBV- en CMV-tests 14° Basisinformatie voor de beoordeling van de werking van het gedoneerde orgaan 15° Algemene gegevens Contactgegevens van de verzorgingsinrichting waar de wegneming plaatsvindt, welke nodig zijn voor het coördineren, toewijzen en traceren van de organen van donoren tot ontvangers en omgekeerd.16° Gegevens over de donor Demografische en antropometrische gegevens welke noodzakelijk zijn om een juiste matching tussen donor, orgaan en ontvanger te garanderen.17° Anamnese van de donor Anamnese van de donor, met name de omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de geschiktheid van de organen voor transplantatie en die het risico van ziekteoverdracht zouden kunnen inhouden.18° Fysieke en klinische gegevens Van klinisch onderzoek afkomstige gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het fysiologisch behoud van de potentiële donor alsook alle bevindingen waarbij omstandigheden aan het licht komen die bij het onderzoek van de anamnese van de donor niet ontdekt waren en die van invloed zouden kunnen zijn op de geschiktheid van de organen voor transplantatie en die het risico van ziekteoverdracht zouden kunnen inhouden.19° Laboratoriumparameters Gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de functionele karakterisatie van de organen en voor het opsporen van mogelijk overdraagbare ziekten en van mogelijke contra-indicaties voor orgaandonatie.20° Beeldtest Beeldonderzoek dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de anatomische staat van de organen voor transplantatie.21° Therapie Aan de donor toegediende behandelingen die van belang zijn voor de beoordeling van de functionele staat van de organen en de geschiktheid voor orgaandonatie, met name het gebruik van antibiotica, inotrope ondersteuning of transfusietherapie.22° Warme en koude ischemie.» HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 29.Het artikel 21, 3°, treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Art. 30.De wet van 14 juni 2006 tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, wordt ingetrokken.

TITEL 3. - Wijziging van de wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Art. 31.In artikel 2, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek wordt de bepaling onder 7° vervangen door wat volgt : « 7° « orgaan » : orgaan zoals gedefinieerd in artikel 1ter, 6°, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 53-2158, nr. 1. - Verslag namens de Commissie, 53-2158, nr. 2. - Tekst verbeterd door de Commissie, 53-2158, nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53- 2158, nr. 4 Integraal Verslag. - 31 mei 2012.

Senaat : Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5-1641/1. - verslag namens de Verenigde Commissies, 5-1641/2. - Tekst verbeterd door de Verenigde Commissies, 5-1641/3. - Beslissing om niet te amenderen, 5-1641/4 Handelingen van de senaat. - 26 juni 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^