Wet van 03 juni 1970
gepubliceerd op 03 maart 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000052
pub.
03/03/2004
prom.
03/06/1970
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


3 JUNI 1970. - Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. - Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 31 december 2002 - van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1970), zoals ze achtereenvolgens werden gewijzigd bij : - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967); - de wet van 12 mei 1971 tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 26 mei 1971); - de wet van 6 juli 1973 tot wijziging van artikel 61 van de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1973); - de wet van 16 juli 1974 tot koppeling van sociale uitkeringen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Belgisch Staatsblad van 24 juli 1974); - het koninklijk besluit van 30 maart 1978 waarbij de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 3 juni 1970, in overeenstemming worden gebracht met de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en met de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1978); - het koninklijk besluit nr. 9 van 23 oktober 1978 tot wijziging en aanvulling van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 21 december 1978); - het koninklijk besluit nr. 15 van 23 oktober 1978 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de strafvordering die in sommige sociale wetten zijn ingeschreven (Belgisch Staatsblad van 9 november 1978); - de programmawet 1981 van 2 juli 1981 (Belgisch Staatsblad van 8 juli 1981); - het koninklijk besluit nr. 24 van 23 maart 1982 tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 25 maart 1982); - het koninklijk besluit nr. 133 van 30 december 1982 tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 1983); - de herstelwet van 31 juli 1984 (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1984); - het koninklijk besluit van 22 april 1985 tot uitvoering van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 179 van 30 december 1982 betreffende de experimenten voor aanpassing van de arbeidstijd in de ondernemingen met het oog op een herverdeling van de beschikbare arbeid (Belgisch Staatsblad van 30 april 1985); - de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1985); - het koninklijk besluit nr. 476 van 19 november 1986 tot wijziging van de modaliteiten van de tenlasteneming van de aanvullende uitkeringen ingesteld bij het koninklijk besluit van 9 december 1965 tot vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk tewerkgestelde grens- of seizoenarbeiders en aan hun weduwen (Belgisch Staatsblad van 4 december 1986); - het koninklijk besluit nr. 528 van 31 maart 1987 tot wijziging van de financiering van het Fonds voor de beroepsziekten en tot aanpassing van de regelen betreffende het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 16 april 1987); - het koninklijk besluit nr. 529 van 31 maart 1987 tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 16 april 1987); - de programmawet van 30 december 1988 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989); - de programmawet van 22 december 1989 (Belgisch Staatsblad van 30 december 1989); - de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991); - de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1991); - de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992); - de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1993); - het koninklijk besluit van 9 september 1993 waarbij de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, in overeenstemming worden gebracht met de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en met de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1993); - de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994); - de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 23 december 1994); - de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996); - het koninklijk besluit van 26 mei 1997 tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, in uitvoering van artikel 3, § 1, 4°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Belgisch Staatsblad van 27 juni 1997); - het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde (Belgisch Staatsblad van 23 december 1997); - de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 3 maart 1998); - de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999); - de wet van 4 mei 1999 houdende fiscale en andere bepalingen (Belgisch Staatsblad van 4 juni 1999); - de wet van 6 april 2000 houdende wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2000); - de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000); - de wet van 23 maart 2001 tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en de leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Belgisch Staatsblad van 5 april 2001); - het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot wijziging van artikel 49 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001); - de programmawet (I) van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002).

Deze officieuze gecoördineerde Duitse versie is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^