Wet van 03 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 (

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2005015049
pub.
11/04/2005
prom.
03/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MAART 2005. - Wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 maart 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005. Senaat : Parlementaire documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 24 november 2004, nr. 3-929/1. - Verslag, nr. 3-929/2.

Parlementaire handelingen. - Bespreking, vergadering van 21 december 2004. - Stemming, vergadering van 21 december 2004. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 51-1526/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 51-1526/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 20 januari 2005. - Stemming, vergadering van 20 januari 2005. Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst De hoge overeenkomstsluitende partijen bij dit Protocol en de Overeenkomstsluitende Partij en bij de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, lid-Staten van de Europese Unie, Verwijzend naar de Akte van de Raad van de Europese Unie van dertig november tweeduizend;

Overwegende hetgeen volgt : (1) Europol moet de beschikking krijgen over efficiëntere instrumenten voor de bestrijding van het witwassen van geld, zodat zij de lidstaten beter daarin kan bijstaan.(2) De Europese Raad heeft de Raad van de Europese Unie verzocht de bevoegdheid van Europol uit te breiden tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn, hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen : Artikel 1 De Europol-Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd : 1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd : a) lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door : « 2.Om het in lid 1 genoemde doel geleidelijk te verwezenlijken houdt Europol zich vooreerst bezig met de voorkoming en bestrijding van illegale handel in verdovende middelen, illegale witwasgedragingen, handel in nucleaire en radioactieve stoffen, alsmede van illegale immigratie, mensenhandel en handel in gestolen voertuigen. »; b) lid 3, eerste alinea, wort vervangen door : « 3.De bevoegdheid van Europol met betrekking tot een vorm van criminaliteit of met betrekking tot specifieke aspecten van een vorm van criminaliteit omvat de daarmee samenhangende strafbare feiten. Zij omvat echter geen gronddelicten van illegale witwasgedragingen ten aanzien van welke vormen van criminaliteit Europol krachtens lid 2 geen bevoegdheid heeft. » 2) De bijlage wordt als volgt gewijzigd : de paragraaf die begint met « Conform artikel 2, lid 2 » wordt vervangen door : « Conform artikel 2, lid 2, houdt het feit dat Europol wordt belast met een van de hierboven genoemde vormen van criminaliteit in dat Europol ook bevoegd is voor de behandeling van met die vormen samenhangende strafbare feiten.» Artikel 2 1. Dit Protocol wordt door de lid-Staten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.2. De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de procedures die overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen vereist zijn vóór de aanneming van dit Protocol.3. Dit Protocol treedt in werking 90 dagen na de in lid 2 beoogde kennisgeving door de staat die op de datum van aanneming door de Raad van de akte tot vaststelling van dit Protocol, lid is van de Europese Unie en die als laatste deze formaliteit vervult. Artikel 3 1. Elke staat die lid wordt van de Europese Unie kan tot dit Protocol toetreden, indien het Protocol op de datum van nederlegging van de akte van toetreding tot de Europol-Overeenkomst, overeenkomstig artikel 46 van die Overeenkomst, nog niet in werking is getreden.2. De akten van toetreding tot dit Protocol worden gelijktijdig neergelegd met de akten van toetreding tot de Europol-Overeenkomst, in overeenstemming met artikel 46 van die Overeenkomst.3. De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van het Protocol in de taal van de toetredende lid-Staat is authentiek.4. Indien het Protocol bij het verstrijken van de in artikel 46, lid 4, van de Europol-Overeenkomst, bedoelde periode nog niet in werking is getreden, treedt het voor de toetredende lidstaat in werking op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol, overeenkomstig artikel 2, lid 3.5. Indien het Protocol overeenkomstig artikel 2, lid 3, in werking treedt voordat de in artikel 46, lid 4, van de Europol-Overeenkomst, bedoelde periode verstreken is, maar nadat de in lid 2 bedoelde akte van toetreding neergelegd is, treedt de toetredende lidstaat overeenkomstig artikel 46 van de Europol-Overeenkomst toe tot de bij het Protocol gewijzigde Europol-Overeenkomst. Artikel 4 1. De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit Protocol.2. De depositaris maakt de informatie over de vordering van de aanneming en toetreding, alsmede andere kennisgevingen in verband met dit Protocol, bekend in het Publicatieblad. Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^