Wet van 03 mei 2003
gepubliceerd op 17 juni 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009443
pub.
17/06/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 30, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt vervangen als volgt : « Wanneer de rechter de door partijen of door een harer gebruikte taal niet verstaat, doet hij een beroep op de medewerking van een beëdigd tolk.

Een partij die in persoon verschijnt en die de taal van de rechtspleging niet begrijpt, wordt bijgestaan door een beëdigd tolk die het geheel van de mondelinge verklaringen vertaalt. »

Art. 3.In artikel 30bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 juni 1989, worden de woorden « of de beklaagde, naargelang van het geval, » weggelaten.

Art. 4.Artikel 31 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 31.- In al de ondervragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, alsmede voor de onderzoeks- en vonnisgerechten, gebruiken de partijen die persoonlijk verschijnen de taal van hun keuze voor al hun mondelinge verklaringen.

Wanneer de agenten die met het opsporingsonderzoek belast zijn, het parket, de onderzoeksrechter of de bovenvermelde rechtsmachten de door de partijen gebruikte taal niet kennen, doen zij een beroep op de medewerking van een beëdigd tolk.

De partijen die de taal van de procedure niet verstaan worden bijgestaan door een beëdigd tolk die alle mondelinge verklaringen vertaalt.

De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist. »

Art. 5.Artikel 32, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling : « Wanneer de magistraten, de agenten die met het verhoor van de getuigen belast zijn of één van de partijen die taal niet kennen, doen zij een beroep op een beëdigd tolk, die alle mondelinge verklaringen vertaalt. »

Art. 6.Artikel 332 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30 juni 2000, wordt als volgt gewijzigd : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden « de beschuldigde, » en de woorden « de getuigen », de woorden « de burgerlijke partij, » ingevoegd;2° in het vierde lid worden tussen de woorden « de beschuldigde » en de woorden « en van de procureur-generaal », de woorden « , van de burgerlijke partij » ingevoegd ».

Art. 7.In artikel 333 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden « of van een doofstomme burgerlijke partij »;2° in het vierde lid worden de woorden « , de burgerlijke partij » ingeboegd tussen het woord « beschuldigde » en de woorden « of de getuige ». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2002-2003. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden : Wetsvoorstel nr. 50-2355/001 van 12 maart 2003 van de heer Giet.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag van 19 maart 2003 van de heer Verherstraeten.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de Commissie.

Nr. 6 : Amendementen.

Nr. 7 : Aanvullend verslag van 21 maart 2003 van de heer Verherstraeten.

Nr. 8 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van 20 maart 2003.

Senaat.

Parlementaire bescheiden : Nr. 1-1559/1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag van 25 maart 2003 van de heer Istasse.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 3 april 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^