Wet van 03 mei 2003
gepubliceerd op 30 juni 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009472
pub.
30/06/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 9, derde lid, van de pachtwet van 4 november 1969, vervangen bij de wet van 7 november 1988, vervallen de woorden « en voor bepaalde tijd ».

Art. 3.In artikel 12.6, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 7 november 1988, worden de woorden « van de aanstaande exploitant » vervangen door de woorden « van degene of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 1999-2000. Senaat.

Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van de heer Jean-Marie Happart, nr. 2-401/1.

Zitting 2001-2002.

Amendementen, nr. 2-401/2. - Verslag van de Commissie voor de Justitie, nr. 2-401/3. - Amendementen, nr. 2-401/4 (niet gepubliceerd). - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-401/5.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 10 juli 2002.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 50-1945/1.

Zitting 2002-2003.

Amendement, nr. 50-1945/2. - Verslag van de Commissie voor de Landbouw, nr. 50-1945/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-1945/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 3 april 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^