Wet van 03 september 2017
gepubliceerd op 11 september 2017

Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017020489
pub.
11/09/2017
prom.
03/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020489

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


3 SEPTEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, vervangen bij koninklijk besluit van 19 november 2009, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "Het Instituut heeft eveneens als opdracht toe te zien dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent worden nageleefd, alsook dat de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden worden beschermd.".

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° de stagiair-accountant, de stagiair-belastingconsulent en de stagiair-accountant-belastingconsulent."; 2° in het tweede lid worden de woorden "Stagiairs en" opgeheven;3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Alle wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de plichtenleer, de uitoefening van de tuchtmacht door de tuchtinstanties bevoegd voor de accountants en/of belastingconsulenten zijn van toepassing op de stagiairs-accountant, de stagiairs-belastingconsulent en de stagiairs-accountant-belastingconsulent. Het dubbel lidmaatschap met het Beroepsinstituut van de leden bedoeld in het eerste lid, 3°, is niet uitgesloten. Ingeval van dubbel lidmaatschap, valt de betrokken stagiair onder de tuchtmacht van het Beroepsinstituut.".

Art. 4.Het artikel 5 van dezelfde wet wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende : " § 3. Het Instituut maakt eveneens de lijst van stagiairs op.

In de lijst van stagiairs worden de naam van de stagiair en de hoedanigheid van de stagiair vermeld.

De lijst van stagiairs bevat een deellijst van externe stagiairs die alle of sommige werkzaamheden op exclusieve wijze, in hoofd- of bijberoep uitoefenen, of dat voornemens zijn, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking.

De lijst van de stagiairs wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld. § 4. Het Instituut maakt het tableau van de leden en de lijst van stagiairs afzonderlijk bekend.".

Art. 5.In artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2003, de wet van 2 juni 2013 en de wet van 15 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2.Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die van belastingconsulent bezitten.

Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent en die van erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist bezitten.

De hoedanigheid van accountant kan wel worden verleend aan een persoon met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Personen met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor mogen de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden niet uitoefenen voor ondernemingen waarin zij revisorale opdrachten uitoefenen."; 2° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "op de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, op de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten" vervangen door de woorden "op het Wetboek van vennootschappen, op het Wetboek van economisch recht, Boek III, titel 3, hoofdstuk 2, en zijn uitvoeringsbesluiten";3° in paragraaf 1, 6°, worden de zinnen "Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en van belastingconsulent bezitten. De hoedanigheid van accountant kan wel worden verleend aan een persoon met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Personen met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor mogen de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden niet uitoefenen voor ondernemingen waarin zij revisorale opdrachten uitoefenen." opgeheven.

Art. 6.Artikel 20 van dezelfde wet, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Instituut verleent, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de toelating aan elke vennootschap die hierom verzoekt, om de activiteiten van stagiair-accountant, stagiair-belastingconsulent of stagiair-accountant en -belastingconsulent uit te oefenen .".

Art. 7.Artikel 23 van dezelfde wet wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Hoger beroep wordt ingesteld binnen één maand vanaf de dag dat de beslissing ter kennis gegeven werd aan de belanghebbende.

Het hoger beroep heeft schorsende werking.".

Art. 8.Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 1. De Raad richt voor wie zich op de functie van accountant en/of belastingconsulent voorbereidt, de stage zoals bedoeld in artikel 19, in, met inbegrip van het bekwaamheidsexamen. § 2. De stage, die leidt tot de ene of de andere of beide voornoemde functies, duurt minimaal drie jaar en, behoudens een schorsing van bepaalde duur om gegronde redenen te beoordelen door de Raad, maximaal acht jaar die ingaat op de dag van zijn inschrijving op de lijst van stagiairs.

Een stagiair die aan het einde van de achtjarige stageperiode niet in het bekwaamheidsexamen geslaagd is, wordt van de lijst van de stagiairs weggelaten en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een aanvraag indienen voor een nieuwe inschrijving voor het toelatingsexamen bedoeld in artikel 25, 2°.

Het stagereglement bepaalt in welke gevallen, de Raad, een inkorting van de duur van de stage, rekening houdend met de opleiding en de ervaring van de kandidaat, kan toestaan. § 3. De stage wordt afgesloten met het slagen in een bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Instituut bedoeld in artikel 19, § 1, 5°, met als doel de praktische kennis van de stagiair na te gaan.

Een stagiair mag niet deelnemen aan het bekwaamheidsexamen alvorens minstens drie jaar stage voltooid te hebben.".

Art. 9.In artikel 25 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden "of te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de ervaring, als bepaald in artikel 19, § 1, 4° ;".

Art. 10.In artikel 26, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "artikel 29ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen".

Art. 11.Artikel 27 van dezelfde wet wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De normen en aanbevelingen hebben tot doel praktische regels te bepalen inzake de plichtenleer, de stage, het praktisch bekwaamheidsexamen, de permanente vorming, het beroep of de werking van het Instituut.

Het Instituut maakt aan de leden tijdig en op gepaste wijze alle technische en deontologische normen en aanbevelingen bekend en maakt deze openbaar op de website van het Instituut.".

Art. 12.In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "externe accountants en externe belastingconsulenten :" vervangen door de woorden "de externe leden :";2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : " § 3.In overeenstemming met artikel 7, § 1, eerste lid, kan de Koning, na advies van de Raad van het Instituut, een reglement inzake de kwaliteitstoetsing vastleggen.

De Koning richt een commissie kwaliteitstoetsing op die belast is met de organisatie van de kwaliteitstoetsing van de werkmethodes van de externe accountants en externe belastingconsulenten, van de organisatie van hun kantoor, de uitgevoerde werkzaamheden in het bijzonder het respect voor de wet, de reglementen, de normen en de aanbevelingen en de manier waarop ze hun opdrachten uitoefenen als bedoeld in artikel 34 en 38.

De Raad van het Instituut benoemt de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie kwaliteitstoetsing, die zonder terechtwijzing ingeschreven zijn op het tableau van externe accountants en belastingconsulenten.

De commissie kwaliteitstoetsing heeft onder meer als opdracht : 1° een lijst van toetsers samen te stellen en ter goedkeuring aan de Raad van het Instituut voor te leggen;2° de inhoud en de praktijk van de kwaliteitstoetsing uit te werken volgens het reglement en het aan de Raad van het Instituut voor te leggen;3° aan de Raad voorstellen de externe accountant en/of de externe belastingconsulent door te verwijzen naar de bevoegde tuchtinstanties indien de externe accountant en/of de externe belastingconsulent de wettelijke of reglementaire bepalingen inzake de kwaliteitstoetsing niet naleeft;4° aan de Raad voorstellen om ten aanzien van een lid een maatregel aan te nemen bedoeld in artikel 29. De externe accountant en/of de externe belastingconsulent verschaft in het kader van de kwaliteitstoetsing toegang tot zijn kantoor aan de toetser, wanneer de commissie kwaliteitstoetsing hem de kwaliteitstoetsing minstens twee maanden op voorhand heeft aangekondigd of, in voorkomend geval na het toestaan van een eventuele uitstel, op de datum die tussen de commissie kwaliteitstoetsing en de externe accountant en/of de externe belastingconsulent is overeengekomen.

Met "kantoor" wordt onder dit artikel bedoeld : de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer externe accountants en/of externe belastingconsulenten voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, zoals bepaald in artikel 34 en artikel 38. Het kantoor heeft ofwel uitsluitend één enkele vestiging ofwel meerdere vestigingen waarbinnen dezelfde werkmethodes van toepassing zijn.

De externe accountant en/of de externe belastingconsulent geeft in het kader van de kwaliteitstoetsing aan de toetser inzage aan alle informatie die betrekking heeft op de beroepsuitoefening en bezorgt, indien de toetser dit nodig acht voor het uitvoeren van zijn opdracht, een afschrift aan de toetser.".

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 28/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 28/1.De externe leden maken, samen met hun cliënt, een opdrachtbrief op, die de uitvoering van iedere prestatie voorafgaat.

Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar.

De Koning bepaalt, op advies van de Raad van het Instituut, de modaliteiten voor de toepassing van de opdrachtbrief.".

Art. 14.Artikel 29 van dezelfde wet, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 november 2009, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2. De Raad kan het lid terechtwijzen : 1° wanneer het lid in gebreke blijft om, binnen een termijn bepaald door de Raad van het Instituut, alle of een gedeelte van de bijdragen, bedoeld in artikel 6, te betalen;2° wanneer het lid verzuimd heeft om zich te verzekeren voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid met een verzekeringsovereenkomst, bedoeld in artikel 33, of die te laten goedkeuren door de Raad van het Instituut;3° wanneer het lid gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren niet heeft deelgenomen aan de verplichte permanente vorming voor accountants en/of belastingconsulenten, overeenkomstig de norm goedgekeurd door de Raad;4° wanneer het lid de datum van kwaliteitstoetsing niet heeft bevestigd binnen de termijn die de commissie kwaliteitstoetsing heeft aangekondigd, of wanneer het lid na uitstel te hebben verkregen, heeft verzuimd om binnen de aangekondigde termijn een nieuwe datum van kwaliteitstoetsing aan de commissie kwaliteitstoetsing voor te stellen. Het lid kan de terechtwijzing betwisten bij de Commissie van Beroep binnen een termijn van één maand nadat de terechtwijzing hem werd betekend en dit met het oog op een tegensprekelijk debat.

Dit beroep is opschortend.

Iedere definitief geworden terechtwijzing wordt vermeld in het dossier van het lid gedurende vijf jaar. Op het einde van deze periode van vijf jaar, wordt de terechtwijzing automatisch uitgewist.

De hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent kan door de Raad van het Instituut ingetrokken worden wanneer het lid, drie maanden na de terechtwijzing in gebreke blijft.".

Art. 15.In artikel 31 van dezelfde wet worden de woorden "Externe accountants en externe belastingconsulenten" vervangen door de woorden "De externe leden".

Art. 16.In artikel 32 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon sluiten, worden de woorden "bedoeld in artikel 34, 2° of 6° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 34, 1°, 2° of 6° ".

Art. 17.In artikel 33, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon sluiten, worden de woorden "Externe accountants en externe belastingconsulenten" vervangen door de woorden "De externe leden".

Art. 18.In dezelfde wet wordt een artikel 34/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 34/1.De werkzaamheden van de stagiair-accountant bestaan erin, in privéondernemingen, openbare instellingen, of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de in artikel 34, 3°, 4° en 5°, bedoelde opdrachten uit te voeren.".

Art. 19.In artikel 37, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "artikel 64, § 2, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen".

Art. 20.In artikel 38 van dezelfde wet worden de woorden "en stagiair-belastingconsulent" ingevoegd tussen de woorden "belastingconsulent" en "bestaat".

Art. 21.In artikel 45/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten (I) en laatst gewijzigd door de wet van 10 april 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een paragraaf 5/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 5/1.De Nationale Raad kan richtlijnen uitvaardigen in uitvoering of ter verduidelijking van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen betreffende de plichtenleer, de stage, het praktisch bekwaamheidsexamen, het beroep of het Beroepsinstituut. De richtlijnen hebben tot doel praktische regels te bepalen.

Het Beroepsinstituut maakt aan de leden tijdig en op gepaste wijze alle richtlijnen bekend en maakt deze openbaar op de website van het Beroepsinstituut."; 2° paragraaf 8, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "De bevoegdheid van de uitvoerende kamers wordt bepaald door de taal die door de betrokkene, natuurlijke persoon, werd gekozen bij zijn aanvraag tot inschrijving.De gekozen taal kan niet worden gewijzigd.

De personen uit het Duitse taalgebied kiezen in hun aanvraag tot inschrijving tot welke taalrol zij wensen te behoren."; 3° in paragraaf 9 worden de zinnen "Deze kamers oefenen eveneens de in § 7 bepaalde taken uit wanneer deze betrekking hebben op het Duitse taalgebied.De werkingsregels van de verenigde uitvoerende kamers voorzien in een vertegenwoordiging van dit taalgebied." opgeheven; 4° in paragraaf 12 wordt de zin "De beroepen tegen de beslissingen die zijn genomen door de verenigde uitvoerende kamers in toepassing van § 9 behoren tot de bevoegdheid van de verenigde kamers van beroep." opgeheven; 5° paragraaf 12 wordt aangevuld met de drie leden, luidende : "Zij doen tevens uitspraak over de beroepen tegen de beslissingen van de examenjury inzake het resultaat van het schriftelijke en/of mondeling gedeelte van het praktisch bekwaamheidsexamen. Het beroep kan door de deelnemer aan het praktisch bekwaamheidsexamen ingesteld worden per aangetekende zending binnen de vijftien dagen na betekening van deze beslissing. Desgevallend hebben de kamers van beroep de bevoegdheid om een kandidaat al dan niet in te schrijven op het tableau van de beroepsbeoefenaars.

De beroepen tegen de beslissingen die zijn genomen door de verenigde uitvoerende kamers in toepassing van § 9 behoren tot de bevoegdheid van de verenigde kamers van beroep. De beroepen worden ingesteld door de personen op wie de beslissingen betrekking hebben, of door de rechtskundige assessoren van beide taalrollen samen.".

Art. 22.In dezelfde wet wordt een artikel 49/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 49/1.De externe boekhouder, de externe boekhouder-fiscalist, de externe stagiair boekhouder, de externe stagiair boekhouder-fiscalist maken, samen met hun cliënt, een opdrachtbrief op, die de uitvoering van iedere prestatie voorafgaat. Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar.

Het Beroepsinstituut legt in de plichtenleer de inhoud van de opdrachtbrief, zowel de verplichte als de verboden bepalingen, vast.".

Art. 23.Artikel 51 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 51.§ 1. De inschrijving op het tableau van de titularissen van het beroep is afhankelijk van het op voldoende wijze doorlopen van een stage.

De stage duurt minimaal één jaar en, behoudens een schorsing om gegronde redenen te beoordelen door de uitvoerende kamers, maximaal zes jaar.

Een stagiair die aan het einde van de zesjarige stageperiode niet geslaagd is in het praktisch bekwaamheidsexamen, wordt weggelaten van de lijst van de stagiairs en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een nieuwe aanvraag voor een inschrijving voor de stage van boekhouder of boekhouder-fiscalist indienen. § 2. De stage wordt afgesloten met het slagen in een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Beroepsinstituut. Dit examen kan verschillend zijn voor stagiair-boekhouders en stagiair-boekhouders-fiscalisten. Het programma, de voorwaarden en de samenstelling van de examenjury worden door de Koning vastgesteld.

De Uitvoerende Kamer kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van het volgen van de stage en/of het afleggen van het praktisch bekwaamheidsexamen aan personen die in België een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met die van erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist.

Een stagiair kan ten vroegste deelnemen aan dit praktisch bekwaamheidsexamen nadat hij minstens één jaar stage heeft doorlopen.

Daarna kan hij zijn inschrijving vragen voor elk volgend praktisch bekwaamheidsexamen dat het Beroepsinstituut organiseert en een laatste maal aan het eerstvolgende examen dat plaatsvindt nadat zijn maximale stageperiode van zes jaar beëindigd is en op voorwaarde dat zijn aanvraag tot deelname gebeurt uiterlijk voor het verstrijken van de zesjarige stageperiode.

De examenjury kan de stagiairs ook aan een tussentijdse evaluatie onderwerpen die los staat van het praktisch bekwaamheidsexamen.

De beslissingen van de examenjury hebben kracht van gewijsde behoudens het beroep dat desgevallend wordt ingesteld tegen deze beslissingen overeenkomstig artikel 45/1, § 12. § 3. Een externe stagiair kan slechts een rechtspersoon oprichten via dewelke hij zijn beroepsactiviteiten uitoefent of vennoot, zaakvoerder, bestuurder of lid van het directiecomité van de rechtspersoon zijn, indien tevens een andere erkende beroepsuitoefenaar, die gemachtigd is boekhoudactiviteiten uit te oefenen, bestuurder of zaakvoerder van deze rechtspersoon is. § 4. De Nationale Raad bepaalt tevens de regels volgens dewelke de stagiair-boekhouder wordt belast met de opstelling, ten kosteloze titel en onder toezicht van hun stagemeester, van een financieel plan zoals bedoeld bij artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen voor de ondernemers in het kader van hun eerste vestiging. § 5. De Nationale Raad kan tevens de regels bepalen volgens dewelke de leden een gratis eerstelijnsadvies verstrekken aan ondernemingen die hierom in de loop van hun eerste activiteitenjaar verzoeken.".

Art. 24.In artikel 58 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "inbreuken op de artikelen 46 tot 48" vervangen door de woorden "inbreuken op de artikelen 16, 17, 18, 29, derde en vierde lid, en op de artikelen 37, 46, 47 en 48";2° tussen het vierde en het vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende : "Artikel 458 van het Strafwetboek is eveneens van toepassing : 1° op het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, op de organen, op de leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en op de personeelsleden van het Instituut;2° op het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, op de organen, op de leden van die organen en op de personeelsleden van het Beroepsinstituut. In afwijking van het vijfde lid : 1° mogen de organen, de leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en de personeelsleden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, gegevens uitwisselen met andere organen, met andere leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en met andere personeelsleden van het Instituut voor zover die uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor hun wettelijke of reglementaire opdrachten; 2° mogen de organen, de leden van die organen en de personeelsleden van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten gegevens uitwisselen met andere organen, met andere leden van die organen en met andere personeelsleden van het Beroepsinstituut voor zover die uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor hun wettelijke of reglementaire opdrachten.".

Art. 25.In dezelfde wet wordt een artikel 58/1 ingevoegd, luidende : "Bij elke inbreuk, vastgesteld in een proces-verbaal, met betrekking tot artikel 58, eerste lid, 1°, kan het Instituut in rechte optreden om de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden te beschermen en desgevallend schadevergoeding te eisen.". HOOFDSTUK 3. - Overgangsbepalingen

Art. 26.Artikel 45/1, §§ 8, eerste lid, en 9, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten, zoals gewijzigd door deze wet, is van toepassing op de dossiers die bij de verschillende kamers worden ingeleid vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.

De beroepen tegen de beslissingen van de uitvoerende kamers die met toepassing van 45/1, § 12, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten ingesteld werden vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden behandeld volgens de voertaal van de uitvoerende kamer die de bestreden beslissing genomen heeft.

Elk lid of stagiair ingeschreven bij het Beroepsinstituut vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 21, en waarvan de taalrol niet overeenstemt met de taalrol van zijn keuze, heeft de mogelijkheid om deze taalrol éénmalig te wijzigen uiterlijk binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet.

De beroepsbeoefenaars uit het Duitse taalgebied ingeschreven bij het Beroepsinstituut vóór de datum van de inwerkingtreding van artikel 21, kiezen binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet hun taalrol. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke keuze zullen zij behoren tot de taalrol die overeenstemt met de taal gebruikt bij hun initiële inschrijving bij het Beroepsinstituut.

Deze aanvraag, als bedoeld in het derde en vierde lid, wordt per aangetekende zending aan het Beroepsinstituut gericht.

Art. 27.De stagiairs ingeschreven bij het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten van wie de stage reeds aanving op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 23, genieten, met betrekking tot de maximumduur van de stage van zes jaar als bepaald in artikel 51, § 1, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten, vervangen door artikel 23, van het volgende overgangsregime : 1° wanneer het een eerste stage betreft, wordt de maximumtermijn van zes jaar berekend vanaf de inwerkingtreding van artikel 23;2° wanneer het geen eerste stage betreft, wordt de maximumtermijn van zes jaar berekend vanaf de datum van inschrijving van de laatste stage. Met betrekking tot de voorwaarden bepaald in artikel 51, § 3, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type wet prom. 22/04/1999 pub. 16/08/2010 numac 2010000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/09/2013 numac 2013000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten sluiten, vervangen door artikel 23, geldt dit enkel voor de oprichting van nieuwe rechtspersonen en/of het opnemen van een mandaat of het verwerven van participaties na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 28.De artikelen 3, 4, 5, 8, en 12, 1°, en het artikel 13 voor wat betreft het opmaken van een opdrachtbrief door stagiairs, en artikelen 15, 17, en 18 en 20 zijn van toepassing op de personen die als stagiair bij het Instituut van de accountants en belastingconsulenten zijn ingeschreven op de dag van de inwerkingtreding van deze artikelen.

Art. 29.De personen die stagiair-accountant of stagiair-belastingconsulent zijn bij de inwerkingtreding van de artikelen vermeld in artikel 30 beschikken over een termijn van acht jaar vanaf het begin van hun stage om te slagen voor het bekwaamheidsexamen.

De personen die, bij de inwerkingtreding van de artikelen vermeld in artikel 30, sinds acht jaar of meer stagiair-accountant of stagiair-belastingconsulent zijn, beschikken over een termijn van één jaar om te slagen voor het bekwaamheidsexamen. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 30.De artikelen 3, 4, 5, 8, 12, 1°, en de artikelen 15, 17, 18 en 20 treden in werking op de dag vastgesteld door de Koning, en ten laatste, de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Middenstand, D. DUCARME Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-2418 (2016/2017) Integraal Verslag : 19 en 20 juli 2017.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^