Wet van 04 maart 1998
gepubliceerd op 01 september 1999

Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
1999015174
pub.
01/09/1999
prom.
04/03/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MAART 1998. - Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995, zal volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 maart 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Buitenlandse Handel, Ph. MAYSTADT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Zitting 1996-1997. Senaat.

Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 1-652/1. - Verslag nr. 1-652/2. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-652/3.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 16 juli 1997. - Stemming, zitting van 17 juli 1997.

Kamer van volksvertegenwoordiger.

Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1146/1. (1) Zitting 1997-1998. Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 9 december 1997. - Stemming, zitting van 11 december 1997.

PROTOCOL HOUDENDE WIJZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET INZAKE TEKENINGEN OF MODELLEN De Regering van het Koninkrijk België, De Regering van het Groothertogdom Luxemburg, De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, Bezield door de wens hun wetgeving inzake tekeningen en modellen aan te passen wat betreft de bevoegdheden van de licentiehouder, die wetgeving aan te vullen met bepalingen betreffende de bestrijding van namaak van door rechten op een tekening of model beschermde produkten en in die wetgeving een termijn van respijt in te voeren.

Hebben de volgende bepalingen overeengekomen : ARTIKEL 1 De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen wordt als volgt gewijzigd : A. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : Artikel 4bis.

Artikel 4, onder 1, sub a), vindt geen toepassing, indien de feitelijke bekendheid van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model of de gedeponeerde tekening dan wel daarmee ondergeschikte verschillen vertoont, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied, het gevolg is van openbaarmaking van dat voortbrengsel door de deposant dan wel door een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aan de deposant heeft ontleend, binnen twaalf maanden voorafgaande aan de datum van het depot of de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs.

B. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd : Onderdeel 4 komt te luiden : 4. De licentiehouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 14, onder 2 en 3, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 14, onder 2 en 3, kan de licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de houder van het uitsluitend recht heeft bedongen.

C. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt : 1. Onder vernummering van de onderdelen drie, vier en vijf tot onderscheidelijk vijf, zes en zeven, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende : 3.Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding kan de houder van het uitsluitend recht een vordering instellen tot het afdragen van winst, welke is genoten als gevolg van handelingen bedoeld in dit artikel, onder 1, onder de omstandigheden bedoeld in dit artikel onder 2, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat de genoemde handelingen niet te kwader trouw zijn verricht of dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot afdracht van onrechtmatig genoten winst, wijst hij de vordering af. 4. De houder van het uitsluidend recht op een tekening of model kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 13, onder 4, toegekende bevoegdheid.2. In onderdeel 6 (nieuw) wordt « De vordering kan » vervangen door : « De vorderingen kunnen ». D. Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : Artikel 14bis. 1. De houder van een uitsluitend recht op een tekening of model heeft de bevoegdheid roerende zaken, waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die gebruikt zijn bij de produktie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen.Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het uitsluitend recht op een tekening of model. De vordering wordt afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. 2. De bepalingen van het nationale recht omtrent de middelen van bewaring van zijn recht en omtrent de rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.4. De licentiehouder heeft het recht de in dit artikel onder 1 bedoelde bevoegdheden uit te oefenen voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen.5. De rechter kan op vordering van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken. ARTIKEL II Geen beroep kan worden gedaan op artikel 4bis van de eenvormige wet met betrekking tot voortbrengselen die vóór de inwerkingtreding van dit Protocol feitelijke bekendheid genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied.

ARTIKEL III Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

ARTIKEL IV Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

ARTIKEL V Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de akte akte van bekrachtiging.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk volmachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 8 maart 1995, in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België, Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

De bekrachtigingsoorkonde van België werd neergelegd op 29 oktober 1998.

Overeenkomstig zijn artikel V, is dit Protocol in werking getreden op 1 mei 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^