Wet van 04 maart 2018
gepubliceerd op 03 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op 24 juni 2013

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018030870
pub.
03/05/2018
prom.
04/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030870

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


4 MAART 2018. - Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op 24 juni 2013 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Straatsburg op 24 juni 2013, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-2835 Integraal verslag: 29/01/2018.

Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Preambule De lidstaten van de Raad van Europa en de andere Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna genoemd "het Verdrag"), die dit Protocol hebben ondertekend, Gelet op de verklaring die is aangenomen tijdens de conferentie op hoog niveau over de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die op 19 en 20 april 2012 plaatsvond in Brighton, alsmede de verklaringen aangenomen tijdens de conferentie in Interlaken op 18 en 19 februari 2010 respectievelijk de conferentie in Izmir op 26 en 27 april 2011;

Gelet op advies nr. 283 (2013) aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 26 april 2013;

Overwegende de noodzaak te waarborgen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna genoemd "het Hof") zijn vooraanstaande rol bij de bescherming van de mensenrechten in Europa kan blijven spelen;

Zijn overeengekomen als volgt : Artikel 1 Aan het einde van de preambule bij het Verdrag wordt een nieuwe overweging toegevoegd, die luidt als volgt : "Bevestigend dat de Hoge Verdragsluitende Partijen, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, de primaire verantwoordelijkheid hebben de rechten en vrijheden die in dit Verdrag en de Protocollen daarbij zijn omschreven te waarborgen en dat zij daarbij over een beoordelingsmarge beschikken, die onderworpen is aan het toezicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zoals opgericht in dit Verdrag,".

Artikel 2 1. In artikel 21 van het Verdrag wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Kandidaten dienen jonger te zijn dan 65 jaar op de datum waarop de Parlementaire Vergadering om de ontvangst van de lijst van drie kandidaten heeft verzocht, krachtens artikel 22." 2. Het tweede en derde lid van artikel 21 van het Verdrag worden respectievelijk het derde en vierde lid van artikel 21.3. Het tweede lid van artikel 23 van het Verdrag wordt geschrapt.Het derde en vierde lid van artikel 23 van het Verdrag worden respectievelijk het tweede en derde lid van artikel 23.

Artikel 3 In artikel 30 van het Verdrag worden de woorden "tenzij één van de betrokken partijen daartegen bezwaar maakt" geschrapt.

Artikel 4 In artikel 35, eerste lid, van het Verdrag worden de woorden "binnen een termijn van zes maanden" vervangen door de woorden "binnen een termijn van vier maanden".

Artikel 5 In artikel 35, derde lid, onderdeel b, van het Verdrag worden de woorden "en mits op deze grond geen zaken worden afgewezen die niet naar behoren zijn behandeld door een nationaal gerecht" geschrapt.

Slot- en overgangsbepalingen Artikel 6 1. Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag, die hun instemming erdoor te worden gebonden tot uitdrukking kunnen brengen door : a.ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring; of b. ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.2. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa. Artikel 7 Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum waarop alle Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht.

Artikel 8 1. De krachtens artikel 2 van dit Protocol doorgevoerde wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op kandidaten op lijsten die door de Hoge Verdragsluitende Partijen op grond van artikel 22 van het Verdrag bij de Parlementaire Vergadering zijn ingediend na de inwerkingtreding van dit Protocol.2. De krachtens artikel 3 van dit Protocol doorgevoerde wijziging is niet van toepassing op een aanhangige zaak waarbij een van de partijen, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol, bezwaar heeft gemaakt tegen een voorstel van een Kamer van het Hof om afstand te doen van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer.3. Artikel 4 van dit Protocol treedt in werking na het verstrijken van een tijdvak van zes maanden na de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.Artikel 4 van dit Protocol is niet van toepassing op verzoekschriften ten aanzien waarvan de definitieve beslissing in de zin van artikel 35, eerste lid, van dit Verdrag is genomen vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van dit Protocol. 4. Alle andere bepalingen van dit Protocol zijn van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding ervan, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7. Artikel 9 De secretaris-generaal van de Raad van Europa stelt de lidstaten van de Raad van Europa en de andere Hoge Verdragsluitende Partijen bij dit Verdrag in kennis van : a. alle ondertekeningen;b. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;c. de datum van inwerkingtreding van dit Protocol in overeenstemming met artikel 7;en d. iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling met betrekking tot dit Protocol. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Straatsburg op 24 juni 2013, in de Engelse en de Franse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn, in een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De secretaris-generaal van de Raad van Europa doet een gewaarmerkt afschrift toekomen aan iedere lidstaat van de Raad van Europa en aan de andere Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag.

Gebonden Staten

Staten/Organisatie

Datum authentif.

Type instemming

Datum instemming

ALBANIE

11/02/2014

Bekrachtiging

17/12/2015

ANDORRA

24/06/2013

Bekrachtiging

27/05/2015

ARMENIE

24/06/2013

Bekrachtiging

30/08/2016

AZERBEIDZJAN

18/12/2013

Bekrachtiging

03/07/2014

België

07/10/2013

Bekrachtiging

04/04/2018

BULGARIJE

05/11/2013

Bekrachtiging

11/01/2016

CYPRUS

24/06/2013

Bekrachtiging

16/06/2015

DENEMARKEN

24/06/2013

Goedkeuring

22/07/2016

DUITSLAND

24/06/2013

Bekrachtiging

15/04/2015

ESTLAND

22/10/2013

Bekrachtiging

30/04/2014

FINLAND

24/06/2013

Bekrachtiging

17/04/2015

FRANKRIJK

24/06/2013

Goedkeuring

03/02/2016

GEORGIE

19/06/2014

Bekrachtiging

06/07/2015

GRIEKENLAND

02/03/2017

Onbepaald


HONGARIJE

09/07/2015

Bekrachtiging

30/11/2015

IERLAND

24/06/2013

Ondertekening

24/06/2013

IJSLAND

09/07/2013

Bekrachtiging

03/07/2017

ITALIE

24/06/2013

Bekrachtiging


KROATIE

12/07/2016

Bekrachtiging

09/01/2018

LETLAND

09/05/2017

Bekrachtiging

04/12/2017

LIECHTENSTEIN

24/06/2013

Bekrachtiging

26/11/2013

LITOUWEN

10/06/2014

Bekrachtiging

02/09/2015

LUXEMBURG

24/06/2013

Bekrachtiging

21/12/2017

MACEDONIE (VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REP.)

21/11/2013

Bekrachtiging

16/06/2016

MALTA

16/01/2018

Bekrachtiging

16/01/2018

MOLDAVI"

18/11/2013

Bekrachtiging

14/08/2014

MONACO

13/11/2013

Bekrachtiging

13/11/2013

MONTENEGRO

08/11/2013

Ondertekening

08/11/2013

NEDERLAND

22/10/2013

Aanvaarding

01/10/2015

NOORWEGEN

24/06/2013

Bekrachtiging

17/06/2014

OEKRAINE

20/06/2014

Bekrachtiging

22/03/2018

OOSTENRIJK

25/06/2013

Bekrachtiging

19/10/2017

POLEN

09/04/2014

Bekrachtiging

10/09/2015

PORTUGAL

24/06/2013

Bekrachtiging

16/01/2017

ROEMENIE

24/06/2013

Bekrachtiging

28/05/2015

RUSLAND

19/09/2016

Bekrachtiging

25/09/2017

SAN MARINO

24/06/2013

Bekrachtiging

06/11/2013

SERVI"

13/12/2013

Bekrachtiging

29/05/2015

SLOVAKIJE

24/06/2013

Bekrachtiging

07/02/2014

SLOVENIE

24/06/2013

Bekrachtiging

04/07/2017

SPANJE

24/06/2013

Bekrachtiging


TSJECHISCHE REP.

05/11/2013

Bekrachtiging

18/03/2015

TURKIJE

13/09/2013

Bekrachtiging

02/05/2016

VERENIGD KONINKRIJK

24/06/2013

Bekrachtiging

10/04/2015

ZWEDEN

25/06/2013

Bekrachtiging

29/03/2016


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^