Wet van 04 november 2020
gepubliceerd op 20 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economische recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020031663
pub.
20/11/2020
prom.
04/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031663

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


4 NOVEMBER 2020. - Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economische recht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 2.In boek XV, titel 1/2, hoofdstuk 4 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 29 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa sluiten (55K1385) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004, wordt een artikel XV.60/15 ingevoegd, luidende: "Art. XV.60/15. De overtreder die de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete betwist, tekent op straffe van verval binnen een termijn van zestig dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing beroep aan bij de Raad van State in toepassing van het artikel 14, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing." Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussels, 4 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55K1386006 + S. 7-184 1386 + S. 7-184 Integraal Verslag : 24 september 2020


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^