Wet van 05 december 2006
gepubliceerd op 20 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006204034
pub.
20/12/2006
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Wet betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België

Art. 2.Artikel 10 van de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België, gewijzigd bij de wet van 23 mei 1960 en bij het koninklijk besluit nr. 267 van 31 december 1983, wordt aangevuld met de volgende leden : « Artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, is niet van toepassing op de artistieke functies.

De artistieke functies, bedoeld in het vorige lid, worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. »

Art. 3.Artikel 11 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg

Art. 4.Artikel 16 van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 267 van 31 december 1983, het koninklijk besluit nr. 545 van 31 maart 1987 en bij de wet van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregeleninzake ambtenarenzaken type wet prom. 20/05/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997009518 bron ministerie van justitie Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen sluiten, wordt aangevuld met een § 4, luidend als volgt : « § 4. Artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, is niet van toepassing op de artistieke functies.

De artistieke functies, bedoeld in het vorige lid, worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministeraad. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX ____ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-2405 - 2005/2006 : Nr.1 : Wetsontwerp. 51-2405 - 2006/2007 : Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 26 oktober 2006.

Stukken van de Senaat : 3-1880 - 2006/2007 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^