Wet van 06 december 1996
gepubliceerd op 13 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het Facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te Genève op 22 december 1992

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
1999015151
pub.
13/11/1999
prom.
06/12/1996
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 1996. - Wet houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het Facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te Genève op 22 december 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.De Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het Facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te Genève op 22 december 1992, zullen volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 december 1996.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DE RYCKE De Minister van Telecommunicatie, E. DI RUPO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 1995-1996. Senaat.

Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 1-373/1. - Verslag, nr. 1-373/2. - Tekst goedgekeurd in de Commissie, nr. 1-373/3.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en stemming. Zitting van 18 juli 1996.

Kamer.

Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 665/1.

Zitting 1996-1997.

Parlementaire handelingen. - Bespreking. Zitting van 8 oktober 1996. - Stemming. Zitting van 10 oktober 1996.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^