Wet van 06 december 2015
gepubliceerd op 17 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003442
pub.
17/12/2015
prom.
06/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003442

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


6 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2009, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 33, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden ", en artikel 19bis" opgeheven.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1306.

Integraal verslag : 26 november 2015.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^