Wet van 06 januari 2003
gepubliceerd op 19 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009115
pub.
19/02/2003
prom.
06/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2003. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de grondwet.

Art. 2.In artikel 674bis , van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 januari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) § 2, eerste lid wordt aangevuld als volgt : « 5° voor de voorzitter van de kamer van de correctionele rechtbank of de voorzitter van de kamer van het hof van beroep die in hoger beroep kennis neemt van de strafvordering.»; b) § 2, tweede lid wordt opgeheven;c) § 4 wordt aangevuld met de volgende leden : « Wanneer de strafvordering in hoger beroep aanhangig wordt gemaakt voor de correctionele rechtbank of het hof van beroep wordt het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van verval, binnen acht dagen na de verklaring van hoger beroep ingediend.Indien hoger beroep wordt ingesteld door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij, zonder dat de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, wordt het verzoek om rechtsbijstand op straffe van verval binnen acht dagen na de dagvaarding ingediend.

De tekst van het derde lid van deze paragraaf wordt in de dagvaarding in hoger beroep vermeld. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2001-2002 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken : - Wetsvoorstel van 29 april 2002, ingediend door de heer F.Erdman, nr. 1775/1. - Verslag van Mevr. A. Barzin, nr. 1775/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1775/3.

Integraal Verslag. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 10 juli 2002.

Gewone zitting 2002-2003 Senaat : Parlementaire stukken : - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, geëvoceerd door de Senaat, nr. 2-1243/1. - Amendementen, nr. 2-1243/2. - Verslag van de heer Ph. Mahoux, nr. 2-1243/3. - Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 2-1243/4. - Amendementen, nr. 2-1243/5. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 2-1243/6.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 12 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^