Wet van 07 april 2005
gepubliceerd op 29 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003413
pub.
29/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. Tussen het derde en het vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Muntstukken uitgedrukt in Belgische frank of centiem kunnen tot 1 juli 2005 kosteloos en onbeperkt in bedrag aan de loketten van de Nationale Bank van België en De Post voor rekening van de Schatkist worden ingeleverd. De tegenwaarde van de ingeleverde muntstukken wordt door de Nationale Bank van België en De Post gestort op de rekeningen 000-0000012-12 en 000-0000011-11.

De Koning stelt vast hoe deze bedragen over die rekeningen worden verdeeld. » B. In het laatste lid worden de woorden « De in het tweede lid bedoelde inwisseling betreft » vervangen door de woorden « De in het tweede en het vierde lid bedoelde inwisseling en inlevering betreffen ».

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1)Senaat Stukken 3-991 - 2004/2005 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Beke c.s.

Nrs. 2 en 3 : Amendementen Nr. 4 : Verslag Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Zie ook : Handelingen van de Senaat : 27 januari 2005 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 51 1578 (2004/2205) 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Amendementen 003 : Verslag 004 : Tekst aangenomen door de commissie 005 : Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat.

Zie ook : Integraal verslag : 3 februari 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^