Wet van 07 april 2019
gepubliceerd op 03 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012006
pub.
03/05/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012006

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 171, 5°, van het Wetboek van de Inkomsten- belastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York op 31 oktober 2017 als terrorisme type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden in de inleidende zin de woorden "een normale beroepswerkzaamheid" vervangen door de woorden "twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten".

Art. 3.Deze wet is van toepassing met ingang van aanslagjaar 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-0023.

Integraal verslag: 28 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^