Wet van 07 april 2019
gepubliceerd op 18 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 (2

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019041387
pub.
18/07/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041387

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


7 APRIL 2019. - Wet houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 (1)(2)(3)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, hierna te noemen "de Overeenkomst", en de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 3.De gemaakte voorbehouden en gedane kennisgevingen overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van de Overeenkomst, opgenomen als bijlage, evenals de wijzigingen aan de voorbehouden en de kennisgevingen, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 4.De publiek beschikbare lijsten van gegevens aangaande de andere partijen bij de Overeenkomst, zoals opgesomd in artikel 39, paragraaf 3 van de Overeenkomst, bijgehouden door de depositaris zoals gedefinieerd in artikel 39, paragraaf 1 van de Overeenkomst, gelden als bekendmaking in de zin van artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota's (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: nr.54-3510 Integraal verslag: 14/03/2019 (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 05/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 02/05/2019), Decreet van de Franse Gemeenschap van 25/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 24/06/2019), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 06/05/2019 (Belgisch Staatsblad van 12/06/2019), Decreet van het Waalse Gewest van 04/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 04/06/2019), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 25/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 03/05/2019), (3) Lijst der gebonden staten

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^