Wet van 07 december 2009
gepubliceerd op 24 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011565
pub.
24/12/2009
prom.
07/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-loket betreft (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van de artikelen 6, 7 en 8 van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, hierna « dienstenrichtlijn » genoemd.

Art. 3.In artikel 40 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 4.Artikel 41 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2009, wordt vervangen als volgt : «

Art. 41.Een ondernemingsloket verstrekt de onderneming, op de wijze door de Koning bepaald, op haar eerste verzoek een volledig uittreksel van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met vermelding van de datum van afgifte van het uittreksel. »

Art. 5.Artikel 43 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 43.§ 1. Onverminderd de taken die hen opgedragen worden door of in uitvoering van deze wet of andere wetten, hebben de ondernemingsloketten als taak : 1° via hun infrastructuur, de dienstverrichters toe te laten a) alle procedures en formaliteiten te laten afwikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun dienstenactiviteiten zoals bedoeld in artikelen 1 en 2 van de dienstenrichtlijn, in het bijzonder alle voor vergunningen nodige verklaringen, kennisgevingen en aanvragen bij de bevoegde instanties, met inbegrip van de aanvragen tot inschrijving in een register, op een rol, in een databank, of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;b) alle vergunningsaanvragen te laten afwikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun dienstenactiviteiten, zoals bedoeld in de dienstenrichtlijn;2° de handels- en ambachtsondernemingen en de niet-handelsondernemingen van privaat recht, in die hoedanigheden inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;3° in de door de Koning bepaalde gevallen nagaan of de handels- en ambachtsondernemingen en de niet-handelsondernemingen naar privaat recht voldoen aan de krachtens bijzondere wetten en reglementen opgelegde voorwaarden om ingeschreven te worden;4° de toegang tot de in 2° bedoelde inschrijvingen waarborgen, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels en voorwaarden;5° het bewaren van de archieven met betrekking tot de in 2° en 3° bedoelde voorwaarden en inschrijvingen, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;6° het verrichten van administratieve formaliteiten, in uitvoering van deze wet of andere wetten, of krachtens deze wetten, volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels;7° er voor zorgen dat de dienstverrichters en de afnemers, voor wat betreft de dienstenactiviteiten bedoeld in § 1, 1°, a) en b), informatie krijgen over : a) de eisen die gelden voor de dienstverrichters, in het bijzonder de eisen inzake de procedures en formaliteiten die afgewikkeld moeten worden om toegang te krijgen tot dienstenactiviteiten en deze uit te oefenen;b) de adresgegevens van de bevoegde instanties, waaronder die welke bevoegd zijn op het gebied van de uitoefening van dienstenactiviteiten, zodat rechtstreeks contact met hen kan worden opgenomen;c) de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;d) de rechtsmiddelen die normaal voorhanden zijn bij geschillen tussen de bevoegde instanties en de dienstverrichter of de afnemer, tussen een dienstverrichter en een afnemer of tussen dienstverrichters onderling;e) de adresgegevens van de verenigingen of organisaties, anders dan de bevoegde instanties, waarvan dienstverrichters of de afnemers praktische bijstand kunnen krijgen;8° het ontvangen voor rekening van de Schatkist van de inschrijvings- en registratierechten, retributies en kosten voor publicatie, met betrekking tot de in dit artikel bedoelde taken, volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels en voorwaarden. Het ondernemingsloket reageert binnen de vijf werkdagen, te rekenen vanaf het moment waarop de informatie beschikbaar is, op elk verzoek om de in het eerste lid bedoelde informatie. Wanneer het verzoek onjuist, onvolledig of ongegrond is, stelt het de aanvrager daarvan onverwijld in kennis. § 2. Bijkomend kan het ondernemingsloket aan ondernemingen adviserende en begeleidende diensten verlenen met uitzondering van de diensten die bij wet exclusief voorbehouden zijn voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector. § 3. Het ondernemingsloket is eenvoudig, van op afstand en met elektronische middelen bereikbaar, om alle procedures en formaliteiten betreffende de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit bedoeld in § 1, 1° a) en b) te kunnen afwikkelen, met uitzondering van de inspectie van de plaats waar de dienst wordt verricht, van de door de dienstverrichter gebruikte uitrusting, en van de fysieke controle van de geschiktheid of de persoonlijke integriteit van de dienstverrichter of van zijn verantwoordelijke personeelsleden, wanneer die integraal deel uitmaken van een procedure of formaliteit. »

Art. 6.Artikel 45 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 45.§ 1. Een organisatie mag onder de volgende voorwaarden als ondernemingsloket erkend worden : 1° zij neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;2° haar leden behoren ten minste tot één van de volgende organisaties : a) representatieve werkgevers- of zelfstandigenorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in of erkend zijn door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de « Conseil économique et social de la Région wallonne », de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een paritair comité opgericht in toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;b) sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, erkend in uitvoering van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; c) sociale secretariaten voor werkgevers, erkend in uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;d) kamers erkend door de Federatie der Kamers voor handel en nijverheid van België;e) samenwerkingsverbanden tussen verschillende van de hierboven vermelde organisaties;3° haar statuten vermelden als doel de uitvoering van de taken van ondernemingsloket in de zin van deze wet;4° zij beschikt volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels en het door de minister opgestelde lastenboek, over : a) bekwame medewerkers;b) interne beheersprocedures;c) ontvangstvoorzieningen, kantoren en materieel en archiefruimte;d) een eigen boekhouding;e) informatica-uitrusting, met inbegrip van beveiligings- en controlemechanismen;5° zij verkeert niet in staat van vereffening, noch is ze onderwerp van een procedure tot vereffening of tot staking van haar werkzaamheden;6° zij is in orde met de verplichtingen inzake de betaling van sociale zekerheidsbijdragen en met haar verplichtingen inzake de betaling van belastingen en taksen in overeenstemming met de Belgische wet;7° zij beschikt over een voldoende eigen private financiële en economische draagkracht om haar taken, omschreven in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, uit te voeren;8° zij heeft haar beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren. § 2. De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, nadere regels bepalen voor het vaststellen van het minimum aantal vestigingseenheden en de vestigingsplaats van de ondernemingsloketten, rekening houdende met een voldoende spreiding en de behoeften. § 3. In afwijking van de bepalingen van § 1 blijven de erkenningen verleend op 9 september 2008 behouden tot 31 december 2011, onder de voorwaarden zoals die van toepassing waren op de dag van de erkenning.

Art. 7.In artikel 46, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden « in artikel 45, 2° en 10° » vervangen door de woorden « in artikel 45, § 1, 2° en § 2 ».

Art. 8.Artikel 47 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 47.De Koning richt een adviescomité op. Dit comité heeft de volgende taken : 1° de minister adviseren inzake de erkenning als ondernemingsloket en de intrekking en schorsing van die erkenning, het bepalen van het aantal vestigingseenheden en de vestigingsplaatsen;2° op vraag van de minister, een Gemeenschap of een Gewest, advies uitbrengen over alle aangelegenheden met betrekking tot de werking en de controle van de ondernemingsloketten. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels inzake samenstelling en werking van het comité, en de erkenningprocedure van de ondernemingsloketten. »

Art. 9.Artikel 50, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « § 2. De minister maakt de lijst van de erkende ondernemingsloketten en van hun vestigingseenheden bekend op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en ook jaarlijks vóór 31 maart in het Belgisch Staatsblad. ».

Art. 10.In artikel 51 van de Nederlandse tekst wordt het woord « vereend » vervangen door het woord « verleend ».

Art. 11.Artikel 57 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 20 maart 2009, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 57.§ 1. De Koning kan bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad : 1° het percentage vaststellen dat de ondernemingsloketten inhouden van de ontvangen inschrijvings-, registratie- en publicatierechten, en retributies, als vergoeding voor hun opdracht met toepassing van de artikelen 34 en 43, 8°;2° de in 1° bedoelde vergoeding aanpassen, volgens door Hem vastgestelde nadere regels, om de kwaliteit van de dienstverlening te stimuleren;3° de bedragen vastleggen die de ondernemingsloketten ontvangen voor formaliteiten waarvoor zij de beslissingsbevoegdheid hebben toegewezen gekregen van een federale administratie, zoals bedoeld in artikel 43, 6°. § 2. De ondernemingsloketten kunnen voor de bijkomende diensten aan ondernemingen, bedoeld in artikel 43, § 2, een prijs vaststellen per verrichting of forfaitair op jaarbasis.

Art. 12.Deze wet treedt in werking op 28 december 2009.

De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota (1) Zitting 2009-2010 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 52 - 2212 - Nr. 1. - Amendement, 52 - 2212 - Nr. 2. - Verslag, 52 - 2212 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 52 - 2212 - Nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52 - 2212 - Nr. 5.

Integraal Verslag : 12 november 2009.

Senaat : Stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 4-1500 - Nr. 1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^