Wet van 07 december 2016
gepubliceerd op 14 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011496
pub.
14/12/2016
prom.
07/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011496

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


7 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

Art. 2.In artikel 1 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernernergie, vervangen bij de wet van 29 juni 2014,worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt : "4° de termen "kernongeval", "splijtstoffen", "kerninstallatie", "radioactieve producten of afvalstoffen" en "nucleaire stoffen" : de begrippen die worden omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Parijs;"; b) hetzelfde artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : "5° de termen "kernschade", "herstelmaatregelen", "preventieve maatregelen" en "redelijke maatregelen" : de begrippen die worden omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Parijs.".

Art. 3.In artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 29 juni 2014, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° een niet-verdragsluitende Staat die, ten tijde van het kernongeval, geen kerninstallatie heeft op zijn grondgebied of binnen door hem in overeenstemming met het internationaal recht ingestelde maritieme zones, indien de Koning, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de toepassing van Titel I van deze wet tot zulke Staat uitbreidt;".

Art. 4.Artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 2000, 13 november 2011 en 29 juni 2014, wordt uitgelegd als volgt : "

Art. 7.Het maximale kernschadebedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, bedraagt voor ieder kernongeval, 1,2 miljard euro.".

Art. 5.Artikel 23 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 29 juni 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende : "De vergoeding van nucleaire lichamelijke letsels binnen een termijn tussen tien en dertig jaar vanaf het kernongeval is ten laste van de Staat. Zij zal ten laste gelegd worden van de exploitant voor elk kernongeval dat zich voordoet vanaf 1 januari 2018. De Koning kan deze datum vervroegen of uitstellen. In ieder geval zal deze vergoeding ten laste van de exploitant zijn op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie in werking is getreden.". HOOFDSTUK 3. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 6.De exploitanten aan wie een erkenning is verleend krachtens de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, behouden het voordeel van deze erkenning op voorwaarde dat zij de verzekering of alle andere financiële waarborgen ter dekking van hun aansprakelijkheid aanpassen aan de bepalingen van deze wet, binnen negentig dagen na de dag van haar inwerkingtreding of van de inwerkingtreding van artikel 2, b).

De in het eerste lid bedoelde termijn kan door de minister verlengd worden voor de duur die nodig is voor het onderzoeken van een aanvraag bedoeld in artikel 10/1 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, voor zover de aanvraag is ingediend binnen dertig dagen volgend op de dag van de inwerkingtreding van deze wet of van artikel 2, b).

Art. 7.Artikel 2, b), treedt in werking op 1 januari 2018. De Koning kan evenwel deze inwerkingtreding vervroegen of uitstellen. In ieder geval treedt dat artikel in werking op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie in werking is getreden.

Tot aan deze inwerkingtreding wordt onder het begrip "kernschade" verstaan de schade aan personen en aan goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De minister van Energie, Mevr. M.C. MARGHEM Met `s Lands zegel gezegeld : De minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2085 Integraal Verslag : 24 november 2016.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^