Wet van 07 maart 2002
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000288
pub.
08/05/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2.Artikel 1, § 1, 3°, van het Kieswetboek wordt aangevuld als volgt : « of ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de diplomatieke of consulaire beroepsposten ».

Art. 3.In artikel 147bis , § 2, van hetzelfde Wetboek, worden het eerste tot het vierde lid vervangen als volgt : « Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. »

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een nieuwe Titel IVbis ingevoegd, luidende : « Stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven ».

Deze titel omvat artikel 180, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993 en opnieuw opgenomen in een nieuwe lezing, evenals de artikelen 180bis tot 180septies , luidende : « TITEL IVbis . - Stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Principes

Art. 180.Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland en die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 1, zijn onderworpen aan de stemplicht.

De in het eerste lid bedoelde personen laten zich inschrijven als kiezer in de Belgische gemeente van hun keuze.

Zij oefenen hun stemrecht uit ofwel persoonlijk of bij volmacht in een stembureau op het grondgebied van het Koninkrijk, ofwel persoonlijk of bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost waarbij zij ingeschreven zijn, ofwel per briefwisseling.

Behalve als er een afwijking voorzien is in deze titel, zijn de bepalingen van het Kieswetboek van toepassing op de verrichtingen van de verkiezing, ongeacht de gekozen stemwijze.

De diplomatieke of consulaire beroepsposten controleren de in artikel 1, § 1, opgesomde kiesbevoegdheidsvoorwaarden. Afdeling 2. - Formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer

Vaststelling en mededeling van de kiezerslijst Art. 180bis . § 1. Tussen de eerste dag van de achtste maand en de vijftiende dag van de vijfde maand die voorafgaan aan de datum die vastgesteld is voor de gewone vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers, bezorgt elke diplomatieke of consulaire beroepspost aan de Belgen die er ingeschreven zijn een formulier voor de aanvraag tot inschrijving, waarvan het model bepaald wordt door de Koning. § 2. Aan de hand van dat formulier wijst de in het buitenland verblijvende Belg de manier waarop hij zijn stemrecht wil uitoefenen en de Belgische gemeente waarin hij als kiezer ingeschreven wenst te worden, aan.

Als de in het buitenland verblijvende Belg een stemwijze bij volmacht kiest, vult hij bovendien de bij het formulier gevoegde volmacht in.

Het model van de volmacht wordt bepaald door de Koning. § 3. Ten laatste op de eerste dag van de vierde maand vóór die van de verkiezing dient de in het buitenland verblijvende Belg persoonlijk het naar behoren ingevulde, gedagtekende en ondertekende formulier en, in voorkomend geval, de naar behoren ingevulde, gedagtekende en ondertekende volmacht, in bij of stuurt hij ze per post naar de diplomatieke of consulaire beroepspost waarbij hij ingeschreven is. § 4. Nadat de diplomatieke of consulaire beroepsposten de kiesbevoegdheidsvoorwaarden uit hoofde van de aanvrager gecontroleerd hebben, overeenkomstig artikel 180, vijfde lid, bezorgen zij, uiterlijk op de eerste dag van de derde maand vóór die van de verkiezingen, het formulier en, in voorkomend geval, de daarbij gevoegde volmacht, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de gemeente waarvoor de in het buitenland verblijvende Belg gekozen heeft.

Van zodra de gemeente de formulieren ontvangen heeft, schrijft zij de in het buitenland verblijvende Belg in op de kiezerslijst, waarbij ze de gekozen wijze van stemmen erin vermelden.

Van zodra de kiezerslijst vastgesteld is, overeenkomstig artikel 10, § 1, eerste lid, stuurt het college van burgemeester en schepenen een kopie van de lijst van de Belgische kiezers in het buitenland die voor de stemming per briefwisseling en voor de persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten gekozen hebben naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau, alsmede naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De in het buitenland verblijvende Belgen die op de kiezerslijst staan, worden daarvan geschrapt wanneer zij, tussen de dag waarop de lijst vastgesteld wordt en de dag van de verkiezing, ofwel niet langer voldoen aan de voorwaarde Belg te zijn, ofwel komen te overlijden.

De in het buitenland verblijvende Belgische kiezers die na de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een veroordeling of een beslissing die voor hen ofwel de uitsluiting van het kiesrecht ofwel de schorsing van dat recht op de datum van de verkiezing meebrengt, worden eveneens van de kiezerslijst geschrapt. § 5. Wanneer de diplomatieke of consulaire beroepspost weigert een in het buitenland verblijvende Belg te erkennen als kiezer, betekent hij schriftelijk zijn met redenen omklede beslissing aan de betrokkene en deelt een afschrift van deze beslissing, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, mede aan de Belgische gemeente waarin de betrokkene de wens heeft uitgedrukt als kiezer te worden ingeschreven.

Binnen dertig dagen na die betekening kan de betrokkene schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin hij verklaart heeft te willen ingeschreven worden als kiezer.

Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak binnen vijftien dagen na de ontvangst van het bezwaarschrift en zijn beslissing wordt onmiddellijk schriftelijk betekend aan de betrokkene via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij ingeschreven is.

De betrokkene kan beroep instellen tegen deze beslissing voor het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van dertig dagen vanaf de betekening.

Na het verstrijken van deze termijn is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen definitief.

Het beroep wordt ingesteld door een verzoekschrift dat bezorgd wordt aan de procureur-generaal bij het hof van beroep van Brussel. Die brengt het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente daar dadelijk van op de hoogte.

De partijen beschikken over een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de bezorging van het verzoekschrift, om nieuwe conclusies in te dienen. Na die termijn verstuurt de procureur-generaal binnen twee dagen het dossier, waarbij eventueel de nieuwe stukken of conclusies gevoegd zijn, naar de hoofdgriffier van het hof van beroep van Brussel, dat ontvangst bericht.

De artikelen 28 tot 39 zijn van toepassing. § 6. In het geval dat voorzien wordt in artikel 106, wordt de lijst van de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, vastgesteld op de vijftiende dag vóór de dag van de verkiezing.

De kiezers worden echter tot de stemming opgeroepen op basis van de lijst die opgesteld is voor de gewone vergadering van de kiescolleges, wanneer de ontbinding van de kamers of één daarvan plaatsvindt na de tachtigste dag vóór de datum van de gewone vergadering van de kiescolleges, wat als gevolg heeft dat er een verkiezing georganiseerd moet worden vóór de voorziene datum.

De bepalingen van de artikelen 15 en 93 zijn van toepassing, onder voorbehoud van de volgende wijzigingen : 1° in het eerste lid van artikel 15 worden de woorden « artikel 10 vermelde kiezerslijst is opgemaakt » vervangen door de woorden « artikel 10 en de in artikel 180bis , § 6, eerste lid, vermelde kiezerslijsten opgemaakt zijn »;2° in artikel 93 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « Voor de Belgen die in het buitenland verblijven voert de gouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar deze zending uit ten minste twaalf dagen vóór de verkiezing.» De verrichtingen die vermeld worden in de paragrafen 1 tot 4 van dit artikel, met inbegrip van de ontvangst van de formulieren door de gemeenten, moeten vervuld zijn op de vijftiende dag vóór de datum van de verkiezing.

De provinciegouverneurs of de door hem aangewezen ambtenaar draagt er zorg voor dat het college van burgemeester en schepenen ten minste tien dagen voor de dag van de verkiezing aan elke in het buitenland verblijvende Belgische kiezer een oproepingsbrief zendt via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven. HOOFDSTUK II. - De verschillende wijzen van stemmen Afdeling 1. - De persoonlijke stemming in een Belgische gemeente

Art. 180ter . Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarvoor de in het buitenland verblijvende Belg gekozen heeft, stuurt, via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven, naar diens verblijfplaats een oproepingsbrief volgens de modaliteiten die voorgeschreven worden in artikel 107.

Om toegelaten te worden tot de stemming in een Belgische gemeente, kan de in het buitenland verblijvende Belg, in afwijking van artikel 142, tweede lid, zijn identiteit aantonen door een ander document dan de identiteitskaart voor te leggen. Afdeling 2. - De stemming bij volmacht in een Belgische gemeente

Art. 180quater . § 1. Aan de hand van de volmacht die bij het formulier bedoeld in artikel 180bis gevoegd is, wijst de in het buitenland verblijvende Belg die de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente gekozen zal hebben, een gemachtigde aan onder de kiezers van de gemeente waarvoor hij gekozen heeft om er ingeschreven te worden als kiezer. § 2. Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken. § 3. De volmacht getekend door de mandaatgever vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de volmachtgever en de gemachtigde. § 4. Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gemachtigde die aangewezen is door de in het buitenland verblijvende Belgische kiezer, oproept tot de stemming, voegt het bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht die hem machtigt om in naam van zijn volmachtgever te stemmen. § 5. Om toegelaten te worden te stemmen in naam van zijn volmachtgever, geeft de gemachtigde de volmacht aan de voorzitter van het stembureau, en legt hij hem zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief voor, waarop de voorzitter « heeft bij volmacht gestemd » vermeldt. Afdeling 3. - De persoonlijke stemming

in de diplomatieke of consulaire beroepsposten Art. 180quinquies . § 1. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente die gekozen is door de in het buitenland verblijvende Belg, stuurt, via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven, naar diens verblijfplaats een oproepingsbrief volgens de modaliteiten die voorgeschreven worden in artikel 107. § 2. Ten laatste op de twaalfde dag vóór die van de verkiezing sturen de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en de voorzitter van het provinciehoofdbureau bedoeld in artikel 94bis , § 2, voor de verkiezing van de Senaat, de stembiljetten voor elk van de twee wetgevende kamers naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van zodra de stembiljetten, vergezeld van een kopie van de kiezerslijst die die manier van stemmen gekozen hebben, ontvangen worden, worden zij door het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgestuurd naar de diplomatieke of consulaire beroepsposten.

De diplomatieke of consulaire beroepsposten die gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie, organiseren de stemming op de zaterdag vóór de dag van de verkiezing op het grondgebied van het Koninkrijk, van 8 tot 13 uur, plaatselijke tijd.

De diplomatieke of consulaire beroepsposten die gevestigd zijn in een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie, organiseren de stemming op de vrijdag vóór de dag van de verkiezing op het grondgebied van het Koninkrijk, van 8 tot 13 uur, plaatselijke tijd. § 3. De Koning stelt de lijst op van de diplomatieke of consulaire beroepsposten waarin overeenkomstig artikel 90 één of meerdere stembureaus gevormd worden.

Een stembureau wordt samengesteld uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.

Het hoofd van de post, of de persoon die hij aanwijst, vervult de functie van voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire beroepspost.

De bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen door de voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire beroepspost, minstens twaalf dagen vóór de verkiezing in de post, onder de leden van de diplomatieke of consulaire beroepspost en onder de Belgische kiezers die ingeschreven zijn bij de diplomatieke of consulaire beroepspost en die op de dag van de verkiezing minstens dertig jaar zijn en kunnen lezen en schrijven.

De secretaris wordt aangewezen door de voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire post, onder de leden van de diplomatieke of consulaire beroepspost en onder de kiezers die ingeschreven zijn bij de diplomatieke of consulaire beroepspost.

De voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire beroepspost treft de nodige maatregelen opdat het publiek de lijst met de samenstelling van het stembureau kan raadplegen. § 4. Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er, minstens negenenzeventig dagen vóór de dag van de verkiezing, een speciaal bureau opgericht dat belast is met de opneming van de stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen die gekozen hebben voor de persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten.

In het geval voorzien in artikel 106, wordt het speciale stemopnemingsbureau samengesteld op de datum van het koninklijk besluit dat de datum van de verkiezing vaststelt.

Het speciale stemopnemingsbureau wordt samengesteld uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris.

Het speciale stemopnemingsbureau wordt voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel of, indien hij afwezig is, door de magistraat die hij daartoe aangewezen zal hebben.

De leden van het speciale stemopnemingsbureau worden aangewezen onder de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter van het speciale stemopnemingsbureau kan, op basis van het aantal in het buitenland verblijvende Belgen dat ervoor gekozen heeft te stemmen in de diplomatieke of consulaire beroepspost, de samenstelling van dat bureau uitbreiden. § 5. Het speciale stemopnemingsbureau gaat over tot de stemopneming vanaf 14 uur op de dag van de verkiezing op het grondgebied van het Koninkrijk.

Van zodra de stembureaus die gevormd zijn in de diplomatieke of consulaire beroepsposten, gesloten zijn, worden de stembiljetten bezorgd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken door de persoon die daartoe aangewezen is door de voorzitter van het stembureau.

De stembiljetten worden bewaard onder gesloten omslag tot het begin van de stemopnemingsverrichtingen.

De stembiljetten moeten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken aankomen ten laatste op het sluitingsuur op het grondgebied van het Koninkrijk van de stembureaus.

Met de stembiljetten die buiten de in het vorige lid voorziene termijn toekomen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt geen rekening gehouden, en zij worden vernietigd door de voorzitter van het speciale stemopnemingsbureau. § 6. Het speciale stemopnemingsbureau stelt, voor elk van de kieskringen, wat de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, en voor elk van de colleges, wat de verkiezing van de Senaat betreft, een tabel op waarin de resultaten van de telling van de stemmen vermeld worden, in de volgorde en volgens de aanwijzingen van een modeltabel die opgesteld moet worden door hetzij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, hetzij de voorzitter van het provinciehoofdbureau bedoeld in artikel 94bis , § 2.

De resultaten van de stemopneming van de stemmen van de in het buitenland verblijvende Belgen worden door de voorzitter van het speciale stemopnemingsbureau, of door de personen die daartoe door hem aangewezen zijn, opgestuurd naar hetzij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, hetzij de voorzitter van het collegehoofdbureau, naargelang het gaat om de resultaten voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of de resultaten voor de Senaat. De voorzitter van het speciale stemopnemingsbureau neemt alle nodige maatregelen opdat deze resultaten tijdig bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en de voorzitter van het collegehoofdbureau toekomen.

De resultaten van de stemopneming van de stemmen van de in het buitenland verblijvende Belgen die in een diplomatieke of consulaire beroepspost gestemd hebben, worden opgenomen in het geheel van de stemmen die uitgebracht zijn in de kieskring of in het college. § 7. De bepalingen van artikel 104 zijn van toepassing op de stembureaus die gevestigd zijn in de diplomatieke of consulaire beroepsposten en op het speciale stemopnemingsbureau, die bedoeld worden in paragraaf 3 en 4 van dit artikel. Afdeling 4. - De stemming bij volmacht

in de diplomatieke of consulaire beroepsposten Art. 180sexies . § 1. Aan de hand van de volmacht die bij het formulier bedoeld in artikel 180bis , gevoegd is, wijst de in het buitenland verblijvende Belg die ervoor gekozen zal hebben om bij volmacht te stemmen in de diplomatieke of consulaire beroepspost waarbij hij ingeschreven is, een gemachtigde aan onder de kiezers die in diezelfde post ingeschreven zijn. § 2. Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken. § 3. De volmacht vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de volmachtgever en de gemachtigde. § 4. Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gemachtigde die aangewezen is door de in het buitenland verblijvende Belgische kiezer, oproept tot de stemming, voegt het bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht die hem machtigt te stemmen in naam van zijn volmachtgever. § 5. Om toegelaten te worden om te stemmen in naam van zijn volmachtgever, geeft de gemachtigde de volmacht aan de voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire beroepspost, en legt hij hem zijn eigen identiteitsstuk en zijn eigen oproepingsbrief voor, waarop de voorzitter « heeft bij volmacht gestemd » vermeldt. § 6. De opneming en de verdeling van die stemmen gebeuren volgens de procedure voorzien in artikel 180quinquies , §§ 4 tot 6. Afdeling 5. - De stemming per briefwisseling

Art. 180septies . § 1. Ten laatste op de twaalfde dag vóór de dag van de verkiezing, sturen de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en de voorzitter van het provinciehoofdbureau bedoeld in artikel 94bis , § 2, voor de verkiezing van de Senaat, via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn, aan de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers die ervoor gekozen hebben per briefwisseling te stemmen, een kiesomslag die het volgende omvat : 1° een retouromslag A, met het adres van de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring waartoe de in het buitenland verblijvende Belg behoort, ofwel op het adres van de voorzitter van het provinciebureau waartoe hij behoort;2° een neutrale omslag B, met een stembiljet van de gekozen kieskring of college van aansluiting, op de keerzijde gemerkt met een stempel dragende de datum van de verkiezing alsmede de vermelding « stemming van Belgen in het buitenland »;3° een formulier dat de kiezer verzocht wordt te ondertekenen nadat hij het heeft ingevuld met de vermelding van zijn naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres;4° de onderrichtingen voor de kiezer conform de bij dit Wetboek gevoegde modellen Ibis -a en Ibis -b. Voor de voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde kiesomslagen, baseren de kieskringhoofdbureaus en de provinciehoofdbureaus zich op de kiezerslijsten die hen zijn meegedeeld door de Belgische gemeenten van inschrijving met toepassing van artikel 180bis , § 4, derde lid.

Het model van de omslagen en van het formulier, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken bepaald. § 2. De in het buitenland verblijvende Belg brengt zijn stem uit op het stembiljet dat zich bevindt in de neutrale omslag B, bedoeld in § 1, eerste lid, 2°. Hij plaatst het behoorlijk dichtgevouwen stembiljet in die omslag, welke hij sluit.

In de retouromslag A die de in het buitenland verblijvende Belgische kiezer bezorgt aan de kieskring- en provinciehoofdbureaus, steekt hij eensdeels de neutrale omslag B, die het stembiljet bevat en anderdeels, het door hem behoorlijk ingevulde formulier bedoeld in § 1, eerste lid 3°. § 3. Met de retouromslagen die aan de in § 2, tweede lid, bedoelde bureaus toekomen na de sluiting van de in België ingestelde stembureaus, wordt geen rekening gehouden en zij worden vernietigd door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en door de voorzitter van het provinciehoofdbureau. § 4. De voorzitter van het kieskringhoofdbureau of de voorzitter van het provinciehoofdbureau naargelang het gaat om de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor de Senaat, openen deze omslagen naarmate zij inkomen. De namen van de kiezers worden op de lijsten die door de colleges van burgemeesters en schepenen meegedeeld zijn, aangestipt, nadat de overeenstemming van de gegevens in die lijsten met de vermeldingen van het formulier bedoeld in § 1, eerste lid, 3°.

De neutrale omslagen B met de stembiljetten worden behoorlijk gesloten bewaard tot bij het begin van de stemopnemingsverrichtingen. § 5. Op de dag van de verkiezing, bij de sluiting van de stembureaus, laten de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en de voorzitter van het provinciehoofdbureau tot de opneming van de stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen, overgaan door deze stembiljetten te verdelen onder de stemopnemingsbureaus van het kanton waarvan de hoofdplaatsgemeente van de kieskring of van de provincie deel uitmaakt.

De in het vorige lid bedoelde stemopnemingsbureaus kunnen pas beginnen met hun verrichtingen nadat de stembiljetten afkomstig van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers gemengd zijn met de stembiljetten bedoeld in artikel 149, eerste lid.

Ingeval het in het eerste lid bedoelde kanton volledig geautomatiseerd is, verdelen de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, en de voorzitter van het provinciebureau de stembiljetten die afkomstig zijn van de in het buitenland verblijvende Belgen onder de stemopnemingsbureaus van een ander kanton van deze kieskring of van deze provincie.

In de provincies waar de stemming volledig geautomatiseerd gebeurt, stuurt de voorzitter van het provinciehoofdbureau voor de verkiezing van de Senaat, de stembiljetten die afkomstig zijn van de Belgen in het buitenland, naar de voorzitter van het collegehoofdbureau die deze stembiljetten verdeelt onder de provincies van het college waar de stemming niet volledig geautomatiseerd gebeurt.

Ingeval de kieskring of het college volledig geautomatiseerd is, vormen de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en de voorzitter van het collegehoofdbureau één of meerdere manuele stemopnemingsbureaus, overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen van dit Wetboek. »

Art. 5.De door artikel 180septies , § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, bedoelde modellen Ibis -a en Ibis -b worden getiteld « Onderrichtingen voor de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft en die gekozen heeft om zijn stem per briefwisseling uit te brengen ». Zij betreffen respectievelijk de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de verkiezing van de Senaat en vullen de bijlage 1 van hetzelfde Wetboek aan, vervangen door de wet van 5 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2001. Zij worden als bijlage bij deze wet gevoegd. HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepaling

Art. 6.De artikelen 2, 11, 107ter en 147ter van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 7.De onderhavige wet treedt in werking bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2000-2001. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementair bescheid. - Wetsontwerp, nr. 1378/1.

Gewone zitting 2001-2002.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden. - Verslag namens de commissie, nr. 1378/2. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, nr. 1378/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1378/4.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 28 en 29 november 2001.

Gewone zitting 2001-2002.

Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 970/1. - Amendementen, nr. 970/2. - Verslag namens de commissie, nr. 970/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 970/4.

Handelingen van de Senaat. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 februari 2002.

Bijlage Onderrichtingen voor de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft en die gekozen heeft om zijn stem per briefwisseling uit te brengen (Modellen Ibis -a en Ibis -b bedoeld in artikel 180septies , § 1, eerste lid, 4°, van het Kieswetboek) Model Ibis -a Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van ...

Geachte Mevrouw, geachte heer, Wij verzoeken u uw stem uit te brengen volgens de hierna vastgestelde procedure : 1. De u toegezonden kiesomslag bevat : - een retouromslag A gericht aan het adres van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau waartoe u behoort; - een neutrale omslag B die het stembiljet van uw kieskring van aansluiting bevat, naar behoren afgestempeld; - een formulier dat u verzocht wordt te ondertekenen nadat u het ingevuld heeft met vermelding van uw naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres. 2. U dient uw stem uit te brengen op het stembiljet dat zich in de neutrale omslag B bevindt, rekening houdend met de volgende onderrichtingen : a) U mag een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaten van eenzelfde lijst. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst. De naam en voornaam van de kandidaten worden ingeschreven in de daarvoor voorbehouden kolom, in de volgorde van de voordrachten.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend. b) Kan u zich verenigen met de orde van voordracht van de kandidaten van de door u gesteunde lijst, dan vult u in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met behulp van een rood potlood. Als u die volgorde wilt wijzigen, dan geeft u een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat of kandidaten van uw keuze, met behulp van een rood potlood in te vullen.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaten. c) Ongeldig is : - elk ander stembiljet dan het zich in de neutrale omslag B bevindend stembiljet; - laatstgenoemd biljet ook : - als u daarop geen stem uitbrengt; - als u meer dan één lijststem of naamstemmen op verschillende lijsten uitbrengt; - als u een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaten van een andere lijst uitbrengt; - als vorm en afmetingen ervan veranderd zijn of als het, binnenin, een papier of enig voorwerp bevat; - als een doorhaling, een teken of een bij de wet niet geoorloofd merk aangebracht zijn waardoor de kiezer herkend kan worden. d) U bent strafbaar indien u stemt zonder dat u de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult.3. Na uw stem te hebben uitgebracht, plaatst u het behoorlijk gevouwen stembiljet in de neutrale omslag B, die u sluit.4. Steek vervolgens afzonderlijk in de retouromslag A de neutrale omslag B die het stembiljet bevat en het door u behoorlijk ondertekende en ingevulde formulier bedoeld in punt 1.Uw stem zal ongeldig worden verklaard als het stembiljet niet vergezeld gaat van dit formulier of als dit formulier niet behoorlijk ingevuld en ondertekend is. 5. De retouromslag A moet uiterlijk de dag van de verkiezing in België, om 13 uur, bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau toekomen.Na die termijn wordt uw stem niet meer in aanmerking genomen.

Voor het kieskringhoofdbureau, De Voorzitter, De Secretaris,

Model Ibis -b Verkiezing van de Senaat van ...

Geachte Mevrouw, geachte heer, Wij verzoeken u uw stem uit te brengen volgens de hierna vastgestelde procedure : 1. De u toegezonden kiesomslag bevat : - een retouromslag A gericht aan het adres van de voorzitter van het provinciehoofdbureau waartoe u behoort; - een neutrale omslag B die het stembiljet van uw kieskring van aansluiting bevat, naar behoren afgestempeld; - een formulier dat u verzocht wordt te ondertekenen nadat u het ingevuld heeft met vermelding van uw naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres. 2. U dient uw stem uit te brengen op het stembiljet dat zich in de neutrale omslag B bevindt, rekening houdend met de volgende onderrichtingen : a) U mag een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaten van eenzelfde lijst. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst. De naam en voornaam van de kandidaten worden ingeschreven in de daarvoor voorbehouden kolom, in de volgorde van de voordrachten.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend. b) Kan u zich verenigen met de orde van voordracht van de kandidaten van de door u gesteunde lijst, dan vult u in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met behulp van een rood potlood. Als u die volgorde wilt wijzigen, dan geeft u een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat of kandidaten van uw keuze, met behulp van een rood potlood in te vullen.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaten. c) Ongeldig is : - elk ander stembiljet dan het zich in de neutrale omslag B bevindend stembiljet; - laatstgenoemd biljet ook : - als u daarop geen stem uitbrengt; - als u meer dan één lijststem of naamstemmen op verschillende lijsten uitbrengt; - als u een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaten van een andere lijst uitbrengt; - als vorm en afmetingen ervan veranderd zijn of als het, binnenin, een papier of enig voorwerp bevat; - als een doorhaling, een teken of een bij de wet niet geoorloofd merk aangebracht zijn waardoor de kiezer herkend kan worden. d) U bent strafbaar indien u stemt zonder dat u de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult.3. Na uw stem te hebben uitgebracht, plaatst u het behoorlijk gevouwen stembiljet in de neutrale omslag B, die u sluit.4. Steek vervolgens afzonderlijk in de retouromslag A de neutrale omslag B die het stembiljet bevat en het door u behoorlijk ondertekende en ingevulde formulier bedoeld in punt 1.Uw stem zal ongeldig worden verklaard als het stembiljet niet vergezeld gaat van dit formulier of als dit formulier niet behoorlijk ingevuld en ondertekend is. 5. De retouromslag A moet uiterlijk de dag van de verkiezing in België, om 13 uur, bij de voorzitter van het provinciehoofdbureau toekomen.Na die termijn wordt uw stem niet meer in aanmerking genomen.

Voor het provinciehoofdbureau, De Voorzitter, De Secretaris,

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^