Wet van 07 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011566
pub.
29/11/2013
prom.
07/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Het Wetboek van economisch recht

Art. 2.In Boek I "Definities" van het Wetboek van economisch recht, wordt een titel 1 ingevoegd, luidende : "Titel 1. Algemene definities Artikel I. 1. Behoudens andersluidende bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder : 1° onderneming : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen;2° consument : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;3° minister : de minister bevoegd voor Economie;4° producten : goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen;5° dienst : elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel;6° goederen : de lichamelijke roerende zaken;7° gedragscode : een overeenkomst of een aantal niet bij wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven regels waarin wordt vastgesteld hoe ondernemingen die zich aan de code binden, zich moeten gedragen met betrekking tot een of meer handelspraktijken of bedrijfssectoren;8° lidstaat : een lidstaat van de Europese Unie of in zoverre het akkoord over de Europese Economische Ruimte het voorziet, een Staat die dit akkoord heeft ondertekend;9° werkdagen : het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag; 10° adres : een geografisch adres en, in voorkomend geval, het elektronisch adres;11° elektronisch adres : een geheel van elektronische gegevens waarmee een persoon elektronisch kan gecontacteerd worden;12° geografisch adres : het geheel van geografische gegevens omvattend, in voorkomend geval, het huisnummer, de straat, de postcode en de gemeente waar een persoon een vestiging heeft of gecontacteerd kan worden; 13° FOD Economie : de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie." Het eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°, is niet van toepassing op Boek XI. HOOFDSTUK 3. - Bevoegdheidstoewijzing

Art. 3.De Koning kan de bepalingen van het WetBoek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet, coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.

Daartoe kan Hij : 1° de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering doen overeenstemmen;3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 4.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 53-2836/1. - Amendementen, nrs 53-2836/2 en 3. - Verslag, nr. 53-2836/4. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 53-2836/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-2836/6.

Integraal Verslag : 16 en 17 juli 2013.

Zitting 2013-2014.

Senaat Parlementaire stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 5-2228/1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^