Wet van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 31 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2002015147
pub.
31/12/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2002. - Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998, zal volkomen gevolg hebben.

De amendementen op de bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst, die met toepassing van artikel 31 van de overeenkomst aangenomen worden en in werking treden, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 3.Elk amendement op de bijlagen A en B aangenomen in het kader van artikel 31 van de overeenkomst, moet meegedeeld worden aan de Wetgevende Kamers binnen drie maanden volgend op de aanneming.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER Met s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Senaat.

Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 22 mei 2002, nr. 2-1161/1. - Verslag namens de commissie, nr. 2-1161/2.

Parlementaire handelingen. - Bespreking, vergadering van 10 juli 2002. - Stemming, vergadering van 10 juli 2002.

Kamer.

Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 50-1935/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-1935/2.

Parlementaire handelingen. - Bespreking, vergadering van 20 juli 2002. - Stemming, vergadering van 20 juli 2002.

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE OVEREENKOMST VOOR DE BESCHERMING VAN GEWERVELDE DIEREN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR EXPERIMENTELE EN ANDERE WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN De Lidstaten van de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap, ondertekenaars van dit Protocol bij de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele doeleinden en andere wetenschappelijke doeleinden, geopend voor ondertekening te Straatsburg op 18 maart 1986 (hierna genoemd « de Overeenkomst »), Gelet op de Overeenkomst die algemene bepalingen bevat bedoeld om lijden, pijn en angst van de dieren die voor experimentele doeleinden worden gebruikt, te vermijden, en de vastberadenheid van de Lidstaten het gebruik van dieren voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden te beperken, met als doel de mogelijke vervanging van dit gebruik, in het bijzonder door onderzoeken naar en bevordering van de toepassing van alternatieve methoden;

Overwegend de technische aard van de bepalingen die in de bijlagen van de Overeenkomst zijn opgenomen;

Erkennend de noodzaak de overeenstemming van deze bepalingen met de resultaten van onderzoekingen op de gebieden waarop zij van toepassing zijn, te waarborgen, Zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Artikel 30 van de Overeenkomst wordt gewijzigd als volgt : « 1. De Partijen dienen binnen de vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en daarna iedere vijf jaar, of vaker indien de meerderheid der Partijen dat vraagt, multilaterale consultaties te houden in het kader van de Raad van Europa, om de toepassing van deze Overeenkomst te bezien, alsmede de wenselijkheid van herziening of een verruiming van enige van heer bepalingen. 2. Deze consultaties vinden plaats tijdens bijeenkomsten bijeengeroepen door de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.De Partijen dienen ten minste twee maanden voor de bijeenkomst de naam van hun vertegenwoordiger mede te delen aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. 3. Onder voorbehoud van wat in deze Overeenkomst werd bepaald, stellen de Partijen het reglement van orde van de consultaties op.» Artikel 2 De Overeenkomst wordt aangevuld met een nieuw Deel XI : « Wijzigingen » dat het volgende nieuwe artikel 31 bevat : « 1. Elke wijziging van de bijlagen A en B, voorgesteld door een Partij of het Comité van Ministers van de Raad van Europa, wordt aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa medegedeeld, die zorgt voor de toezending aan de Lidstaten van de Raad van Europa, de Europese Gemeenschap en iedere Staat die geen lid is maar tot de Overeenkomst is toegetreden of werd uitgenodigd ertoe toe te treden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34. 2. Elke wijziging die wordt voorgesteld overeenkomstig het bepaalde in de vorige paragraaf, wordt onderzocht, ten minste zes maanden nadat de Secretaris-Generaal ze heeft doorgezonden, tijdens een multilaterale consultatie waarop deze wijziging kan worden aangenomen bij een meerderheid van twee derden van de Partijen.De aangenomen tekst wordt aan de Partijen medegedeeld. 3. Na het verstrijken van een termijn van 12 maanden na de aanneming van de wijziging, tijdens een multilaterale consultatie, treedt iedere wijziging in werking tenzij een derde van de Partijen bezwaren heeft bekendgemaakt.» Artikel 3 De artikelen 31 tot 37 van de Overeenkomst worden respectievelijk de artikelen 32 tot 38.

Artikel 4 1. Dit Protocol is opengesteld voor ondertekening door de ondertekenaars van de Overeenkomst, die Partij kunnen worden bij dit Protocol door : a) de ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;of b) de ondertekening met voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, gevolgd door een bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.2. Een Ondertekenaar van de Overeenkomst kan dit Protocol niet tekenen zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nederleggen indien hij niet een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de Overeenkomst reeds heeft neergelegd of ze tezelfder tijd neerlegt.3. De Lidstaten die zijn toegetreden tot de Overeenkomst, kunnen eveneens toetreden tot dit Protocol.4. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding worden bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa neergelegd. Artikel 5 Dit Protocol treedt in werking de dertigste dag volgend op de datum waarop alle Partijen bij de Overeenkomst, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, Partijen bij het Protocol zijn geworden.

Artikel 6 De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa dient de Lidstaten van de Raad van Europa, de andere Partijen bij de Overeenkomst en de Europese Gemeenschap in kennis te stellen van : a) iedere ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;b) iedere ondertekening met voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;c) de neerlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding;d) iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol in overeenstemming met artikel 5 ervan;e) iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling betrekking hebbend op dit Protocol. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998, in het Engels en in het Frans, zijnde beide teksten gelijkelijk authetiek, in een enkel exemplaar, dat zal nedergelegd worden in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet hiervan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toekomen aan de Lidstaten van de Raad van Europa, aan de andere Partijen bij de Overeenkomst en aan de Europese Gemeenschap.

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE OVEREENKOMST VOOR DE BESCHERMING VAN GEWERVELDE DIEREN DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR EXPERIMENTELE EN ANDERE WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN, GEDAAN TE STRAATSBURG OP 22 JUNI 1998 LIJST MET DE GEBONDEN STATEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het Protocol is nog niet inwerking getreden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^