Wet van 08 januari 2012
gepubliceerd op 11 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011000
pub.
11/01/2012
prom.
08/01/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2012. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL I. - Wijzigingen van de wet van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales sluiten betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

Art. 2.In artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales sluiten betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd door de programmawet van 23 december 2009 en door de wet houdende diverse bepalingen van 29 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het vijfde en het zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Het globaal bedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2011 is vastgesteld op 250 miljoen euro.Dit bedrag zal worden aangewend voor het budget van de Rijksmiddelenbegroting. »; 2° na het tiende lid, dat het elfde lid wordt, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende : « Voor het jaar 2011 draagt de kernprovisievennootschap de repartitiebijdrage bedoeld in het zesde lid, over volgens dezelfde modaliteiten als deze voorzien in het achtste lid.In afwijking van de bepalingen van het achtste lid wordt de repartitiebijdrage bedoeld in het zesde lid, overgedragen op bankrekening 679-2003169-22 ter attentie van de FOD Financiën. ».

Art. 3.In artikel 22bis, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009 en de wet houdende diverse bepalingen van 29 december 2010, worden de woorden « eerste tot zevende lid » vervangen door de woorden « eerste tot achtste lid ».

TITEL II. - Bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Art. 4.Het koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen sluiten tot vaststelling van de bedragen voor 2011 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers wordt bekrachtigd.

Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 sluiten tot de vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het gas voor het jaar 2011 wordt bekrachtigd.

Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

TITEL III. - Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling

Art. 6.Artikel 24, eerste lid, van de wet van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, wordt vervangen als volgt : « Het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 oktober 2004, blijft geldig tot de vaststelling van het volgend federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsontwerp, 53-1957/001. - Amendement, 53-1957/002. - Verslag, 53-1957/003. - Tekst aangenomen door de commissies, 53-1957/004. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden naar de Senaat, 53-1957/005.

Integraal verslag. - 22 december 2011 Senaat Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5 - 1411, nr. 1. - Beslissing om niet te amenderen, 5 - 1411, nr. 4.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^