Wet van 08 mei 2014
gepubliceerd op 15 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (2)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015140
pub.
15/10/2014
prom.
08/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (1) (2)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2274.

Handelingen van de Senaat : 23/01/2014.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3313.

Integraal verslag : 13/03/2014. (2) Inwerkingtreding : 22/05/2014. OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGI" EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA INZAKE DE BEVORDERING VAN DE SAMENWERKING BIJ HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN ERNSTIGE CRIMINALITEIT het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika (hierna de "Partijen"), Geleid door de wens als partners samen te werken teneinde ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme, efficiënter te voorkomen en te bestrijden, Erkennend dat gegevensuitwisseling een essentieel onderdeel vormt van de strijd tegen ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme, Erkennend het belang van het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme, met eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Geïnspireerd door het Verdrag inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie, ondertekend te Prüm op 27 mei 2005, alsook het daarmee samenhangende Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008, en Strevend naar het verbeteren en stimuleren van de samenwerking tussen de Partijen in de geest van partnerschap, Zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt verstaan onder, 1. "Strafrechtelijke doeleinden" : de activiteiten die onder het strafrecht vallen en waaronder het uitvoeren van een van de volgende activiteiten wordt verstaan : opsporing, aanhouding, opsluiting, vrijlating voor het proces, vrijlating na het proces, vervolging, rechterlijke uitspraak, correctioneel toezicht op of rehabilitatieactiviteiten van de beklaagden of van personen die een strafbaar feit hebben begaan.Onder het strafrecht vallen ook strafrechtelijke identificatieactiviteiten. 2. "DNA-profielen" (DNA-identificatiepatronen) : een letter- of cijfercode die een set identificatiekenmerken van het niet-coderende gedeelte van een geanalyseerd menselijk DNA-staal vertegenwoordigt, dit wil zeggen, de specifieke chemische vorm op de verschillende DNA-loci.3. "Persoonsgegevens" : alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de "betrokkene").4. "Verwerking van persoonsgegevens" : elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, rangschikken, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door verstrekking, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen of op elkaar afstemmen, afschermen, of het verwijderen door wissen of vernietigen van persoonsgegevens.5. "Linkgegevens" : een DNA-profiel en het bijbehorende kenmerk (DNA-linkgegevens) of dactyloscopische gegevens en het bijbehorende kenmerk (dactyloscopische linkgegevens).De linkgegevens mogen in geen geval een rechtstreekse identificatie van de betrokkene toelaten.

Linkgegevens die niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld (open sporen) moeten als zodanig herkenbaar zijn.

Artikel 2 Doel en reikwijdte van deze Overeenkomst 1. Het doel van deze Overeenkomst is de samenwerking tussen de Verenigde Staten en België in het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit te bevorderen.2. De krachtens deze Overeenkomst bedoelde bevragingsbevoegdheden, worden uitsluitend voor strafrechtelijke doeleinden aangewend, ook wanneer ze worden uitgeoefend aan de grens waar een individu over wie bijkomende informatie wordt gezocht, voor verdere controle werd geïdentificeerd.3. Deze Overeenkomst omvat een uitgebreide reeks van misdrijven die strafbaar zijn met een maximale gevangenisstraf van meer dan een jaar of met een zwaardere straf.Deze misdrijven worden in de Bijlage bij deze Overeenkomst toegelicht en worden in de volgende artikelen omschreven als zware strafbare feiten.

Artikel 3 Dactyloscopische gegevens Ter uitvoering van deze Overeenkomst waarborgen de Partijen de beschikbaarheid van linkgegevens uit het bestand voor de nationale geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesystemen die zijn opgezet ter voorkoming en onderzoek van strafbare feiten. De linkgegevens omvatten uitsluitend dactyloscopische gegevens en een referentie.

Artikel 4 Geautomatiseerde bevraging van dactyloscopische gegevens 1. Ter voorkoming en opsporing van zware strafbare feiten verleent elke Partij aan de nationale contactpunten van de andere Partij, bedoeld in artikel 6, toegang tot de linkgegevens van het geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesysteem dat zij daartoe hebben opgezet, met de bevoegdheid om deze geautomatiseerd te bevragen door middel van een vergelijking van dactyloscopische gegevens.De bevraging mag uitsluitend in individuele gevallen en met inachtneming van het nationale recht van de verzoekende Partij worden uitgevoerd. 2. Het onomstotelijk vaststellen van de gelijkenis van dactyloscopische gegevens met linkgegevens van de Partij die het bestand beheert, geschiedt door de verzoekende nationale contactpunten aan de hand van de geautomatiseerd verstrekte linkgegevens die voor een eenduidige koppeling noodzakelijk zijn. Artikel 5 Verstrekken van nadere persoonsgegevens en andere gegevens Indien in de procedure bedoeld in artikel 4, wordt vastgesteld dat dactyloscopische gegevens overeenkomen, is het nationale recht, met inbegrip van de rechtshulpvoorschriften, van de aangezochte Partij, van toepassing op de verstrekking van nadere persoonsgegevens en overige informatie met betrekking tot de linkgegevens. Deze worden in overeenstemming met artikel 6 verstrekt.

Artikel 6 Nationale contactpunten en uitvoeringsafspraken 1. Ter uitvoering van de gegevensverstrekking bedoeld in artikel 4 en de daaropvolgende verstrekking van nadere persoonsgegevens, bedoeld in artikel 5, wijst elke Partij één of meerdere nationale contactpunten aan.Het contactpunt verstrekt deze gegevens in overeenstemming met het nationale recht van de aanwijzende Partij. Andere kanalen voor rechtshulp moeten niet worden gebruikt, tenzij dit noodzakelijk blijkt, zoals voor het authentiseren van deze gegevens met het oog op de toelaatbaarheid bij gerechtelijke procedures van de verzoekende Partij. 2. De technische en procedurele details van de ingevolge artikel 4 uitgevoerde bevragingen worden in één of meer uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regelingen vastgelegd. Artikel 7 Geautomatiseerde bevraging van DNA-profielen 1. Indien toegestaan op grond van het nationale recht van beide Partijen en op basis van wederkerigheid kunnen de Partijen elkaars nationale contactpunt, bedoeld in artikel 9, ter opsporing van zware strafbare feiten toegang verlenen tot de linkgegevens van hun DNA-analysebestanden, om deze geautomatiseerd te bevragen door middel van vergelijking van de DNA-profielen.De bevraging mag uitsluitend in individuele gevallen en met inachtneming van het nationale recht van de verzoekende Partij worden uitgevoerd. 2. Indien bij een geautomatiseerde bevraging wordt vastgesteld dat een verstrekt DNA-profiel overeenkomt met een in het bestand van de andere Partij opgeslagen DNA-profiel, ontvangt het verzoekende nationale contactpunt door middel van een geautomatiseerde mededeling de linkgegevens waarmee een overeenkomst is vastgesteld.Indien er geen overeenkomst kan worden vastgesteld, wordt dat geautomatiseerd meegedeeld.

Artikel 8 Verstrekken van nadere persoonsgegevens en overige informatie Indien bij de procedure bedoeld in artikel 7 wordt vastgesteld dat de DNA-profielen overeenkomen, is het nationale recht, met inbegrip van de rechtshulpvoorschriften, van de aangezochte Partij van toepassing op de verstrekking van nadere persoonsgegevens en overige informatie met betrekking tot de linkgegevens; deze gegevens zullen verstrekt worden overeenkomstig artikel 9.

Artikel 9 Nationaal contactpunt en uitvoeringsafspraken 1. Ter uitvoering van de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 7, wijst elke Partij een nationaal contactpunt aan.Het contactpunt verstrekt deze gegevens in overeenstemming met het nationale recht van de aanwijzende Partij. Andere kanalen voor rechtshulp moeten niet worden gebruikt, tenzij dit noodzakelijk blijkt, zoals voor het authentiseren van deze gegevens met het oog op de toelaatbaarheid bij gerechtelijke procedures van de verzoekende Partij. 2. De technische en procedurele details van de ingevolge artikel 7 uitgevoerde bevragingen worden in één of meer uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regelingen vastgelegd. Artikel 10 Verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens ter voorkoming van zware strafbare feiten en terroristische misdrijven 1. Ter voorkoming van zware strafbare feiten en terroristische misdrijven kunnen de Partijen, met inachtneming van hun eigen nationale recht, in individuele gevallen, ook zonder verzoek daartoe, de in de tweede paragraaf bedoelde persoonsgegevens verstrekken aan het betreffende nationale contactpunt van de andere Partij, bedoeld in de zevende paragraaf van dit artikel, voor zover dit noodzakelijk is omdat specifieke omstandigheden reden geven tot het vermoeden dat de betrokkene(n) : a.terroristische of met terrorisme samenhangende misdrijven, of strafbare feiten samenhangend met een terroristische groep of organisatie, zoals deze strafbare feiten worden omschreven in het nationale recht van de verstrekkende Partij, zal/zullen plegen of heeft/hebben gepleegd; of b. training ondergaat/ondergaan of heeft/hebben ondergaan, gericht op het plegen van de onder (a) genoemde strafbare feiten;of c. een zwaar strafbaar feit zal/zullen plegen of heeft/hebben gepleegd of deelneemt/deelnemen aan een georganiseerde criminele groep of organisatie.2. De te verstrekken persoonsgegevens omvatten, voor zover beschikbaar, de naam, de voornamen, vroegere namen, overige namen, aliassen, alternatieve schrijfwijzen van de namen, geslacht, plaats en datum van geboorte, huidige en vroegere nationaliteiten, paspoortnummer, nummers van andere identiteitsdocumenten en dactyloscopische gegevens, alsook een beschrijving van eventuele veroordelingen of van de omstandigheden die het in de eerste paragraaf van dit artikel genoemde vermoeden rechtvaardigen.3. Samen met de onder artikel 25, § 1, bedoelde nota kunnen de Partijen elkaar via een afzonderlijke verklaring in kennis stellen van terroristische misdrijven die krachtens de wet van de respectieve Partij worden beschouwd als terroristische misdrijven zoals bedoeld onder de eerste paragraaf van dit artikel.Deze verklaring kan op ieder ogenblik door kennisgeving aan de andere Partij worden gewijzigd. 4. De verstrekkende Partij kan met inachtneming van haar eigen nationale recht, voorwaarden verbinden aan het gebruik van deze gegevens door de ontvangende Partij.Indien de ontvangende Partij de gegevens aanvaardt, is zij aan deze voorwaarden gebonden. 5. Algemene beperkingen met betrekking tot de rechtsnormen van de ontvangende Partij voor het verwerken van persoonsgegevens mogen door de overdragende Partij niet als een voorwaarde uit hoofde van de vierde paragraaf van dit artikel worden verbonden aan het verschaffen van gegevens.6. In aanvulling op de in de tweede paragraaf van dit artikel bedoelde persoonsgegevens, kunnen de Partijen elkaar niet-persoonsgebonden gegevens in verband met de in de eerste paragraaf van dit artikel genoemde strafbare feiten verstrekken.7. Elke Partij wijst één of meer nationale contactpunten aan ten behoeve van het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens, overeenkomstig dit artikel, met de contactpunten van de andere Partij. Op de bevoegdheden van de nationale contactpunten is het nationale recht van de aanwijzende Partij van toepassing.

Artikel 11 Bescherming Persoonlijke Levenssfeer en gegevensbescherming 1. De Partijen erkennen dat de behandeling en verwerking van de persoonsgegevens die zij van elkaar verkrijgen, van essentieel belang zijn voor het behoud van vertrouwen in de uitvoering van deze Overeenkomst.De Partijen erkennen eveneens het cruciale belang van herstelmechanismen, van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die de betrokkenen onder de respectieve wetten van de Partijen ter beschikking staat, en van een krachtige en doelmatige controle op de stelsels van bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. 2. De Partijen verbinden zich ertoe persoonsgegevens op billijke wijze en in overeenstemming met het eigen recht te verwerken en : a.te waarborgen dat de verstrekte persoonsgegevens adequaat en relevant zijn voor het specifieke doel van de overdracht; b. persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor het specifieke doel waarvoor de gegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn verstrekt of verder zijn verwerkt, en c.te waarborgen dat mogelijk onjuiste persoonsgegevens tijdig onder de aandacht van de ontvangende Partij worden gebracht, zodat passende correctieve maatregelen kunnen worden genomen ter verbetering. 3. Deze Overeenkomst zet de rechten en verplichtingen van de Partijen uiteen ten aanzien van het gebruik van onder deze Overeenkomst verstrekte persoonsgegevens, met inbegrip van rechtzetting, afscherming en het verwijderen van gegevens overeenkomstig artikel 14. Onafhankelijk van deze overeenkomst bestaande rechten van individuele personen blijven onverlet. Uit deze Overeenkomst vloeien echter geen rechten voort voor individuele personen, waaronder het recht bewijsmateriaal te verkrijgen, achter te houden of uit te sluiten, of de uitwisseling van persoonsgegevens te beletten.

Artikel 12 Bijkomende bescherming voor de overdracht van speciale categorieën persoonsgegevens 1. Het verstrekken van persoonsgegevens die informatie bevatten over ras, etnische oorsprong, politieke opvattingen, godsdienstige of andere overtuigingen, over lidmaatschap van vakbonden, of betreffende de gezondheid en het seksuele leven is enkel toegestaan voor zover dit voor het doel van deze Overeenkomst bijzonder relevant is.2. De Partijen die de bijzondere gevoeligheid van bovenstaande categorieën van persoonsgegevens erkennen, treffen alle gepaste voorzorgen, specifiek de gepaste beveiligingsmaatregelen, ter bescherming van bedoelde gegevens. Artikel 13 Beperking van de verwerking ter bescherming van persoonsgegevens en andere gegevens 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, § 4, kan elke Partij op grond van deze Overeenkomst verkregen gegevens verwerken : a.ten behoeve van haar strafrechtelijk onderzoek; b. ter voorkoming van een ernstige bedreiging van haar openbare veiligheid;c. in het kader van haar niet-strafrechtelijke of administratieve stappen die rechtstreeks verband houden met het onderzoek bedoeld onder (a);of d. voor alle overige doeleinden, uitsluitend met de voorafgaande toestemming van de Partij die de gegevens heeft verstrekt.2. De Partijen verbinden zich ertoe gegevens verstrekt onder deze Overeenkomst niet verder over te dragen aan derde Staten, internationale organen of particuliere entiteiten zonder de toestemming van de Partij die de gegevens verstrekte en zonder de passende veiligheidsmaatregelen.3. Een Partij mag uitsluitend een geautomatiseerde bevraging op grond van de artikelen 4 of 7 uitvoeren op de dactyloscopische of DNA-bestanden van de andere Partij en de naar aanleiding van de uitgevoerde bevraging ontvangen gegevens verwerken, met inbegrip van de mededeling of er al dan niet een correspondentie bestaat met het doel om : a.vast te stellen of de vergeleken DNA-profielen of dactyloscopische gegevens overeenstemmen; b. een opvolgend verzoek om rechtshulp voor te bereiden en in te dienen overeenkomstig het nationale recht, met inbegrip van de voorschriften inzake rechtshulp, ingeval deze gegevens overeenstemmen; of c. de protocollering te verrichten, als verplicht of toegestaan door haar nationaal recht. De Partij die het dossier beheert, mag de haar gedurende een geautomatiseerde bevraging op grond van de artikelen 4 en 7 door de aangezochte Partij verstrekte gegevens uitsluitend verwerken indien dit voor het uitvoeren van de vergelijking, het geautomatiseerd beantwoorden van de bevraging of het protocolleren als bedoeld in artikel 15 noodzakelijk is. Na de gegevensvergelijking of de geautomatiseerde beantwoording van de bevraging worden de ten behoeve van de vergelijking verstrekte gegevens onverwijld gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is ten behoeve van de doelen genoemd in de derde paragraaf van dit artikel, (b) of (c).

Artikel 14 Corrigeren, afschermen en wissen van gegevens 1. Op verzoek van de verstrekkende Partij is de ontvangende Partij verplicht ingevolge de Overeenkomst ontvangen gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen, conform haar nationale recht, indien deze onjuist of onvolledig zijn of indien de verzameling of verdere verwerking daarvan in strijd is met deze Overeenkomst of met de regels die voor de verstrekkende Partij gelden.2. Indien een Partij ontdekt dat de gegevens die zij ingevolge deze Overeenkomst van de andere Partij heft ontvangen onjuist zijn, treft zij alle passende maatregelen, waaronder in het bijzonder het aanvullen, wissen of corrigeren van de gegevens om te voorkomen dat ten onrechte op deze gegevens wordt vertrouwd.3. Elk der Partijen stelt de andere Partij in kennis indien zij ontdekt dat belangrijke gegevens die zij ingevolge deze Overeenkomst aan de andere Partij heeft verstrekt of van de andere Partij heeft ontvangen onjuist of onbetrouwbaar zijn of aanleiding zijn voor gerede twijfel. Artikel 15 Documentatie 1. Elke Partij houdt een register bij van de overdracht en ontvangst van de ingevolge deze Overeenkomst aan de andere Partij overgedragen gegevens.Deze registratie dient : a. om een effectieve controle op de bescherming van gegevens te waarborgen, conform het nationale recht van de betreffende Partij;b. om de Partijen in staat te stellen effectief gebruik te maken van de hen op grond van de artikelen 14 en 19 verleende rechten;en c. om de gegevensbeveiliging te waarborgen.2. Het register bevat de volgende gegevens : a.informatie omtrent de verstrekte gegevens; b. de datum van verstrekking;en c. de ontvanger van de gegevens indien de gegevens aan andere entiteiten zijn verstrekt.3. De vastgelegde gegevens moeten door passende maatregelen worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik en andere vormen van misbruik en twee jaar worden bewaard.Na afloop van de bewaringstermijn moeten de vastgelegde gegevens onverwijld worden gewist, tenzij dit onverenigbaar is met het nationale recht, met inbegrip van de toepasselijke regels over gegevensbescherming en -bewaring.

Artikel 16 Gegevensbeveiliging 1. De Partijen waarborgen dat de benodigde technische maatregelen en organisatorische regelingen worden getroffen teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies of niet toegestane bekendmaking, verandering, toegang of niet toegestane vormen van verwerking.In het bijzonder treffen de Partijen de nodige maatregelen om te waarborgen dat uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang hebben tot persoonsgegevens. 2. De uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regeling(en) die van toepassing is of zijn op de procedures voor de geautomatiseerde bevraging van de dactyloscopische of DNA-bestanden op grond van de artikelen 4 en 7 bepalen dat : a.op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van moderne technologie ter waarborging van de bescherming, beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens; b. door de bevoegde autoriteiten erkende coderings- en autorisatieprocedures worden gebruikt wanneer gebruik wordt gemaakt van algemeen toegankelijke netwerken;en c. er een mechanisme moet zijn waarmee wordt gewaarborgd dat slechts bevragingen plaatsvinden die toelaatbaar zijn. Artikel 17 Transparantie - Informatieverstrekking aan de betrokkenen 1. Niets in deze Overeenkomst zal zodanig worden uitgelegd dat afbreuk wordt gedaan aan de verplichtingen van de Partijen, op grond van hun eigen wetgeving, om aan de betrokkenen informatie te verstrekken omtrent het doel van de verwerking en de identiteit van de gegevenscontroleur, de ontvangers of categorieën ontvangers, het bestaan van het recht van toegang tot en het recht van correctie van de gegevens die hem of haar betreffen, alsmede alle nadere informatie zoals de rechtsgrond van de verwerking waarvoor de gegevens bedoeld zijn, de wettelijke bewaartermijnen en het recht op verhaal, voor zover deze verdere informatie noodzakelijk is om, met inachtneming van het doel en de specifieke omstandigheden van de gegevensverwerking, jegens de betrokkenen een billijke verwerking te garanderen.2. Het verstrekken van dergelijke informatie kan in overeenstemming met de eigen wetgeving van de Partijen worden geweigerd, met inbegrip van de mogelijkheid dat deze informatie gevaar kan opleveren voor : a.de doeleinden van de verwerking; b. de opsporingen of de vervolgingen uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten of de bevoegde autoriteiten in België, of c.de rechten en vrijheden van derden.

Artikel 18 Toezicht 1. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de Partijen uit hoofde van deze Overeenkomst, met inbegrip van de verstrekking van de gegevens aan andere entiteiten, berust bij een onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of, voor zover van toepassing bij de bevoegde autoriteit van de betreffende Partij.2. Op verzoek van de autoriteit, bedoeld in de eerste paragraaf van dit artikel, verstrekt de vastleggende instantie onmiddellijk de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 15. Artikel 19 Informatie Op verzoek informeert de ontvangende Partij de verstrekkende Partij over de verwerking van de verstrekte gegevens en het resultaat daarvan. De ontvangende Partij waarborgt dat haar antwoord tijdig aan de verstrekkende Partij wordt meegedeeld.

Artikel 20 Verhouding tot andere overeenkomsten Niets in deze Overeenkomst zal zodanig worden uitgelegd dat het beperkingen stelt of afbreuk doet aan de bepalingen van enig ander verdrag, overeenkomst, operationeel rechtshandhavingsverband, of het nationaal recht, die de uitwisseling van informatie tussen de Verenigde Staten en België toestaat.

Artikel 21 Overleg 1. De Partijen voeren periodiek overleg over de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van de Bijlage.2. Bij een geschil omtrent de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst treden de Partijen in overleg teneinde de oplossing van het geschil te vergemakkelijken. Artikel 22 Kosten Elke Partij draagt de kosten die haar eigen autoriteiten maken bij de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst. In bijzondere gevallen kunnen de Partijen andere regelingen overeenkomen.

Artikel 23 Beëindiging van de Overeenkomst Deze Overeenkomst kan door elk der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk aan de andere Partij worden opgezegd. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven van toepassing op gegevens die voorafgaand aan de beëindiging zijn verstrekt.

Artikel 24 Wijzigingen 1. Op verzoek van een der Partijen treden de Partijen in overleg over de wijziging van deze Overeenkomst.2. Deze Overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen conform hun respectieve interne procedures. Artikel 25 Inwerkingtreding 1. Met uitzondering van de artikelen 7 tot en met 9, treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van de laatste nota die de uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Partijen afsluit en waarin wordt aangegeven dat elke Partij de noodzakelijke stappen voor de uitvoering van deze overeenkomst heeft getroffen.2. De artikelen 7 tot en met 9 van deze Overeenkomst treden in werking na het sluiten van de uitvoeringsafspra(k)(en) of -regeling(en) bedoeld in artikel 9 en op de datum van de laatste nota die de uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Partijen afsluit en waarin wordt aangegeven dat elke Partij in staat is deze artikelen op een wederkerige basis uit te voeren.Deze notawisseling vindt plaats indien het recht van beide Partijen het in de artikelen 7 tot en met 9 voorziene type DNA-onderzoek toestaat.

Gedaan te Brussel, op 20 september 2011, in tweevoud, in de Engelse, Franse en Nederlandse taal; alle teksten zijn gelijkelijk authentiek.

Bijlage Onderstaande misdrijven vallen binnen de draagwijdte van deze Overeenkomst, alsook samenzwering met het oog op het begaan van dergelijke misdrijven, deelneming aan georganiseerde criminele organisaties of pogingen tot het begaan van dergelijke strafbaar gestelde misdrijven : 1. Misdrijven tegen een persoon : genocide;marteling, moord, doodslag en verwante misdrijven; mensenhandel; slavernij; verkrachting en andere seksuele misdrijven waaronder kinderpornografie en aanranding van de eerbaarheid; aanranding en/of fysiek geweld met de bedoeling ernstige letsels toe te brengen of waardoor ernstige letsels worden toegebracht; ontvoering; gijzeling; exploitatie van prostitutie. 2. Misdrijven tegen de Staat : Terroristische misdrijven (inclusief de misdrijven bepaald in de VN-resoluties over terrorisme, het verlenen van materiële steun aan terroristen, het verlenen van materiële steun aan terroristische organisaties, het ontvangen of verstrekken van militaristische training van of aan buitenlandse terroristische organisaties);inbreuken op de VN-resoluties betreffende bevriezing van tegoeden en het verbod van transacties met personen die de internationale verdragen inzake wapenhandel overtreden; het verbieden van transacties van biologisch, chemisch of nucleair materiaal; sabotage; spionage (daaronder begrepen computer- en economische spionage); smokkel van migranten; belemmering van de rechtsgang; meineed of omkoping tot meineed; valse verklaringen; bedreigingen. 3. Misdrijven met betrekking tot wapens : Misdrijven met betrekking tot vuurwapens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot wapenhandel; misdrijven met betrekking tot vernietigingswapens of springstoffen; verborgen wapendracht met de bedoeling het wapen te gebruiken; het gebruik of het onrechtmatig bezit van biologische, nucleaire, chemische of andere massavernietigingswapens; de productie, overdracht of het bezit van wapens met radiologische straling. 4. Diefstal/Fraude : Inbraak;diefstal, gewapende overval; chantage; diefstal met braak; corruptie; verduistering; afpersing; witwassen; zwendel, uitgifte van ongedekte cheques; fraudemisdrijven (valsmunterij, valsheid in geschrifte, fraude, frauduleus en illegaal gebruik van documenten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot kredietkaarten en paspoorten); belastingsontduiking; smokkel; handel in gestolen goederen; vervalsen van geld of van goederen. 5. Zware misdrijven met betrekking tot gereglementeerde middelen : Distributie of handel in verdovende of gereglementeerde middelen, psychotrope stoffen en marihuana;het bezit of het bezit met de bedoeling van verkoop van verdovende of gereglementeerde middelen, psychotrope stoffen, of marihuana, tenzij in kleine hoeveelheden die krachtens de nationale wetgeving niet met een zwaar misdrijf worden gelijkgesteld. 6. Misdrijven tegen goederen : Brandstichting : bomaanslagen; opzettelijke vernietiging van eigendom; piraterij op volle zee; milieumisdrijven, zware strafrechtelijke misdrijven ten aanzien van persoonsgegevens, inclusief het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot databanken; computercriminaliteit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^