Wet van 09 juni 2009
gepubliceerd op 24 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024269
pub.
24/08/2009
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Er wordt op federaal niveau een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven opgericht, hierna "het Centrum" genoemd.

Art. 3.§ 1. Het Centrum heeft tot doel het onderzoek, de ontwikkeling en de validatie van alternatieven voor dierproeven te stimuleren, onder meer via betrouwbaarheids- en nuttigheidstesten. § 2. Het Centrum is belast met de volgende taken : -het onderzoek naar de alternatieven voor dierproeven stimuleren, waaronder onder meer de toxicogenomica, de proteomica en de genomica; - het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven coördineren; - samenwerken met zijn internationale evenknieën, onder meer het ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) inzake validatie van die methodes teneinde het gebruik ervan aan te moedigen; - zowel op nationaal als op Europees vlak de gegevensuitwisseling terzake bevorderen; - deel uitmaken van nationale en internationale samenwerkingsnetwerken en -structuren.

Art. 4.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de samenstelling, de werking en de regels inzake de uitoefening van de taken van het Centrum, alsmede de begrotingsmiddelen van het Centrum en de begroting waarop zij worden uitgetrokken.

Art. 5.Binnen het Centrum wordt een wetenschappelijk comité opgericht, dat bestaat uit deskundigen inzake alternatieven voor dierproeven.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de samenstelling en de werking van dat comité, alsook de datum waarop dat comité zal worden ingesteld.

Art. 6.Het Centrum stelt een huishoudelijk reglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan de voor Dierenwelzijn en Wetenschapsbeleid bevoegde Ministers.

Art. 7.Het Centrum voert wetenschappelijke studies uit en stelt elk jaar een activiteitenverslag op.

Het wetenschappelijk comité verstrekt advies uit eigen beweging en op verzoek van een van de bevoegde ministers.

Art. 8.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk twaalf maanden na de afkondiging ervan.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen. Senaat : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel, nr. 4-242/1. - Amendement, nr. 4-242/2. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 4-242/3. - Verslag namens de commissie, nr. 4-242/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer, nr. 4-242/5.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 52-1918/1 . -Amendementen, nr. 52-1918/2. - Verslag namens de commissie, nr. 52-1918/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 52-1918/4. - Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat, nr. 52-1918/5.

Senaat : Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat, nr. 4-242/6. - Verslag namens de commissie, nr. 4-242/7. - Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp, nr. 4-242/8.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^