Wet van 09 mei 2007
gepubliceerd op 21 juni 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009530
pub.
21/06/2007
prom.
09/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2007. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2.Het opschrift van hoofdstuk I, van boek I, titel IV, van het Burgerlijk Wetboek, wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk I. - Afwezigheid ».

Art. 3.In boek I, titel IV, hoofdstuk I van hetzelfde Wetboek, wordt een afdeling I, bestaande uit de artikelen 112 tot 117, ingevoegd, met als opschrift : « Afdeling I. - Vermoeden van afwezigheid ».

Art. 4.Artikel 112 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 112.§ 1. Wanneer een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer verschijnt in zijn woon- of verblijfplaats en men van hem gedurende ten minste drie maanden geen nieuws heeft ontvangen en daaruit onzekerheid voortvloeit over zijn leven of zijn dood, kan de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, het vermoeden van afwezigheid vaststellen. § 2. Een eensluidend verklaard afschrift van de beslissing houdende vaststelling van het vermoeden van afwezigheid wordt door de griffier ter kennis gebracht van de vrederechter van de laatste woonplaats in België van de vermoedelijk afwezige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad, van de vrederechter van het eerste kanton te Brussel. De territoriaal bevoegde vrederechter handelt overeenkomstig artikel 113. § 3. Het openbaar ministerie is ermede belast te waken over de belangen van de vermoedelijk afwezigen. Het wordt gehoord over alle rechtsvorderingen die hen aangaan. »

Art. 5.Artikel 113 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 113.§ 1. Wanneer de rechtbank van eerste aanleg vaststelt dat er een vermoeden van afwezigheid is en de vermoedelijk afwezige geen algemeen gevolmachtigde heeft aangewezen om zijn goederen te beheren, wijst de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een gerechtelijk bewindvoerder aan met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen.

Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking van de vrederechter aan de bewindvoerder. De gerechtelijk bewindvoerder laat binnen acht dagen na zijn aanwijzing schriftelijk weten of hij die aanvaardt.

Wordt de aanwijzing, bedoeld in het vorige lid, niet aanvaard, dan stelt de vrederechter ambtshalve een andere gerechtelijk bewindvoerder aan.

Na de aanvaarding door de gerechtelijk bewindvoerder wordt een afschrift van de beschikking van zijn aanwijzing medegedeeld aan de procureur des Konings. § 2. De vrederechter kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende, van de procureur des Konings of van de gerechtelijk bewindvoerder, bij een met redenen omklede beschikking, een einde maken aan het mandaat van deze laatste, de bevoegdheden wijzigen die hem werden opgedragen of hem vervangen.

De vrederechter kan daartoe eenieder horen die hij geschikt acht om hem in te lichten. § 3. Elke beslissing tot aanwijzing of tot vervanging van een gerechtelijk bewindvoerder, tot beëindiging van zijn mandaat of tot wijziging van zijn bevoegdheden, wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in twee dagbladen verspreid in het gerechtelijk arrondissement van de laatste woonplaats in België van de vermoedelijk afwezige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad, van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in één nationaal verspreid dagblad in de taal van de procedure.

De bekendmaking moet geschieden binnen vijftien dagen na de uitspraak; de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten zou zijn, zijn aansprakelijk jegens de betrokkenen indien bewezen wordt dat de vertraging of het verzuim het gevolg is van collusie.

Binnen dezelfde termijn wordt de beslissing door de griffier betekend aan de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon teneinde te worden aangetekend in het bevolkingsregister. »

Art. 6.Artikel 114 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 114.§ 1. Uiterlijk één maand na de aanvaarding van zijn aanwijzing stelt de gerechtelijk bewindvoerder een verslag op met betrekking tot de vermogenstoestand van de vermoedelijk afwezige en zendt dit over aan de vrederechter.

De gerechtelijk bewindvoerder geeft jaarlijks rekenschap van zijn beheer aan de vrederechter door voorlegging van een schriftelijk verslag dat minstens de volgende gegevens vermeldt : 1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de gerechtelijk bewindvoerder;2° de naam, de voornaam en de laatste bekende woonplaats van de vermoedelijk afwezige;3° een overzicht van de inkomsten en uitgaven tijdens de voorbije periode en een overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij de aanvang en op het einde van deze periode. Indien hij zulks nodig acht, kan de vrederechter van de gerechtelijk bewindvoerder waarborgen eisen, hetzij bij zijn aanwijzing, hetzij gedurende de uitoefening van zijn mandaat. § 2. De schriftelijke verslagen opgemaakt met toepassing van § 1, worden op de griffie van het vredegerecht bewaard in een dossier op naam van de vermoedelijk afwezige.

Het dossier omvat eveneens : 1° een afschrift van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg tot vaststelling van het vermoeden van afwezigheid;2° een afschrift van de beschikking tot aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder;3° een afschrift van alle beschikkingen getroffen met toepassing van dit hoofdstuk;4° de door de vrederechter gevoerde briefwisseling met betrekking tot het gerechtelijk bewind. Aan het dossier wordt een inventaris van de stukken met vermelding van de datum van hun neerlegging toegevoegd. § 3. De vrederechter kan aan de gerechtelijk bewindvoerder, bij een met redenen omklede beslissing, na de overlegging door deze van het verslag bedoeld in § 1, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van de goederen van de vermoedelijk afwezige. Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, na door de vrederechter behoorlijk te zijn nagezien.

Hij kan hem nochtans, na overlegging van met redenen omklede staten, een bezoldiging toekennen in verhouding tot de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen.

Het is de gerechtelijk bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste lid vermelde bezoldigingen, enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van het mandaat van gerechtelijk bewindvoerder. »

Art. 7.In hetzelfde Wetboek vervalt het opschrift : « Hoofdstuk II. - Verklaring van afwezigheid ».

Art. 8.Artikel 115 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 115.§ 1. De gerechtelijk bewindvoerder heeft tot taak de goederen van de vermoedelijk afwezige als een goede huisvader te beheren. Hij kan zich in zijn beheer laten bijstaan door een of meer personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden. § 2. Wanneer de belangen van de gerechtelijk bewindvoerder in strijd zijn met die van de vermoedelijk afwezige, kan hij slechts optreden krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter. Deze machtiging wordt verleend bij een met redenen omklede beschikking op verzoek van de gerechtelijk bewindvoerder. De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. § 3. Bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 113 bedoelde beschikking, vertegenwoordigt de gerechtelijk bewindvoerder de vermoedelijk afwezige in alle rechtshandelingen en procedures als eiser of als verweerder, behalve wanneer de echtgenoot van de vermoedelijk afwezige gemachtigd is om alleen te handelen overeenkomstig artikel 220, § 2, of artikel 1420.

De gerechtelijk bewindvoerder kan slechts krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter : 1° de vermoedelijke afwezige in rechte vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die : - met betrekking tot huurcontracten; - met betrekking tot bewoning zonder akte of bewijs; - met betrekking tot sociale wetgeving ten gunste van de vermoedelijk afwezige; - met betrekking tot de burgerlijke partijstelling; - bedoeld in de artikelen 1187, tweede lid, 1193bis en 1225 van het Gerechtelijk Wetboek; 2° de roerende en onroerende goederen van de vermoedelijk afwezige vervreemden;3° leningen aangaan en hypotheken toestaan alsook toestemming geven tot het doorhalen van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en tot de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling;4° berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel aanvaarden;7° een pachtovereenkomst of een handelshuurovereenkomst sluiten alsook een handelshuurovereenkomst hernieuwen en een huurovereenkomst voor een duur van meer dan negen jaar sluiten;8° een dading aangaan of een arbitrageovereenkomst sluiten;9° een onroerend goed aankopen. De vrederechter wordt geadieerd bij eenzijdig verzoekschrift. Hij wint alle dienstige inlichtingen in; hij kan de mening vragen van eenieder die hij geschikt acht om hem in te lichten, onverminderd de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake verkopingen van onroerende goederen.

De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Indien de vrederechter dat nuttig acht, wordt de handelszaak van de vermoedelijk afwezige voortgezet door zijn gerechtelijk bewindvoerder onder de door de vrederechter vastgestelde voorwaarden. Het bestuur ervan kan worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de gerechtelijk bewindvoerder. De bijzondere bewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank van koophandel op verzoek van de vrederechter. § 4. Onverminderd het eventueel bestaande huwelijksvermogensstelsel tussen de vermoedelijk afwezige en de gerechtelijk bewindvoerder, worden de gelden en de goederen van de vermoedelijk afwezige volledig en duidelijk afgescheiden van het persoonlijk vermogen van de bewindvoerder. De banktegoeden van de vermoedelijk afwezige worden op zijn naam ingeschreven. »

Art. 9.Artikel 116 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 116.Is de vermoedelijk afwezige betrokken bij een verdeling of een erfenis, dan wordt hij vertegenwoordigd door de gerechtelijk bewindvoerder aangewezen overeenkomstig artikel 113.

Is er geen bewindvoerder aangewezen en heeft de vermoedelijk afwezige geen algemeen gevolmachtigde aangewezen om zijn goederen te beheren, dan kan de vrederechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, een notaris aanwijzen om hem te vertegenwoordigen.

Iedere verdeling waarbij de vermoedelijk afwezige betrokken is, geschiedt overeenkomstig artikel 1225 van het Gerechtelijk Wetboek. »

Art. 10.Artikel 117 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 117.§ 1. Indien de vermoedelijk afwezige terugkeert, kan hij derdenverzet instellen tegen het vonnis waarbij de rechtbank van eerste aanleg het vermoeden van afwezigheid heeft vastgesteld.

Indien de vermoedelijk afwezige terugkeert of indien men van hem nieuws ontvangt tijdens de periode van de vermoedelijke afwezigheid, maakt de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een einde aan het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de vermoedelijk afwezige, van de procureur des Konings of van iedere belanghebbende.

De vermoedelijk afwezige krijgt de goederen terug die tijdens de periode van de vermoedelijke afwezigheid voor zijn rekening werden beheerd of verworven. De handelingen die de gerechtelijk bewindvoerder of de notaris bedoeld in artikel 116, tweede lid, op regelmatige wijze heeft verricht, kunnen hem worden tegengeworpen, behalve wanneer daarbij bedrog is gepleegd. § 2. Indien de vermoedelijk afwezige afwezig wordt verklaard, indien hij overleden is of indien hij gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een einde aan het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de procureur des Konings of van iedere belanghebbende. § 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 1358 tot 1369 van het Gerechtelijk Wetboek, dient de gerechtelijk bewindvoerder binnen dertig dagen na de beschikking waarmee een eind wordt gemaakt aan zijn mandaat, zijn eindverslag in ter griffie van het vredegerecht.

Indien de vermoedelijk afwezige gehuwd was op de dag van zijn verdwijnen en indien hij afwezig of gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de gerechtelijk bewindvoerder een inventaris op van alle roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen dat toebehoort aan de vermoedelijk afwezige en aan zijn echtgenoot, en dient hij de inventaris binnen de in § 1 bedoelde termijn in ter griffie van het vredegerecht.

Indien de vermoedelijk afwezige wettelijk samenwoonde op de dag van zijn verdwijning en indien hij afwezig of gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de gerechtelijk bewindvoerder een inventaris op van alle roerende en onroerende goederen die geacht worden in onverdeeldheid te zijn op grond van artikel 1478 en dient hij die inventaris binnen de in het eerste lid bedoelde termijn in ter griffie van het vredegerecht. Hij handelt op dezelfde wijze ingeval de wettelijk samenwonende van de vermoedelijk afwezige na de vaststelling van het vermoeden van afwezigheid de wettelijke samenwoning overeenkomstig artikel 1476, § 2, tweede lid, beëindigt. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de gerechtelijk bewindvoerder in kennis van de beslissing om de wettelijke samenwoning te beëindigen.

Het eindverslag en, in voorkomend geval, de inventaris worden bij het dossier bedoeld in artikel 114, § 2, gevoegd. »

Art. 11.In boek I, titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, wordt, na artikel 117, een afdeling II ingevoegd, bestaande uit de artikelen 118 tot 124, met als opschrift : « Afdeling II. - Verklaring van afwezigheid »

Art. 12.Artikel 118 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 december 1949, wordt vervangen als volgt : «

Art. 118.§ 1. Wanneer er vijf jaar verlopen zijn sinds het vonnis waarbij het vermoeden van afwezigheid werd vastgesteld, of zeven jaar sinds men voor het laatst nieuws ontvangen heeft van de afwezige, kan de verklaring van afwezigheid worden uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings. § 2. De griffier moet, in voorkomend geval, een eensluidend verklaard afschrift van het vonnis houdende verklaring van afwezigheid ter kennis brengen van de in artikel 112, § 2, bedoelde vrederechter. »

Art. 13.Artikel 119 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 119.Het in artikel 118 bedoelde verzoek wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, in twee dagbladen verspreid in het gerechtelijk arrondissement van de laatste woonplaats in België van de afwezige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad, in het gerechtelijk arrondissement Brussel en in één nationaal verspreid dagblad in de taal van de procedure.

De rechtbank kan alle andere maatregelen bevelen die zij nodig acht om dit verzoek bekend te maken. »

Art. 14.In hetzelfde Wetboek vervallen de opschriften « Hoofdstuk III. - Gevolgen van afwezigheid » en « Afdeling I. - Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van de goederen die de afwezige bezat op de dag van zijn verdwijning ».

Art. 15.Artikel 120 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 120.De rechtbank van eerste aanleg mag een vonnis houdende verklaring van afwezigheid eerst wijzen een jaar na de laatste bekendmaking bepaald in artikel 119, eerste lid.

Het vonnis houdende verklaring van afwezigheid wordt bij uittreksel bekendgemaakt op de wijze bepaald in artikel 119, binnen de termijn bepaald door de rechtbank. »

Art. 16.Artikel 121 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 121.§ 1. Het beschikkend gedeelte van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid vermeldt de gegevens opgesomd in artikel 79; het stelt, in voorkomend geval, de onmogelijkheid vast om sommige van die gegevens te vermelden.

Op verzoek van de procureur des Konings wordt het beschikkend gedeelte van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid die in kracht van gewijsde is gegaan, overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats in België van de afwezige.

Heeft deze nooit een woonplaats in België gehad, dan geschiedt de overschrijving te Brussel. § 2. De beslissing houdende verklaring van afwezigheid die in kracht van gewijsde is gegaan, geldt als een akte van de burgerlijke stand.

Zij heeft alle gevolgen van het overlijden vanaf de datum van de overschrijving.

Deze akte kan worden verbeterd overeenkomstig artikel 101 van dit Wetboek en de artikelen 1383 tot 1385 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid wanneer het bewijs wordt geleverd dat de afwezig verklaarde persoon nog in leven is. »

Art. 17.Artikel 122 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 122.Indien de afwezige terugkeert, kan hij derdenverzet instellen tegen het vonnis van verklaring van afwezigheid uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg, waarna artikel 121, § 2, derde lid wordt toegepast.

Indien het bewijs van het bestaan van de afwezige geleverd wordt na de dag waarop de beslissing houdende verklaring van afwezigheid in kracht van gewijsde is gegaan, wordt artikel 121, § 2, derde lid, toegepast. »

Art. 18.Artikel 123 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 123.Het op grond van artikel 122 gewezen vonnis houdende verbetering wordt bij uittreksel bekendgemaakt op de bij artikel 119 bepaalde wijze en binnen de door de rechtbank bepaalde termijn. »

Art. 19.Artikel 124 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 juli 1976, wordt vervangen als volgt : «

Art. 124.Indien de afwezige terugkeert of indien het bewijs van zijn bestaan geleverd wordt, krijgt de afwezige door het vonnis houdende verbetering zijn goederen en de goederen die hij tijdens zijn afwezigheid had moeten verkrijgen, terug in de staat waarin zij zich bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd, en de goederen die door wederbelegging mochten zijn verkregen.

Zijn huwelijk en zijn huwelijksvermogensstelsel blijven ontbonden.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 1205 tot 1224 van het Gerechtelijk Wetboek, krijgt de afwezige zijn deel van de goederen van het gemeenschappelijk vermogen in de staat waarin zij zich bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd, op grond van de inventaris opgemaakt overeenkomstig artikel 117, § 3, tweede lid.

Ingeval de afwezige wettelijk samenwoonde, krijgt hij zijn deel van de goederen die geacht worden in onverdeeldheid te zijn terug in de staat waarin zij zich bevinden, alsmede het deel van de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd op grond van de inventaris die werd opgesteld overeenkomstig artikel 117, § 3, derde lid.

Er wordt een einde gemaakt aan de maatregelen ten aanzien van de minderjarige kinderen. »

Art. 20.In boek I, titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek wordt, na artikel 124, een afdeling III ingevoegd, bestaande uit het artikel 125, met als opschrift : « Afdeling III. - Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen ».

Art. 21.Artikel 125 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 125.Indien er minderjarige kinderen zijn, moet de griffier een eensluidend verklaard afschrift van elke beslissing gewezen op grond van de artikelen 112, 113, 117, 118 en 122 ter kennis brengen van de territoriaal bevoegde vrederechter. Deze laatste handelt overeenkomstig de regels voor de voogdij. »

Art. 22.In boek I, titel IV, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk II ingevoegd, bestaande uit de artikelen 126 tot 135, met als opschrift : « Hoofdstuk lI. - Gerechtelijke verklaring van overlijden ».

Art. 23.Artikel 126 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, wordt vervangen als volgt : «

Art. 126.Bij ontstentenis van een akte van overlijden, kan de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, die ambtshalve optreedt of op verzoek van de minister van Justitie, het overlijden verklaren van iedere persoon die in levensbedreigende omstandigheden verdween, indien zijn lichaam niet kon worden teruggevonden of niet kon worden geïdentificeerd, en zijn overlijden, gelet op de omstandigheden, als zeker kan worden beschouwd. »

Art. 24.Artikel 127 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 127.Onverminderd de toepassing van artikel 1226 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de procureur des Konings het verzoek tot verklaring van overlijden van diverse personen instellen bij een enkel verzoekschrift en kan de rechtbank in dat geval uitspraak doen bij een enkel vonnis. »

Art. 25.Artikel 128 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 128.Is de verdwenen persoon betrokken bij een verdeling of een erfenis, dan gaat de rechtbank, overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek, over tot het aanwijzen van de notaris die zijn belangen moet vertegenwoordigen tot het tijdstip waarop het vonnis houdende verklaring van overlijden wordt uitgesproken. »

Art. 26.Artikel 129 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 129.De rechtbank kan bepalen dat het verzoek in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. In dat geval bepaalt de rechtbank de termijn tijdens welke hij, na deze bekendmaking, zijn uitspraak over het verzoek zal opschorten. »

Art. 27.Artikel 130 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 130.Binnen vijftien dagen na de uitspraak brengt de griffier het beschikkend gedeelte van het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen. De termijn van hoger beroep bedraagt twee maanden te rekenen van deze kennisgeving. Het hoger beroep wordt bij verzoekschrift bij het hof van beroep ingesteld. Op straffe van nietigheid moet het binnen acht dagen na de datum waarop het verzoekschrift is ontvangen bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de griffie van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen. De griffier maakt van het beroep melding op de kant van de bestreden beslissing.

De regels die gelden in eerste aanleg zijn van toepassing voor hoger beroep.

De griffier van het hof van beroep geeft kennis van het arrest overeenkomstig de bepalingen die gelden in eerste aanleg. De termijn voor voorziening in cassatie bedraagt één maand vanaf deze kennisgeving.

De termijn voor voorziening in cassatie en de voorziening tegen het arrest waarbij het overlijden wordt vastgesteld hebben schorsende kracht. »

Art. 28.Artikel 131 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 131.De gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden stelt de datum van het overlijden vast, rekening houdend met de vermoedens voortvloeiend uit de omstandigheden van de zaak; zo niet stelt ze die datum vast op de dag van de verdwijning. Deze datum mag niet onbepaald zijn.

Het beschikkend gedeelte van de gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden bevat de in artikel 79 omschreven vermeldingen; het stelt in voorkomend geval de onmogelijkheid vast melding te maken van sommige ervan. »

Art. 29.Artikel 132 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 132.Op verzoek van de procureur des Konings wordt het beschikkend gedeelte van de in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België. Ingeval deze persoon nooit zijn woonplaats in België heeft gehad, geschiedt de overschrijving te Brussel.

In geval van een collectief vonnis geschiedt de overschrijving overeenkomstig het eerste lid, bij uittreksels in de registers.

Van de overschrijving wordt melding gemaakt in de tabellen van de registers van het jaar van overlijden. »

Art. 30.Artikel 133 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 133.De in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden geldt als akte van de burgerlijke stand.

Zij heeft uitwerking op de datum van het overlijden dat erin wordt verklaard.

De akte die deze beslissing vormt, kan worden verbeterd overeenkomstig de bepalingen van artikel 101 van dit Wetboek en de artikelen 1383 tot 1385 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid wanneer het bewijs wordt geleverd dat de overleden verklaarde persoon nog in leven is.

De vonnissen en arresten waarbij een verzoek tot verklaring van overlijden wordt afgewezen, beletten niet dat een soortgelijk verzoek later ontvankelijk zou zijn, ingeval het gegrond is op nieuw bewijsmateriaal. »

Art. 31.Artikel 134 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij deze wet, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 134.Indien de persoon die gerechtelijk overleden is verklaard terugkeert, worden de artikelen 123 en 124 toegepast. »

Art. 32.In hetzelfde Wetboek vervalt het opschrift « Afdeling II. - Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van de rechten die aan de afwezige mochten opkomen. ».

Art. 33.Artikel 135 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij deze wet, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 135.De hoofdgriffiers van de hoven en rechtbanken stellen de minister van Buitenlandse Zaken onmiddellijk in kennis van enige krachtens dit hoofdstuk gevoerde rechtspleging. »

Art. 34.De artikelen 136 tot 139 van hetzelfde Wetboek, evenals het artikel 142, gewijzigd bij de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen sluiten, worden opgeheven.

Art. 35.In hoofdstuk III van hetzelfde Wetboek « Gevolgen van afwezigheid » worden de volgende wijzigingen aangebracht : A. Het opschrift « Afdeling III. - Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van het huwelijk » vervalt;

B. Het opschrift « Afdeling IV. - Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van de kinderen » vervalt.

Art. 36.1° In artikel 214, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord « afwezig » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig ». 2° In artikel 220, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord « afwezig » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig ».3° In artikel 316 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, worden de woorden « uit een vonnis van afwezigheidsverklaring » vervangen door de woorden « uit een beslissing houdende vaststelling van het vermoeden van afwezigheid ».4° In artikel 348-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden « afwezig is verklaard » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig is ».5° In artikel 348-3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden « afwezig is verklaard » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig is ».6° In artikel 348-5, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden « afwezig zijn verklaard » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig zijn ».7° In artikel 348-6, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden « afwezig is verklaard » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig is ».8° In artikel 348-7 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden « afwezig zijn verklaard » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig zijn ».9° In artikel 375, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, wordt het woord « afwezig » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig ».10° Artikel 817, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.11° In artikel 1031, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord « afwezigen » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezigen ».12° In artikel 1676, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003009169 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen type wet prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek sluiten, wordt het woord « afwezigen » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezigen ».13° In artikel 16, III, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 30 april 1951 en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003009169 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen type wet prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek sluiten, worden de woorden « de afwezige » vervangen door de woorden « de vermoedelijk afwezige ».14° Artikel 75, tweede lid, van boek III, titel XVIII, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 december 1851, wordt opgeheven.15° In artikel 840 van hetzelfde Wetboek wordt het woord « afwezig » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 37.In artikel 598, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, wordt het woord « afwezigen » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezigen ».

Art. 38.In artikel 764, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 3 augustus 1992, worden de woorden « betreffende de inbezitstelling van de goederen van een afwezige » vervangen door de woorden « betreffende het vermoeden of de verklaring van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden ».

Art. 39.In artikel 1151, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord « afwezig » vervangen door de woorden « vermoedelijk afwezig ».

Art. 40.In artikel 1186, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, worden de woorden « aan vermoedelijk afwezigen, » ingevoegd tussen de woorden « aan minderjarigen, » en de woorden « aan onbekwaamverklaarden ».

Art. 41.In artikel 1187, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen sluiten, worden de woorden « vermoedelijk afwezigen, » ingevoegd tussen de woorden « aan minderjarigen, » en het woord « onbekwaamverklaarden ».

Art. 42.In artikel 1187, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen sluiten, worden de woorden « vermoedelijk afwezigen, » ingevoegd tussen het woord « minderjarigen, » en het woord « onbekwaamverklaarden ».

Art. 43.Artikel 1188 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 44.In artikel 1225 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, worden de woorden « en van afwezigen » vervangen door de woorden « en van verdwenen personen, als bedoeld in artikel 128 van het Burgerlijk Wetboek, en van vermoedelijk afwezigen ».

Art. 45.Het opschrift van hoofdstuk VII van het vierde deel, boek IV, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk VII. - Vermoeden en verklaring van afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden ».

Art. 46.Artikel 1226 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 1226.§ 1. Verzoeken op grond van de artikelen 112, 118, 126 en 127 van het Burgerlijk Wetboek worden bij verzoekschrift ingesteld, vergezeld van de stukken tot staving.

De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, onverminderd de bepalingen die volgen, artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 118 tot 135 van hetzelfde Wetboek. § 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid : 1° de dag, de maand en het jaar;2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker evenals de graad van verwantschap of de aard van de betrekkingen die bestaan tussen de verzoeker en de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon;3° het onderwerp en in het kort de gronden van het verzoek;4° de naam, de voornaam, de verblijfplaats of de woonplaats van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon en, in voorkomend geval, van de echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten in de erfelijke graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon;5° de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen. Wanneer de aanvraag gegrond is op artikel 126 van het Burgerlijk Wetboek, bevat het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, de naam, voornaam en woonplaats van de notaris die de belangen van de verdwenen persoon moet vertegenwoordigen bij iedere verdeling of erfenis die hem kan aanbelangen, tot het tijdstip waarop het vonnis wordt uitgesproken.

Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat. Indien de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon een woonplaats in België heeft gehad, moet het verzoekschrift vergezeld zijn van een attest van woonplaats van deze persoon dat ten hoogste vijftien dagen oud is.

Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon, alsmede de aard en de samenstelling van de te beheren goederen.

Als het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter de verzoeker om het binnen de door hem vooropgestelde termijn aan te vullen. § 3. De procureur des Konings wint alle dienstige inlichtingen in, in voorkomend geval bij de echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten tot de vierde graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon.

Ingeval de verdwijning in het buitenland is gebeurd, kan hij bovendien de medewerking vorderen van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren in het buitenland. Deze verstrekken hem alle inlichtingen en afschriften van documenten die hij nuttig acht voor het voortzetten van het onderzoek.

De rechtbank doet uitspraak na het advies van het openbaar ministerie te hebben gehoord. § 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechtsbrief de in het verzoekschrift vermelde familieleden dat er een verzoekschrift werd ingediend.

De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich er ter zitting tegen verzetten.

De griffier geeft de partijen kennis ervan in de gerechtsbrief.

Deze kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en vragen om gehoord te worden. Zij kunnen ook hun opmerkingen schriftelijk vóór de dag van de zitting aan de rechter meedelen. »

Art. 47.Artikel 1227 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 1227.§ 1. Onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waarbij het aanhangig maken bij de rechter ambtshalve wordt toegestaan, worden de verzoeken op grond van de artikelen 113 tot 117 van het Burgerlijk Wetboek bij verzoekschrift ingesteld, vergezeld van de stukken tot staving.

De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, onverminderd de bepalingen die volgen. § 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de gegevens bedoeld in artikel 1226, § 2, eerste lid. Het bevat daarenboven, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats van de gerechtelijk bewindvoerder.

Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat.

Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de vermoedelijk afwezige persoon, alsmede de aard en de samenstelling van de te beheren goederen.

Als het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter de verzoeker om het binnen acht dagen aan te vullen. § 3. De procureur des Konings wint alle dienstige inlichtingen in bij de gerechtelijk bewindvoerder en, in voorkomend geval, bij de echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten tot de vierde graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon.

De rechtbank doet uitspraak na het advies van het openbaar ministerie te hebben gehoord. § 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechtsbrief de in het verzoekschrift vermelde gerechtelijk bewindvoerder en familieleden dat er een verzoekschrift werd ingediend.

De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich er ter zitting tegen verzetten.

De griffier geeft de partijen kennis ervan in de gerechtsbrief Deze personen kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en vragen om gehoord te worden. Zij kunnen ook hun opmerkingen schriftelijk vóór de dag van de zitting aan de rechter meedelen. » HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 48.In artikel 31, 5°, van het Strafwetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen sluiten, worden de woorden « , gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige » ingevoegd tussen de woorden « gerechtelijk raadsman » en de woorden « of voorlopig bewindvoerder ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het Wetboek der Successierechten

Art. 49.Artikel 3 van het Wetboek der Successierechten wordt opgeheven.

Art. 50.Artikel 40, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt : « In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. » HOOFDSTUK VI Wijzigingen van het Wetboek van internationaal privaatrecht

Art. 51.In artikel 41, eerste lid, van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004 worden de woorden « door het recht van de Staat waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nationaliteit had. » vervangen door de woorden « door het recht van de Staat waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nationaliteit had, of als het recht een dergelijk instituut niet kent, door het recht van de Staat op wiens grondgebied de persoon bij zijn verdwijning zijn gewone verblijfplaats had. » HOOFDSTUK VII. - Wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Art. 52.In artikel 3, eerste lid, 6°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden de woorden « de plaats en datum van overlijden; » vervangen door de woorden « de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid; » HOOFDSTUK VIII. - Opheffingsbepaling

Art. 53.De wet van 28 juli 1921 op de geldigverklaring van de akten van de burgerlijke stand, de verbetering van de tijdens de oorlog opgemaakte akten van overlijden en de rechterlijke bevestiging van het overlijden alsook de wet van 20 augustus 1948 betreffende de verklaringen van overlijden en van vermoedelijk overlijden, alsmede betreffende de overschrijving en de administratieve verbetering van sommige akten van overlijden, worden opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Overgangsbepalingen

Art. 54.Deze wet is van toepassing op personen die, vóór haar inwerkingtreding, verdwenen zijn of niet meer verschenen zijn in hun woon- of verblijfplaats en van wie men geen tijding heeft ontvangen.

Art. 55.Wanneer uitspraak is gedaan volgens de oude artikelen 112 en 113 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen de voorgeschreven maatregelen indien nodig worden gewijzigd in de vorm en onder de voorwaarden bepaald in de nieuwe artikelen 112 tot 117 van dat Wetboek.

Art. 56.Wanneer het verzoekschrift tot verklaring van afwezigheid is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt het verzoek behandeld en berecht volgens de oude wet; het vonnis houdende verklaring van afwezigheid zal de gevolgen hebben die aan die wet verbonden zijn.

Art. 57.Elk vonnis houdende verklaring van afwezigheid gewezen vóór de inwerkingtreding van deze wet of na de inwerkingtreding ervan, met toepassing van artikel 49 zal na verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking ervan, de gevolgen hebben die deze wet eraan verbindt.

Art. 58.De bepalingen van deze wet betreffende de gerechtelijke verklaring van overlijden zijn van overeenkomstige toepassing op de aan gang zijnde procedures, inclusief die welke worden gevolgd overeenkomstig de wet van 28 juli 1921 op de geldigverklaring van de akten van de burgerlijke stand, de verbetering van de tijdens de oorlog opgemaakte akten van overlijden en de rechterlijke bevestiging van het overlijden en de wet van 20 augustus 1948 betreffende de verklaringen van overlijden en van vermoedelijk overlijden, alsmede betreffende de overschrijving en de administratieve verbetering van sommige akten van overlijden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Gewone zitting 2003-2004. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - Wetsvoorstel van de heren Borginon, Marinower en Mevr.

Taelman, 51-0614 - Nr. 001. - Amendementen, 51-0614 - Nr. 002. - Advies van de Raad van State, 51-0614 - Nr. 003. - Amendementen. 51-0614 - Nrs. 004 tot 007. - Verslag, 51-0614 - Nr. 008. - Tekst aangenomen door de commissie (art. 77 van de Grondwet), 51-0614 - Nr. 009. - Tekst aangenomen door de commissie (art.78 van de Grondwet), 51-0614 - Nr. 010. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat (art. 78 van de Grondwet), 51-0614 - Nr. 011.

Zie ook : integraal verslag : 6 juli 2006.

Gewone zitting 2006-2007.

Senaat : Stukken. Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 3-1792 - Nr. 1. - Amendementen, 3-1792 - Nrs. 2 tot 4. - Verslag, 3-1792 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de commissie, 3-1792 - Nr. 6. - Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, 3-1792 - Nr. 7.

Zie ook : handelingen van de Senaat : 8 maart 2007.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - Ontwerp geamendeerd door de Senaat, 51-0614 - 012. - Verslag, 51-0614 - 013. - Tekst verbeterd door de commissie, 51-0614 - 014. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 51-0614 - 015. Zie ook : integraal verslag : 24 en 25 april 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^