Wet van 09 mei 2007
gepubliceerd op 15 juni 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009562
pub.
15/06/2007
prom.
09/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2007. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 47 van het Burgerlijk Wetboek, opgeheven bij de wet vn 16 juli 2004, wordt hersteld in volgende lezing : «

Art. 47.Het in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat de ontbrekende akte van de burgerlijke stand vervangt maar de staat niet aanwijst, kan, voor elke verzoekende overheid, worden overgelegd door een ieder die aantoont dat hij nog steeds in de onmogelijkheid verkeert zich de betrokken akte van de burgerlijke stand te verschaffen, voor zover de juistheid van de gegevens die het bevat, niet wordt weerlegd. ».

Art. 3.Artikel 61 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 31 mei 1987, wordt hersteld in volgende lezing : «

Art. 61.§ 1. Een ieder wiens adoptie in België is uitgesproken of erkend en die in de onmogelijkheid verkeert zich zijn akte van geboorte te verschaften, kan de akte van overschrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis van adoptie overleggen. § 2.Indien de gegevens in de akte van overschrijving niet voldoende zijn voor het doel waarvoor zij moeten worden gebruikt, gaat de verzoekende overheid onmiddellijk en zonder dat de termijn van het onderzoek drie maanden mag overschrijden, zelf over tot een onderzoek teneinde bijkomende gegevens te verkrijgen.

Indien de verzoekende overheid evenwel niet in staat is die gegevens zelf te verkrijgen of de door haar verkregen gegevens onvoldoende zijn, stelt zij belanghebbende onmiddellijk en uiterlijk binnen dezelfde periode van drie maanden hiervan in kennis en kan zij hem verzoeken ieder ander bewijs tot staving van die gegevens over te leggen. ».

Art. 4.Artikel 70 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt : «

Art. 70.Onverminderd artikel 61 kan de echtgenoot, in geval van onmogelijkheid of zware moelijkheden om zich de akte van geboorte te verschaften, deze vervangen door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn geboorteplaats of door die van zijn woonplaats. In geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte. In geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaften, kan hij de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter van zijn woonplaats. ».

Art. 5.In artikel 72 van hetzelfde Wetboek wordt de eerste zin gewijzigd als volgt : De woorden « De akte van bekendheid wordt vertoond aan » worden vervangen door de woorden « De vrederechter bedoeld in artikel 70 maakt de akte van bekendheid onmiddellijk over aan ».

Art. 6.In hetzelfde Wetboek wordt een nieuw artikel 72ter ingevoegd, luidende : «

Art. 72ter.Een ieder die reeds een akte van bekendheid heeft verkregen of aan wie de rechtbank krachtens de vorige artikelen reeds verlof heeft verleend een beëdigde verklaring af te leggen, en die aantoont dat hij nog steeds in de onmogelijkheid verkeert de akte van geboorte over te leggen, kan deze vervangen door de akte van bekendheid of door het verlof, voor zover de juistheid van de gegevens die zij bevat, niet wordt weerlegd. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota Senaat.

Bijzondere zitting 2003 : Parlementaire stuk : Wetsvoorstel, nr. 3-54/1 van 9 juli 2003.

Gewone zitting 2005-2006 : Parlementaire stukken : Amendementen, nrs 3-54/2 en 3. - Verslag namens de commissie, nr. 3-54/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 3-54/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 3-54/6.

Parlementaire handelingen : vergadering van 27 april 2006.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Gewone zitting 2006-2007 : Parlementaire stukken : Ontwerp overgeznden door de Senaat, nr. 51-2447/1. - Verslag namens de commissie, nr. 51-2447/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 51-2447 /3.

Parlementaire handelingen : 24 en 25 april 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^