Wet van 10 april 2003
gepubliceerd op 06 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houde

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2003007132
pub.
06/05/2003
prom.
10/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2003. - Wet houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Overal waar de vermelding « het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers » voorkomt in de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, hierna « de wet », wordt deze vervangen door « Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers ».

Art. 3.Artikel 1, § 1, van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, wordt vervangen als volgt : « Er wordt een openbaar organisme ingesteld onder de benaming « Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers », hierna te noemen « het Nationaal Instituut ».

Art. 4.Artikel 1, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « het Nationaal Instituut ingeschreven in artikel 1, littera B van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle van bepaalde orgaismen van openbaar nut en is onder de controle geplaatst van de Minister van Defensie, hierna te noemen de minister. ».

Art. 5.Artikel 4 van dezelfde wet wordt aangevuld met een 7bis. 2., luidende : « 7bis. 2. de veteranen in de zin van artikel 2 van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van landsverdediding. »

Art. 6.Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.Het Nationaal Instituut wordt bestuurd door een raad van beheer die bestaat uit : 1° de voorzitter van het Nationaal Instituut;2° dertig leden waarvan 3 vice-voorzitters.Er is ten minste één Nederlandstalige vice-voorzitter en één Franstalige vice-voorzitter. »

Art. 7.Artikel 8 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende leden : « Tien leden, die behoren tot het personeel van Landsverdediging, worden benoemd op voordracht van de minister. Alle componenten van Defensie zijn vertegenwoordigd onder deze tien leden.

Onder deze tien leden draagt de minister één lid per representatieve orgaisatie van het militair personeel voor dat hij kiest uit een dubbele lijst die hem door elk van deze representatieve organisaties wordt voorgelegd. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden : Wetsontwerp, nr. 2175/1. - Verslag, nr. 2175/2.

Parlementaire Handelingen : Tekst aangenomen op 1 april 2003.

Senaat : Parlementaire bescheiden : Wetsontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1580/1.

Bespreking en aanneming : 4 april 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^