Wet van 10 april 2014
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014003155
pub.
05/05/2014
prom.
10/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Op de voordracht van Onze eerste Minister, van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 wordt aangepast: 1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 02. - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 3.De tekst van artikel 2.02.2 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2014 wordt vervolledigd zoals volgt : Programma 34/1 - Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid Toelagen in het kader van een samenwerking tussen het Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid en nationale en internationale organisaties voor de ICT-veiligheid.

Art. 4.De afwijking van artikel 1-01-3, § 3 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 is niet van toepassing op de basisallocaties van het programma 34/1.

Sectie 13. - FOD Binnenlandse Zaken

Art. 5.§ 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, bedraagt 382.000 euro.

Elke vastlegging aan te gaan in toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 382.000 euro niet mag overschrijden.

Sectie 18. - FOD Financiën

Art. 6.De Koning kan, bij besluit en binnen de limieten van de basisallocatie 61.18.54.42.03, de storting toestaan van een bedrag van maximum 10.000.000 euro als aandeel van de FOD Financiën voor de deelneming van België tot de 13de wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Sectie 21. - Pensioenen

Art. 7.De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2014 wordt vervangen door: De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector voor het jaar 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 14 156 888 000 EUR voor de ontvangsten waarvan 14 114 032 000 EUR voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 42 856 000 EUR voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 14 156 888 000 EUR voor de uitgaven waarvan 14 114 032 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 42 856 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst.

Sectie 32. - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Art. 8.De tekst van artikel 2.32.4 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2014 wordt vervolledigd zoals volgt : PROGRAMMA 49/1 - BESCHERMING VAN HET CONSUMENTENRECHT Een punt 4) Subsidie voor de ombudsdienst Consumenten wordt toegevoegd.

Sectie 33. - FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Art. 9.De tekst van artikel 2.33.3 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2014 wordt vervolledigd door: PROGRAMMA 51/8 - INTERMODALITEIT "Toelagen in verband met de promotie van het gecombineerd vervoer." wordt vervangen door "Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer." PROGRAMMA 52/6 - STEUN AAN DE LUCHTVAARTSECTOR Toelagen in verband met de steun aan de luchtvaartsector.

Art. 10.Binnen de perken van de basisallocatie 33.52.20.81.11.01 kan, door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, aan Belgocontrol een terugvorderbaar voorschot worden verleend voor de uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de openbare dienstverlening.

Sectie 44. - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 11.§ 1. In afwijking van art. 52, lid 1, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3, van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.55.1.1.41.40.01 "Steunpunt Armoede bestrijding" herverdeeld worden naar de vastleggingskredieten van de basisallocaties onder programma 57/1. § 2. In afwijking van artikel 52, lid 1, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, mogen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds, van de basisallocaties van het programma 57/1 niet herverdeeld worden met de overeenstemmende kredieten van andere programma's.

Art. 12.Artikel 2.44.8 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdend de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 wordt vervangen als volgt: § 1. Volgende vastleggingsmachtigingen worden verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van de vermelde bedragen: Federaal Europees Sociaal Fonds - programmatie 2007-2013 (programma 56/2): 7 136 000 EUR;

Europees Fonds voor de Integratie van Onderdanen van derde landen (programma 56/5): 912 000 EUR;

Europees fonds voor de hulp aan de minst bedeelden (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 9 930 000 EUR. Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt volgend organiek fonds gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedrag niet mag overschrijden: Europees sociaal Fonds - programmatie 2007-2013 (programma 56/2): 6 360 000 EUR;

Europees fonds voor de hulp aan de minstbedeelden (programma 56/ 6, activiteiten 1 en 2): 8 500 000 EUR. HOOFDSTUK 3. - Instellingen van openbaar nut

Art. 13.De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van catégorie A van het begrotingsjaar 2014 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 14.De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 15.Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Begroting, O. CHASTEL De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3388 Integraal verslag : 2 en 3 april 2014

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^