Wet van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 24 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015117
pub.
24/08/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015117

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Consulair Wetboek

Art. 2.Artikel 64 van het Consulair Wetboek wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 65 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « De minister kan voorafgaandelijk aan de afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument steeds aan de daartoe bevoegde overheid vragen om hem bijkomende informatie te bezorgen die de beslissing tot afgifte of weigering van afgifte kan verduidelijken. In afwachting van die bijkomende informatie wordt de afgifte van het paspoort of reisdocument opgeschort. »

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 65/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 65/1.Belgische paspoorten en reisdocumenten worden ingetrokken en ongeldig verklaard onder de voorwaarden bedoeld in artikel 62.

Bovendien kunnen de Belgische paspoorten en reisdocumenten ook ingetrokken en ongeldig verklaard worden naar aanleiding van een gemotiveerd advies van een daartoe bevoegde overheid indien de aanvrager klaarblijkelijk een aanzienlijk risico vertegenwoordigt voor de handhaving van de openbare orde of de bescherming van de nationale of openbare veiligheid.

De minister kan voorafgaandelijk aan de intrekking of ongeldigverklaring van een Belgisch paspoort of reisdocument steeds aan de daartoe bevoegde overheid vragen om hem bijkomende informatie te bezorgen die de beslissing tot intrekking of ongeldigverklaring kan verduidelijken. »

Art. 5.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 65/2 ingevoegd, luidende : «

Art. 65/2.De initiële beslissing tot weigering van de afgifte, tot intrekking of ongeldigverklaring van een identiteitskaart door de minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, leidt automatisch tot de beslissing tot weigering van de afgifte, tot intrekking of ongeldigverklaring van het Belgische paspoort of reisdocument van de betrokken persoon door de minister die bevoegd is voor Buitenlandse Zaken.

De beslissing tot weigering van de afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument wordt opgeheven, zodra de in het eerste lid bedoelde initiële beslissing tot weigering van de afgifte, tot intrekking of ongeldigverklaring van de identiteitskaart opgeheven wordt. » HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 6.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, behalve artikel 5, dat in werking treedt op de datum bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 54-1200/1. - Verslag namens de commissie, 54-1200/2. - Tekst aangenomen door de Commissie, 54-1200/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 54-1200/4.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^