Wet van 10 december 2009
gepubliceerd op 31 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024465
pub.
31/12/2009
prom.
10/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Afdeling 1. - Wet betreffende de ziekenhuizen en andere

verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008

Art. 2.Artikel 9 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, wordt vervangen als volgt : « Voor de bepalingen van de artikelen 18 tot 22, met uitzondering van artikel 18, tweede lid, 1°, en van Titel IV worden de beoefenaars van de tandheelkunde bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen evenals de in het ziekenhuis werkzame apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die overeenkomstig artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten, gelijkgesteld met een ziekenhuisgeneesheer. »

Art. 3.Artikel 18, tweede lid, 2°, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, wordt aangevuld met een lid, luidende : « In afwijking van het eerste lid, 2°, kunnen apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die overeenkomstig artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten, enkel diensthoofd worden van een laboratorium voor klinische biologie. »

Art. 4.Artikel 98 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Elke informatie of clausule in een ander document dan het document bedoeld in het eerste lid, c), die strijdig is met de informatie gegeven in het document bedoeld in het eerste lid, c), of die bedragen in de zin van het eerste lid, a), bevat die niet overeenstemmen met de bedragen opgenomen in het document bedoeld in het eerste lid, c), is nietig. » Afdeling 2. - Wijziging van de wet 4 juni 2007 tot wijziging van de

wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit

Art. 5.Artikel 6 van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit, wordt vervangen als volgt : « Deze wet treedt in werking op 1 juli 2010. »

Art. 6.In artikel 4, § 1, van dezelfde wet worden de woorden « Bij de Algemene Raad van het RIZIV » vervangen door de woorden « Bij het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ». Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 29 april 1996 houdende sociale

bepalingen

Art. 7.In artikel 159, eerste lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen wordt een bepaling onder 2°/1 ingevoegd, luidende : « 2°/1 twee werkende en twee plaatsvervangende leden verpleegkundigen; deze leden worden benoemd door de Koning uit de lijsten met kandidaten voorgedragen door de beroepsorganisaties van de verpleegkundigen.

Iedere lijst telt een dubbel aantal kandidaten ten opzichte van het aantal mandaten die aan deze organisaties moeten worden verleend. » Afdeling 4. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Art. 8.Artikel 35sexies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De exclusieve uitoefening van de specialiteit, waarop de erkenning bedoeld in artikel 35quater betrekking heeft, door een bij dit besluit bedoelde gezondheidszorgbeoefenaar, kan gelden als één van de criteria voor de verkrijging en het behoud van de erkenning. »

Art. 9.In hetzelfde koninklijk besluit nr. 78 wordt een artikel 35sexies /1 ingevoegd, luidende : « Art. 35sexies /1. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, kan een vereniging zonder winstoogmerk van de Franse taalrol en een vereniging zonder winstoogmerk van de Nederlandse taalrol erkennen, met het oog op de coördinatie van de opleiding leidend tot de bijzondere beroepstitel van huisarts. De Koning bepaalt de criteria voor het toekennen en het behoud van de erkenning en de erkenningsprocedure voor die verenigingen. »

Art. 10.Artikel 9 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009. Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 8 juli 1964 betreffende de

dringende geneeskundige hulpverlening

Art. 11.In artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen en bij de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel of van de medische dispatcher is eenieder, die effectief voor de werking instaat van een door de openbare overheid georganiseerde of geconcessioneerde ambulancedienst en, vanaf de datum bedoeld in artikel 3bis, § 1, eerste lid, van een ambulancedienst bedoeld in artikel 3bis, verplicht een ambulance naar de aangegeven plaats te sturen, de bemanning van deze ambulance op de in artikel 1 bedoelde personen de nuttige handelingen te doen stellen waartoe deze beroepsbeoefenaars gemachtigd zijn, deze personen naar het hem opgegeven ziekenhuis te laten vervoeren, en onmiddellijk alle maatregelen te treffen die hiertoe vereist zijn. »

Art. 12.In dezelfde wet wordt een artikel 10ter ingevoegd, luidende : «

Art. 10ter.De actoren van de dringende geneeskundige hulpverlening bedoeld in de artikelen 4, 4bis, 5, 6 en 6bis, evenals de centra van het eenvormig oproepstelsel en de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking bedoeld in artikel 207 van de programmawet van 9 juli 2004, zijn verplicht een registratie bij te houden van de activiteiten van hun diensten, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 5, eerste lid, e), en 7, § 2, d), van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en een jaarverslag af te leveren.

Deze registratie heeft tot doel de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening te verbeteren, studies te verrichten, administratieve vereenvoudigingsprojecten en automatiseringsprojecten op te zetten en de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening alsook de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening, toe te laten hun opdrachten te vervullen.

De Koning bepaalt de nadere regels en de inhoud van deze registratie en van het jaarverslag, na raadpleging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, afdeling Gezondheid, ingesteld in de schoot van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De commercialisering van de gegevens van deze registratie is verboden. »

Art. 13.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikelen 11 en 12. Afdeling 6. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de

bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap

Art. 14.Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 2007, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende : « § 6. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.

Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.

Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.

Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien. »

Art. 15.§ 1. In artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank worden lid 1 en lid 2 opgeheven. § 2. Artikel 5 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap wordt opgeheven.

In artikel 7 van dezelfde besluitwet, worden de woorden « , 5 » opgeheven. Afdeling 7. - Wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de

bescherming en het welzijn der dieren

Art. 16.Artikel 42, § 1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Zij kunnen tevens dieren in beslag nemen wanneer deze gehouden worden in weerwil van een verbod uitgesproken in toepassing van artikel 40. » HOOFDSTUK 3. - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de

geneesmiddelen

Art. 17.In artikel 6, § 1, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, vervangen door de wet van 1 mei 2006, en gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008, wordt tussen het zevende en het achtste lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : « De aanvrager of de houder van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie is ertoe gehouden om aan de minister of zijn gemachtigde, binnen de door de Koning bepaalde termijn, alle door de Koning bepaalde stukken over te maken die nodig zijn voor de afsluiting van het dossier inzake toekenning of wijziging van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie. Na afloop van deze termijn, wordt de vraag tot vergunning voor het in de handel brengen of tot registratie of tot wijziging, van rechtswege als ingetrokken beschouwd door de aanvrager of de houder. De Koning bepaalt de voorwaarden, de termijnen en de nadere regels nodig voor de toepassing van dit lid. »

Art. 18.Het artikel 17 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de

oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Art. 19.In artikel 8, § 2, van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt aangevuld met een lid luidende : « De administrateur-generaal wordt hierin geassisteerd door een directiecomité, dat door hem wordt voorgezeten. Dit Directiecomité oefent eveneens de bevoegdheden uit van de directieraad zoals bedoeld in artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. Het directiecomité is samengesteld uit de administrateur-generaal en de andere managementfuncties. De minister kan ten hoogste zes andere personeelsleden aanduiden als lid van het directiecomité, op voorstel van het directiecomité, dit teneinde het multidisciplinair karakter onder de leden van het directiecomité te verzekeren. Het directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister. »

Art. 20.Artikel 22, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende zin : « Artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut is echter niet van toepassing voor wat betreft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. » HOOFDSTUK 4. - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Afdeling 1. - Verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Art. 21.In artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende : « 7° de eenoudergezinnen.»; 2° in het tweede lid worden de woorden « de leeftijd van de gerechtigden bedoeld in het eerste lid, 6°, en » opgeheven;3° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : « De Koning bepaalt eveneens, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat moet worden verstaan onder « eenoudergezin ». » Afdeling 2. - Centra voor menselijke erfelijkheid

Art. 22.In artikel 22, 18°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, worden de woorden « erkend op basis van de criteria bepaald door de Koning » vervangen door de woorden « erkend in uitvoering van artikel 58 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 » Afdeling 3. - Technische raden

Art. 23.In artikel 28, § 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid, 1°, worden de woorden « in 5° » vervangen door de woorden « in 2° tot 5° »;2° de paragraaf wordt aangevuld met het volgende lid : « De voorzitter en de leden van het Comité worden benoemd door de minister.». Afdeling 4. - Profielencommissies

Art. 24.In artikel 30 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « en de in artikel 165 bedoelde gegevens ». Afdeling 5. - Geneesmiddelen

Art. 25.In artikel 35bis van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 10 wordt het derde lid vervangen als volgt : « Hetzij de minister, na advies van nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen te hebben ingewonnen, hetzij de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen op eigen initiatief, wijst de therapeutische klassen of subklassen aan van de farmaceutische specialiteiten of groepen van farmaceutische specialiteiten, die hiervoor in aanmerking komen. De minister past de lijst van de vergoedbare specialtiteiten aan overeenkomstig de door de Koning vastgelegde procedures. »; 2° in paragraaf 7, eerste lid, worden de woorden « kan ze, op eigen initiatief of op verzoek van de aanvrager, » vervangen door de woorden « kan zij, of de aanvrager aan de minister »;3° het derde lid van paragraaf 7 wordt opgeheven. Afdeling 6. - Chronisch zieken

Art. 26.Artikel 37, § 16bis, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Als de tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, 3°, echter betrekking heeft op verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° of 20°, kan de Koning de lijst wijzigen bij een besluit waarvoor geen overleg in de Ministerraad is vereist.» Afdeling 7. - Vergoeding apothekers

Art. 27.In artikel 35ter, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden « bedoeld in artikel 35octies, § 2, tweede lid » ingevoegd tussen de woorden « het honorarium » en de woorden « , alsook met de geldende BTW-voet ».

Art. 28.In artikel 35octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden « bedoeld in § 2, tweede lid, » ingevoegd tussen de woorden « het honorarium » en de woorden « en de geldende BTW-voet »;2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « worden de vergoedbare specialiteiten ingedeeld » vervangen door de woorden « kunnen de vergoedbare specialiteiten worden ingedeeld »;3° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De Koning kan, naast het honorarium bedoeld in het tweede lid, specifieke honoraria vaststellen als vergoeding voor de bijzondere farmaceutische zorg die Hij bepaalt.Die specifieke honoraria kunnen bestaan uit een vast bedrag per aflevering, een forfait of beide, en worden volledig ten laste genomen door de verzekering.

De Koning bepaalt de betrekkelijke waarde van het vast bedrag per aflevering van het honorarium of de specifieke honoraria. »

Art. 29.De artikelen 27 en 28 treden in werking op een door de Koning te bepalen datum. Afdeling 8. - Preventiecampagnes

Art. 30.In artikel 56, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006 en 19 december 2008, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt : « 5° een tegemoetkoming te verlenen in de kostprijs van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 34, verricht in het kader van vaccinatieprogramma's en opsporingsprogramma's die door de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet zijn ontwikkeld. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de regels voor de vaststelling van het budget en de betaling van de tegemoetkoming volgens de nadere regels die Hij bepaalt. De Koning bepaalt eveneens de gegevens die de voormelde Overheden aan het Instituut moeten meedelen met betrekking tot die tegemoetkoming en de nadere regels van die mededeling. » Afdeling 9. - Referentiebedragen

Art. 31.Artikel 56 ter , § 5, 2°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 december 2008, wordt aangevuld met de volgende zin : « Zolang geen regeling is opgenomen in het reglement, geldt de regeling bedoeld in artikel 151, derde tot vijfde lid, van de voornoemde wet. » Afdeling 10. - Overeenkomsten afgesloten door het Verzekeringscomité

Art. 32.In artikel 16, § 1, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt de bepaling onder 11° opgeheven.

Art. 33.In artikel 22 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt : « 6° sluit, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs of van de betrokken overeenkomsten- en akkoordencommissies, met de revalidatie en herscholingsinrichtingen, met de gecoördineerde multidisciplinaire zorgcentra, met de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, en de huisartsenkringen, erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de in artikel 23, § 3 bedoelde overeenkomsten; ».

Art. 34.In artikel 23 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : « § 3. Het College van geneesheren-directeurs of de betrokken overeenkomsten- en akkoordencommissies, maken met de revalidatie- en herscholingsinrichtingen alsmede met de centra die gecoördineerde multidisciplinaire zorgprogramma's verlenen, de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, en de huisartsenkringen, erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ontwerpen van met hen te sluiten overeenkomsten op en leggen ze daartoe voor aan het Verzekeringscomité. De ontwerpen van de revalidatie-overeenkomsten, de ontwerpen van de overeenkomsten met de gecoördineerde multidisciplinaire zorgcentra, de ontwerpen van de overeenkomsten met de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en de huisartsenkringen worden eveneens meegedeeld aan de Commissie voor Begrotingscontrole. De Commissie deelt aan het Verzekeringscomité haar advies mee. »

Art. 35.De artikelen 32 tot 34 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2009. Afdeling 11. - Laboratoria voor pathologische anatomie

Art. 36.Artikel 67 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994 en 24 december 1999, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3. In afwijking van artikel 60 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de bijdragen voorzien in paragraaf 1 toegewezen aan de rechtspersoonlijkheid van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de financiering van de taken in verband met de externe kwaliteitscontrole van de laboratoria voor pathologische anatomie, waarvan sprake in artikel 65 van deze wet. » Afdeling 12. - Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte

verzekering voor geneeskundige verzorging tengevolge van de coördinatie van de wet op de ziekenhuizen

Art. 37.In artikel 17, tweede lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 24 december 1999, worden de woorden « artikel 19, eerste lid, c), van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 32, 2°, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 38.In artikel 25, vierde lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 april 2005, worden de woorden « artikel 90 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 97 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 39.In artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1°, b, hersteld in haar lezing van 25 januari 1999 bij de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 augustus 2001 bij arrest nr.78/2003 van 11 juni 2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de woorden « artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999 » vervangen door de woorden « artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »; 2° in 6°, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, worden de woorden « artikel 69, 3°, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 67, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;3° in 11°, vervangen bij de wet van 24 december 1999, worden de woorden « artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging » vervangen door de woorden « artikel 170 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;4° in 13°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001, worden de woorden « artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging » vervangen door de woorden « artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 40.In artikel 3 6terdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden « artikel 5, § 1, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging » vervangen door de woorden « artikel 170, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 41.In artikel 37 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de paragrafen 7 en 14 worden de woorden « de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° in paragraaf 16 worden de woorden « artikel 96 of van artikel 107bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 103 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 42.In artikel 40 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 1996 en bij de wetten van 24 december 1999, 14 januari 2002 en 22 december 2003, worden de woorden « artikel 104quater, § 1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 117, § 1, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° in paragraaf 3bis, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, worden de woorden « artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen » vervangen door de woorden « artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 43.In artikel 56bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en vervangen bij de wet van 14 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° in paragraaf 3, 3°, worden de woorden « artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 11 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 44.In artikel 56ter van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° in paragraaf 5, 2°, worden de woorden « artikel 135, 1°, tweede lid, of in artikel 136, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 149, 1°, tweede lid, of in artikel 150, eerste lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 45.In artikel 63, 1°, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden « de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 46.In artikel 64 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 27 april 2005 en 19 december 2008, worden de woorden « de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° in paragraaf 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005, worden de woorden « artikel 107, § 1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 120, § 1, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;3° in paragraaf 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005, worden de woorden « artikel 40, zonder erkenning als medischtechnische dienst, bedoeld in artikel 44, of met miskenning van het maximum aantal of de programmatiecriteria bedoeld in artikel 41 of 44ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 54, zonder erkenning als medisch-technische dienst, bedoeld in artikel 58, of met miskenning van het maximum aantal of de programmatiecriteria bedoeld in artikel 55 of 60 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;4° in paragraaf 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005, worden de woorden « artikel 107, § 1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 120, § 1, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;5° in paragraaf 3, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005, worden de woorden « de artikelen 40, 41, 44 of 44bis of 44ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de artikelen 54, 55, 58 of 59 of 60 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 47.In artikel 64bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 januari 2002, worden de woorden « artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 » en de woorden « artikel 100 van voornoemde wet » door de woorden « artikel 110 van voornoemde wet ».

Art. 48.In artikel 136, § 1, derde lid, en § 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, worden de woorden « artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen » telkens vervangen door de woorden « artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 49.In artikel 155, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002, worden de woorden « artikel 115, § 3, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « artikel 127, § 3, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 50.In artikel 164, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 22 augustus 2002, worden de woorden « artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen » vervangen door de woorden « artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 51.In artikel 191, eerste lid, 3°, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 27 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 47, tweede lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » worden vervangen door de woorden « artikel 65, tweede lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 »;2° de woorden « artikelen 100 en 102 » worden vervangen door de woorden « artikelen 110 en 112 »;3° de woorden « artikel 5, § 5, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende andere vormen van verzorging » worden vervangen door de woorden « artikel 170, § 5, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ».

Art. 52.In artikel 217 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 14 januari 2002, 22 augustus 2002 en 26 maart 2007, worden de woorden « de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 » vervangen door de woorden « de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 ». Afdeling 13. - De administratieve en geneeskundige controle

Art. 53.Artikel 185, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, wordt vervangen als volgt : « § 2. In afwijking van artikel 12, 3°, worden de geneesheren-inspecteurs, de apothekers-inspecteurs, de verpleegkundigen-controleurs en de sociaal controleurs bedoeld in artikel 146 en de sociaal inspecteurs en controleurs bedoeld in artikel 162 benoemd door de Koning op voorstel van de Directieraad van het Instituut. Zij worden teruggezet in graad, van ambtswege ontslagen of afgezet door de Koning. » Afdeling 14. - Zorgverleners

Art. 54.Artikel 73, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 24 december 2002, wordt aangevuld met vijf leden, luidende : « De zorgverleners zijn verplicht om de rechthebbenden duidelijk te informeren over hun toetreding of hun weigering van toetreding tot de akkoorden of overeenkomsten die op hen betrekking hebben.

Ze zijn eveneens verplicht om de rechthebbenden duidelijk te informeren over de dagen en uren waarvoor ze niet zijn toegetreden tot de akkoorden of overeenkomsten, indien deze in die mogelijkheid voorzien.

Als de verstrekkingen worden georganiseerd op een plaats waar verschillende zorgverleners zijn verzameld, kan de informatieplicht worden georganiseerd op een gemeenschappelijke en gecentraliseerde manier, eerder dan door elke zorgverlener individueel.

Naast hetgeen specifiek voorzien is in de artikelen 50, § 3 laatste lid en 50, § 3bis, zal de informatie op zijn minst bestaan uit een duidelijke en leesbare mededeling waarin de elementen bedoeld in het vierde en het vijfde lid worden vermeld.

De Koning kan de praktische toepassingsregels vastleggen met betrekking tot de informatie die de zorgverleners dienen mede te delen aan de rechthebbenden omtrent het feit of zij al dan niet zijn toegetreden tot de akkoorden of overeenkomsten die op hen betrekking hebben. Deze toepassingsregels kunnen verschillen naar gelang van de categorieën van zorgverleners of de plaats van de verstrekkingen. De Koning kan ook voorzien in een affichemodel dat door de zorgverleners moet worden gebruikt. »

Art. 55.Artikel 168, vijfde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, wordt aangevuld met de volgende zin : « Aan de zorgverlener die de informatieplicht bedoeld in artikel 73, § 1, vierde lid en volgende leden niet naleeft wordt eveneens een administratieve geldboete van 125 euro opgelegd. » Afdeling 15. - Vakbondspremie te storten voor de personeelsleden,

tewerkgesteld in ziekenhuizen

Art. 56.In artikel 59bis van de programmawet van 2 januari 2001 worden tussen de woorden « artikel 34, » en « 7° de woorden « 6,° » ingevoegd. Afdeling 16. - Aantrekkelijkheid van de gezondheidszorgberoepen

Art. 57.In de programmawet van 2 januari 2001 wordt een hoofdstuk IIter ingevoegd, luidend als volgt : « HOOFDSTUK IIter. - Initiatieven voor de bevordering van de aantrekkelijkheid van de gezondheidszorgberoepen

Art. 59quater.De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de initiatieven voor de bevordering van de aantrekkelijkheid van de gezondheidszorgberoepen waarvan de financiële weerslag door de overheid ten laste wordt genomen. Deze initiatieven kunnen betrekking hebben op de werkomstandigheden, de vergoedingsvoorwaarden, arbeidsduurvermindering en vermindering van de werklast, opleiding, kwalificatie en vorming en betrokkenheid in het besluitvormingsproces. De Koning bepaalt de nadere regels met het oog op de vaststelling van de financiële weerslag, het bedrag en de betaling van de financiële tegemoetkoming.

Daartoe kan de Koning : 1° de gegevens aanduiden op basis waarvan de tegemoetkoming wordt bepaald;2° de overheidsdiensten aanwijzen die deze gegevens moeten verzamelen en verwerken;3° de wijze bepalen waarop de tegemoetkoming moet worden berekend;4° de periode vastleggen waarop deze tegemoetkoming van toepassing is;5° de natuurlijke of rechtspersoon bepalen waaraan de tegemoetkoming moet worden betaald en de tijdstippen waarop dit moet gebeuren;6° de voorwaarden bepalen waaronder deze tegemoetkoming verschuldigd is;7° de rechthebbende bepalen van de tegemoetkoming;8° de overheidsdiensten aanwijzen, belast met de berekeningen en de betaling van deze tegemoetkoming en met het toezicht op de aanwending ervan;9° het gedeelte aanduiden van de financiële weerslag van de tegemoetkomingen welke door de begroting van het Rijk ten laste zal worden genomen of het gedeelte dat ten laste valt van de begroting inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.» Afdeling 17. - Normatieve verdeelsleutel

Art. 58.Artikel 196bis, zesde lid, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met de volgende zin : « De bepalingen van artikel 196, § 2, zijn eveneens van toepassing op deze tweede normatieve verdeelsleutel. » Afdeling 18. - Geneeskundige verstrekingen

Art. 59.In de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt een artikel 36quatrodecies ingevoegd, luidende : « De Koning bepaalt, op voorstel van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, de voorwaarden en de nadere regels, aan de hand waarvan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt, met het oog op het stimuleren van de aanwezigheid van de geneesheren gespecialiseerd in de pediatrie in het ziekenhuis, zodat deze expertise beschikbaar is buiten de uurroosters waarvoor de betaling van beschikbaarheidshonoraria voorzien is. » HOOFDSTUK 5. - Het eHealth-platform

Art. 60.Artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 2002, 23 april 2002, 29 april 2002, 10 december 2002, 11 juli 2003, 2 oktober 2003, 7 oktober 2003, 9 oktober 2003 en 23 januari 2004, wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de toepassing van dit koninklijk besluit en de besluiten tot uitvoering ervan is het eHealth-platform, bedoeld in de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, eveneens een openbare instelling van sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 2 van laatstgenoemde wet. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke integratie Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2172 - 2008/2009 : Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nrs. 2 en 3 : Amendementen. - Nr. 4 : Verslag. 52-2172 - 2009-2010 : Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 12 november 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1494 - 2009/2010 : Nr.1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^