Wet van 10 februari 2014
gepubliceerd op 14 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000107
pub.
14/02/2014
prom.
10/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II. - Instelling en Bevolking HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2.In artikel 91, eerste lid, van het Kieswetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, worden de woorden "te beginnen met de hoofdplaats" vervangen door de woorden "waarbij deze stemafdelingen verzameld worden per gemeente van het ambtsgebied van het kanton".

Art. 3.In artikel 95 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 worden de woorden "de uitkomsten van de stemopneming in het kanton" vervangen door de woorden "op het niveau van het kanton de uitkomsten van de stemopneming die uitgevoerd werd per gemeente die deel uitmaakt van het kanton";2° in § 8 wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en voeren hun verrichtingen uit per gemeente die deel uitmaakt van het kanton".

Art. 4.In artikel 103, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "mag niet worden gevormd vóór" vervangen door de woorden "moet ten laatste gevormd worden om".

Art. 5.In artikel 107, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden "en, in voorkomend geval, de naam van zijn echtgeno(o)t(e)" opgeheven.

Art. 6.In artikel 115 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 7.In artikel 116, § 4, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "De voordrachtsakte vermeldt, wat de kandidaten betreft, de naam en de voornamen zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen, desgevallend de voornaam, bevestigd door een akte van bekendheid die werd opgesteld door een vrederechter of een notaris, waaronder de kandidaten zich willen voorstellen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats. Desgevallend worden dezelfde vermeldingen aangebracht op de voordrachtsakte wat de kiezers die voordracht doen, betreft. De identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, kan voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of overleden echtgeno(o)t(e).".

Art. 8.In artikel 122 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 9.In artikel 127, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de woorden "de naam van de kandidaten in dezelfde vorm als hieronder voor het stembiljet wordt bepaald, alsmede hun voornamen," vervangen door de woorden "de namen en voornamen waaronder de kandidaten zich voorstellen, in dezelfde vorm als hieronder voor het stembiljet wordt bepaald, alsmede".

Art. 10.In artikel 128, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt het tweede lid aangevuld met de volgende zinnen : "De naam van elke kandidaat staat eerst vermeld op het stembiljet en wordt in hoofdletters gedrukt. De voornaam volgt en wordt, met uitzondering van de beginletter, in kleine letters gedrukt.".

Art. 11.In artikel 143 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden het vierde en het vijfde lid vervangen door wat volgt : "Een kiezer die wegens een handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, kan zich met toestemming van de voorzitter door iemand laten begeleiden of bijstaan. Beider naam wordt in het proces-verbaal vermeld.

Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde handicap, dan beslist het stembureau en wordt zijn met redenen omklede beslissing in het proces-verbaal opgenomen.".

Art. 12.In artikel 149 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de woorden "die verplicht geïnstalleerd moeten zijn binnen eenzelfde gemeente van het kanton" ingevoegd na de woorden "van verscheidene stembureaus".

Art. 13.In artikel 150, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976, worden de woorden "bij loting over tot de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk opnemingsbureau onderzocht zullen worden" vervangen door de woorden "voor elke gemeente van het kanton afzonderlijk bij loting over tot de aanwijzing van de stembureaus die binnen eenzelfde gemeente georganiseerd worden, waarvan de stembiljetten door een welbepaald stemopnemingsbureau onderzocht zullen worden".

Art. 14.In artikel 161 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden "Uitslag van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs...." vervangen door de woorden "Uitslag van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs. ... van de gemeente"; 2° in het achtste lid worden de woorden "per opnemingsbureau" vervangen door de woorden "per gemeente en per stemopnemingsbureau". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden

Art. 15.In artikel 9 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 16.In artikel 11, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt de zin "De voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten en, in voorkomend geval, van de kiezers die hen voordragen." vervangen door de zinnen "De voordrachtsakte vermeldt, wat de kandidaten betreft, de naam en de voornamen zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen, desgevallend de voornaam, bevestigd door een akte van bekendheid die werd opgesteld door een vrederechter of een notaris, waaronder de kandidaten zich willen voorstellen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats. Desgevallend worden dezelfde vermeldingen aangebracht op de voordrachtsakte wat de kiezers die voordracht doen, betreft."; 2° in het derde lid worden de woorden "De identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot" vervangen door de woorden "De identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of overleden echtgeno(o)t(e)".

Art. 17.In artikel 13, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "de naam van de kandidaten in de vorm van het stembiljet zoals het in artikel 18 van de bijzondere wet en artikel 14 van deze wet wordt bepaald, alsmede hun voornamen," vervangen door de woorden "de namen en voornamen waaronder de kandidaten zich voorstellen, in de vorm van het stembiljet zoals in artikel 18 van de bijzondere wet en in artikel 14 van deze wet wordt bepaald, alsmede".

Art. 18.Artikel 14, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 14 april 2009, wordt aangevuld met de volgende zinnen : "De naam van elke kandidaat staat eerst vermeld op het stembiljet en wordt in hoofdletters gedrukt. De voornaam volgt en wordt, met uitzondering van de beginletter, in kleine letters gedrukt.".

Art. 19.In artikel 19, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden "Uitslagen van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs...." vervangen door de woorden "Uitslagen van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs. ... van de gemeente"; 2° in het achtste lid worden de woorden "per stemopnemingsbureau" vervangen door de woorden "per gemeente en per stemopnemingsbureau". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen

Art. 20.In artikel 11 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, derde lid, worden de woorden "de uitslagen van de stemopneming zowel in het kanton Eupen als in het hele kiesgebied" vervangen door de woorden ", zowel op het niveau van het kanton Eupen als in het hele kiesgebied, de uitslagen van de stemopneming die per gemeente werd uitgevoerd";2° in § 3, derde lid, worden de woorden "de uitslagen van de stemopneming in het kanton Sankt-Vith" vervangen door de woorden "op het niveau van het kanton Sankt-Vith de uitslagen van de stemopneming uitgevoerd per gemeente die deel uitmaakt van dit kanton".

Art. 21.In artikel 12, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "te beginnen met de hoofdplaats" vervangen door de woorden "waarbij deze stemafdelingen verzameld worden per gemeente van het ambtsgebied van het kanton".

Art. 22.In artikel 14, § 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "en voeren hun verrichtingen uit per gemeente die deel uitmaakt van het kanton".

Art. 23.In artikel 20, § 3, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 24.Artikel 22, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, wordt vervangen door wat volgt : "De voordrachtsakte vermeldt, wat de kandidaten betreft, de naam en de voornamen zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen, desgevallend de voornaam bevestigd door een akte van bekendheid die werd opgesteld door een vrederechter of een notaris, waaronder de kandidaten zich willen voorstellen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats. Desgevallend worden dezelfde vermeldingen aangebracht op de voordrachtsakte wat de kiezers die voordracht doen, betreft. De identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of overleden echtgeno(o)t(e).".

Art. 25.In artikel 25, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "de naam van de kandidaten, in de vorm van het stembiljet zoals het in artikel 26 wordt bepaald, alsmede hun voornamen," vervangen door de woorden "de namen en voornamen waaronder de kandidaten zich voorstellen, in de vorm van het stembiljet zoals in artikel 26 wordt bepaald, alsmede".

Art. 26.Artikel 26, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, wordt aangevuld met de volgende zinnen : "De naam van elke kandidaat staat eerst vermeld op het stembiljet en wordt in hoofdletters gedrukt. De voornaam volgt en wordt, met uitzondering van de beginletter, in kleine letters gedrukt.".

Art. 27.In artikel 38 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "die verplicht geïnstalleerd moeten zijn binnen eenzelfde gemeente van het kanton" ingevoegd na de woorden "van verschillende stembureaus";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "bij loting over tot de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk opnemingsbureau onderzocht zullen worden" vervangen door de woorden "voor elke gemeente van het kanton afzonderlijk bij loting over tot de aanwijzing van de stembureaus die binnen eenzelfde gemeente georganiseerd worden, waarvan de stembiljetten door een welbepaald stemopnemingsbureau onderzocht zullen worden".

Art. 28.In artikel 42, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden " Uitslagen van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs.... " vervangen door de woorden " Uitslag van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs. ... van de gemeente "; 2° in het achtste lid worden de woorden "per stemopnemingsbureau" vervangen door de woorden "per gemeente en per stemopnemingsbureau". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Art. 29.In artikel 11 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 30.In artikel 14, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt de zin "De voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten en, in voorkomend geval, van de kiezers die hen voordragen" vervangen door de zinnen "De voordrachtsakte vermeldt, wat de kandidaten betreft, de naam en de voornamen zoals vermeld in het Rijksregister van de natuurlijke personen, desgevallend de voornaam bevestigd door een akte van bekendheid die werd opgesteld door een vrederechter of een notaris, waaronder de kandidaten zich willen voorstellen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats.Desgevallend worden dezelfde vermeldingen aangebracht op de voordrachtsakte wat de kiezers die voordracht doen, betreft."; 2° in het derde lid wordt de zin "De identiteit van de kandidate die gehuwd of weduwe is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot." vervangen door de zin "De identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of overleden echtgeno(o)t(e).".

Art. 31.In artikel 16, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "de naam van de kandidaten, in dezelfde vorm als voor het stembiljet wordt bepaald in artikel 17, alsmede hun voornamen," vervangen door de woorden "de namen en voornamen waaronder de kandidaten zich voorstellen, in de vorm van het stembiljet zoals bepaald wordt in artikel 17, alsook".

Art. 32.Artikel 17, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, wordt aangevuld met de volgende zinnen : "De naam van elke kandidaat staat eerst vermeld op het stembiljet en wordt in hoofdletters gedrukt. De voornaam volgt en wordt, met uitzondering van de beginletter, in kleine letters gedrukt.".

Art. 33.In artikel 22, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden "Uitslagen van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs...." vervangen door de woorden "Uitslag van de opneming der stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs. ... van de gemeente"; 2° in het achtste lid worden de woorden "per stemopnemingsbureau" vervangen door de woorden "per gemeente en per stemopnemingsbureau". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 34.Artikel 7, § 3, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt aangevuld met de volgende zinnen : "De naam van elke kandidaat staat eerst vermeld op het stembiljet en wordt in hoofdletters gedrukt. De voornaam volgt en wordt, met uitzondering van de beginletter, in kleine letters gedrukt.".

Art. 35.In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 maart 1999, worden de woorden ", van de gemeente " vervangen door de woorden " en van de gemeente".

Art. 36.In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden "het Ministerie van Binnenlandse Zaken" vervangen door de woorden "De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken".

Art. 37.In artikel 17, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin wordt aangevuld met de woorden ", die de overeenkomst nagaat tussen deze stukken en de stembiljetten die gebruikt worden in zijn bevoegdheidsgebied indien dit het geval is";2° de woorden "Elke voorzitter" worden vervangen door de woorden "Elke voorzitter of de door de voorzitter aangewezen persoon".

Art. 38.In artikel 20, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, worden de woorden "de stemopnemingstabel" vervangen door de woorden "de stemopnemingstabel voor het hele kanton verdeeld per gemeente".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Ph. COURARD Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3225.

Integraal verslag : 9 januari 2014.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2434.

Handelingen van de Senaat : 30 januari 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^