Wet van 10 februari 2015
gepubliceerd op 02 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015026
pub.
02/03/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 1° "Belgisch paspoort": het reisdocument dat enkel wordt afgegeven aan Belgen, in de vorm van een boekje waarvan de inhoud en de vorm door internationale afspraken bepaald wordt;2° "Belgisch reisdocument": het reisdocument dat in bijzondere omstandigheden wordt afgegeven aan Belgen en niet-Belgen.Dit document kan een andere vorm dan het in de bepaling onder 1° bedoelde boekje aannemen; 3° "de minister": de minister die bevoegd is voor Buitenlandse Zaken;4° "FOD Buitenlandse Zaken": de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;5° "FOD Binnenlandse Zaken": de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;6° "verwijdering van gegevens": de verwijdering van persoonsgegevens uit een bepaalde geautomatiseerde verwerking en hun overplaatsing naar andere geautomatiseerde verwerkingen van gegevens;7° "vernietiging van gegevens": de definitieve en onherroepelijke verwijdering van persoonsgegevens uit een bepaalde geautomatiseerde verwerking zonder dat die gegevens elders of in welke vorm ook bewaard worden. HOOFDSTUK 2. - Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de productie van de Belgische paspoorten en reisdocumenten

Art. 3.De minister is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de productie van de Belgische paspoorten en reisdocumenten.

Art. 4.De persoonsgegevens die bij de in artikel 3 bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen, zijn: 1° gegevens betreffende de houder van het Belgische paspoort of reisdocument: a) de familienaam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats, het geslacht;b) de handtekening;c) het Rijksregisternummer;d) de gedigitaliseerde foto van het gezicht van de houder;e) de gedigitaliseerde foto van de afdrukken van de linker- en de rechterwijsvinger van de houder of, in geval van invaliditeit of onbruikbaarheid, van een andere vinger van elke hand;f) de nationaliteit (behalve voor reisdocumenten voor vreemdelingen, staatlozen en vluchtelingen);g) het adres, het e-mailadres en het gsm-nummer;2° gegevens betreffende het Belgische paspoort of reisdocument: a) nummer van het Belgische paspoort of reisdocument;b) type van het Belgische paspoort of reisdocument;c) (normale of dringende) aanvraagprocedure;d) datum en plaats van afgifte;e) afgevende instantie;f) vervaldatum;3° gegevens betreffende de productie van het Belgische paspoort of reisdocument: a) plaats van productie;b) plaats van indiening van de aanvraag;c) datum van ontvangst van de aanvraag;d) volgnummer van de aanvraag;e) eventuele weigering van de aanvraag;f) vermelding van de productiestatus van het Belgische paspoort of reisdocument en de datum van die status;g) datum waarop het Belgische paspoort of reisdocument wordt verstuurd naar de administratie waarbij de aanvraag is ingediend;h) administratie waarbij de aanvraag is ingediend;i) verzendingsnummer;j) facturatiegegevens;k) gegevens betreffende de gratis vervanging van het Belgische paspoort of reisdocument.

Art. 5.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 3, worden gedurende drie maanden bewaard.

Na die periode worden de volgende gegevens vernietigd, behalve als de Belg in het buitenland uitdrukkelijk hun bewaring gedurende tien jaar vraagt met toepassing van artikel 15, tweede lid: 1° de gedigitaliseerde foto van de afdrukken van de linker- en de rechterwijsvinger van de houder of, in geval van invaliditeit of onbruikbaarheid, van een andere vinger van elke hand;2° het adres, het e-mailadres en het gsm-nummer. De andere gegevens worden verwijderd uit die gegevensverwerking. Ze worden geheel of gedeeltelijk overgeheveld naar de geautomatiseerde verwerkingen bedoeld in de artikelen 16, 20 en 24.

Art. 6.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 3 worden uitsluitend gebruikt door het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook door het hieronder vermelde personeel dat belast is met de aanvragen van Belgische paspoorten en reisdocumenten: 1° het personeel dat binnen de FOD Buitenlandse Zaken belast is met de toepassing van de regelgeving inzake paspoorten en reisdocumenten, en dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister of door het personeel dat de minister daarvoor heeft aangesteld;2° het gemeente- en provinciepersoneel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de burgemeester of de gouverneur;3° het diplomatiek en consulair personeel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de ambassadeur of de consul;4° het personeel dat binnen het ministerie van Defensie belast is met de afgifte van diplomatieke en dienstpaspoorten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister van Defensie of door het personeel dat de minister van Defensie hiertoe heeft aangesteld;5° de firma die belast is met de productie van de paspoorten en reisdocumenten en de personen binnen die firma die een strikt omschreven machtiging hebben gekregen, uitsluitend voor de doeleinden van de productie en het afgeven van paspoorten en reisdocumenten. HOOFDSTUK 3. - Opname van de persoonsgegevens op de elektronische chip van de Belgische paspoorten en reisdocumenten

Art. 7.Om de houders van Belgische paspoorten en reisdocumenten te identificeren, bevatten deze documenten een elektronische chip waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Art. 8.De persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de in artikel 7 bedoelde elektronische chip zijn: 1° de familienaam, de voornamen, de datum en plaats van geboorte, het geslacht;2° de gedigitaliseerde foto van het gezicht en van de vingerafdrukken;3° de nationaliteit (behalve voor reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen);4° de datum van afgifte en de datum waarop het document vervalt, alsmede de afgevende instantie;5° het nummer van het Belgische paspoort of reisdocument;6° het type document;7° de ISO-code van het afgevende land;8° een kopie van de machineleesbare zone;9° een kopie van de gegevenspagina;10° het serienummer van de chip.

Art. 9.De persoonsgegevens die worden opgeslagen op de in artikel 7 bedoelde elektronische chip, worden op de chip bewaard zolang het paspoort of reisdocument niet is vernietigd.

Art. 10.De persoonsgegevens die worden opgeslagen op de in artikel 7 bedoelde elektronische chip, worden uitsluitend gebruikt door het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook door het hieronder vermelde personeel dat belast is met de aanvragen van Belgische paspoorten en reisdocumenten of de controle ervan: 1° het personeel dat binnen de FOD Buitenlandse Zaken belast is met de toepassing van de regelgeving inzake paspoorten en reisdocumenten, en dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister of door het personeel dat de minister daarvoor heeft aangesteld;2° het gemeente- en provinciepersoneel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de burgemeester of de gouverneur;3° het diplomatiek en consulair personeel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de ambassadeur of de consul;4° het personeel dat binnen het ministerie van Defensie belast is met de afgifte van diplomatieke en dienstpaspoorten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister van Defensie of door het personeel dat de minister van Defensie hiertoe heeft aangesteld;5° de firma die belast is met de productie van de paspoorten en reisdocumenten en de personen binnen die firma die een strikt omschreven machtiging hebben gekregen, uitsluitend voor de doeleinden van de productie en het afgeven van paspoorten en reisdocumenten;6° het personeel dat belast is met de grenscontrole, zowel in België als in het buitenland. HOOFDSTUK 4. - Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de schadevergoeding voor defecte Belgische paspoorten en reisdocumenten

Art. 11.De minister is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de schadeloosstelling van houders van defecte Belgische paspoorten en reisdocumenten.

Art. 12.De persoonsgegevens die bij de in artikel 11 bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen, zijn: 1° de familienaam, de voornamen;2° het dossiernummer van de aanvraag tot schadevergoeding;3° het nummer van het defecte paspoort of reisdocument;4° het nummer van het vervangingspaspoort of -reisdocument;5° de reden van vervanging;6° de datum van vervanging van het paspoort of reisdocument;7° de datum van aanvraag tot schadevergoeding;8° het gevorderde bedrag van de schadevergoeding;9° de datum van beslissing tot schadevergoeding;10° het toegekende bedrag van de schadevergoeding;11° het akkoord van de aanvrager met de beslissing tot schadevergoeding;12° het telefoonnummer van de aanvrager;13° het bankrekeningnummer van de aanvrager;14° het adres van de aanvrager;15° het e-mailadres van de aanvrager.

Art. 13.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 11, worden zesenzestig maanden bewaard.

Na deze periode worden die gegevens vernietigd.

Art. 14.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 11 worden uitsluitend gebruikt door: 1° het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook het personeel dat werkt bij de diensten die belast zijn met de schadeloosstelling van houders van defecte Belgische paspoorten en reisdocumenten;2° de firma die belast is met de productie van de paspoorten en reisdocumenten en de personen binnen die firma die een strikt omschreven machtiging hebben gekregen, uitsluitend voor de doeleinden van de productie en het afgeven van paspoorten en reisdocumenten. HOOFDSTUK 5. - Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de pre-registratie en de vervanging van de paspoorten van de Belgen in het buitenland

Art. 15.De Belg die is ingeschreven in een consulair bevolkingsregister in het buitenland kan, op vrijwillige basis, bij een diplomatieke of consulaire beroepspost zijn gegevens laten pre-registreren en bewaren met het oog op de aanvraag van een paspoort op een later tijdstip.

De Belg die is ingeschreven in een consulair bevolkingsregister in het buitenland kan ook, op vrijwillige basis, bij de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij zijn paspoort verkregen heeft zijn gegevens laten bewaren met het oog op de vervanging van zijn paspoort in geval van verlies of diefstal van het paspoort, of een defect eraan.

Art. 16.De minister is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de pre-registratie en de vervanging van het paspoort van de Belgen in het buitenland.

Art. 17.De persoonsgegevens die bij de in artikel 15, eerste lid, bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen zijn identiek aan die bedoeld in artikel 4, 1°. De persoonsgegevens die bij de in artikel 15, tweede lid, bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen zijn identiek aan die bedoeld in artikel 4, 1° en 2°.

Art. 18.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 15, eerste lid, worden maximum één jaar bewaard vanaf de datum van pre-registratie.

Ze worden verwijderd uit die geautomatiseerde verwerking zodra de Belg in het buitenland, binnen die periode van één jaar, effectief een paspoort aangevraagd heeft. In dat geval worden ze overgeheveld naar de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 3.

Indien er geen paspoort wordt aangevraagd binnen die periode, worden ze vernietigd.

De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 15, tweede lid, worden maximum tien jaar bewaard vanaf de datum van afgifte van het paspoort.

Na deze periode worden de gegevens verwijderd uit die geautomatiseerde verwerking en overgeheveld naar de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 20, behalve de gegevens bedoeld in artikel 4, 1°, e) en g), die vernietigd worden.

Art. 19.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 15, worden uitsluitend gebruikt door het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook door het hieronder vermelde personeel dat belast is met de aanvragen van Belgische paspoorten en reisdocumenten: 1° het personeel dat binnen de FOD Buitenlandse Zaken belast is met de toepassing van de regelgeving inzake paspoorten en reisdocumenten, en dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister of door het personeel dat de minister daarvoor heeft aangesteld;2° het diplomatiek en consulair personeel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten, dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de ambassadeur of de consul;3° de firma die belast is met de productie van de paspoorten en reisdocumenten en de personen binnen die firma die een strikt omschreven machtiging hebben gekregen, uitsluitend voor de doeleinden van de productie en het afgeven van paspoorten en reisdocumenten. HOOFDSTUK 6. - Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de bestrijding van fraude met Belgische paspoorten en reisdocumenten

Art. 20.De minister is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de bestrijding van fraude met Belgische paspoorten en reisdocumenten.

Art. 21.De persoonsgegevens die bij de in artikel 20 bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen, zijn: 1° gegevens betreffende de houder van het Belgische paspoort of reisdocument: a) de familienaam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats, het geslacht;b) de handtekening;c) het Rijksregisternummer;d) de gedigitaliseerde foto van het gezicht van de houder;e) de nationaliteit (behalve voor reisdocumenten voor vreemdelingen, staatlozen en vluchtelingen);2° gegevens betreffende het Belgische paspoort of reisdocument: a) nummer van het Belgische paspoort of reisdocument;b) type van het Belgische paspoort of reisdocument;c) (normale of dringende) aanvraagprocedure;d) datum en plaats van afgifte;e) afgevende instantie;f) vervaldatum;3° gegevens betreffende de productie van het Belgische paspoort of reisdocument: a) plaats van productie;b) plaats van indiening van de aanvraag;c) datum van ontvangst van de aanvraag;d) volgnummer van de aanvraag;e) eventuele weigering van de aanvraag;f) vermelding van de productiestatus van het Belgisch paspoort of reisdocument en de datum van die status;g) datum waarop het Belgische paspoort of reisdocument wordt verstuurd naar de administratie waarbij de aanvraag is ingediend;h) administratie waarbij de aanvraag is ingediend;i) verzendingsnummer;j) status van de chip.

Art. 22.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 20, worden gedurende twintig jaar bewaard.

Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

Art. 23.§ 1. De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 20, worden uitsluitend gebruikt door het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook door het hieronder vermelde personeel: 1° het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel dat belast is met de toepassing van de regelgeving inzake paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de minister of door het personeel dat de minister daarvoor heeft aangesteld;2° het diplomatiek en consulair personeel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de ambassadeur of de consul;3° het gemeente- en provinciepersoneel dat belast is met de afgifte van paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de burgemeester of de gouverneur;4° het personeel van het ministerie van Defensie dat belast is met de afgifte van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten en dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister van Defensie of door het personeel dat de minister van Defensie daartoe heeft aangesteld;5° het naar behoren gemachtigde personeel van de FOD Binnenlandse Zaken dat grenscontroles uitvoert;6° het naar behoren gemachtigde personeel of de magistraten bij politiediensten, gerechtelijke diensten of inlichtingendiensten en dit enkel om een onderzoek te voeren of fraude vast te stellen in verband met de identiteit van een persoon;7° het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken dat belast is met het beheer en het gebruik van de toepassing "Checkdoc". § 2. De personen bedoeld in § 1, 1° tot 4°, hebben toegang tot alle gegevens bedoeld in artikel 21.

De personen bedoeld in § 1, 5° tot 7°, hebben enkel toegang tot de gegevens bedoeld in artikel 21, 1° en 2°. HOOFDSTUK 7. - Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de facturatie van de Belgische paspoorten en reisdocumenten

Art. 24.De minister is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de facturatie van de Belgische paspoorten en reisdocumenten.

Art. 25.De persoonsgegevens die bij de in artikel 24 bedoelde geautomatiseerde verwerking worden opgeslagen, zijn: 1° gegevens betreffende de houder van het Belgische paspoort of reisdocument: a) de familienaam, de voornamen, de geboortedatum;b) het Rijksregisternummer;2° gegevens betreffende het Belgische paspoort of reisdocument: a) nummer van het Belgische paspoort of reisdocument;b) type van het Belgische paspoort of reisdocument;c) (normale of dringende) aanvraagprocedure;d) datum en plaats van afgifte;e) afgevende instantie;3° gegevens betreffende de productie van het Belgische paspoort of reisdocument: a) facturatiegegevens;b) gegevens betreffende de gratis vervanging van het Belgisch paspoort of reisdocument.

Art. 26.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 24, worden gedurende vijf jaar bewaard.

Na deze periode worden de gegevens bedoeld in artikel 25, 1° en 2°, verwijderd uit die verwerking en de gegevens bedoeld in artikel 25, 3°, worden vernietigd. De gegevens bedoeld in artikel 25, 1° en 2°, worden wel nog bewaard in het kader van de geautomatiseerde verwerkingen bedoeld in de artikelen 16 en 20.

Art. 27.De persoonsgegevens die worden opgeslagen bij de geautomatiseerde verwerking bedoeld in artikel 24, worden uitsluitend gebruikt door het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken dat werkt bij de dienst die deze geautomatiseerde verwerking verricht, alsook door het hieronder vermelde personeel dat belast is met de facturatie: 1° het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel dat belast is met de afgifte en facturatie van paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de minister of door het personeel dat de minister daarvoor heeft aangesteld;2° het diplomatiek en consulair personeel dat belast is met de afgifte en facturatie van paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de ambassadeur of de consul;3° het gemeente- en provinciepersoneel dat belast is met de afgifte en betaling van paspoorten en reisdocumenten en dat persoonlijk gemachtigd is door de burgemeester of de gouverneur;4° het personeel van het ministerie van Defensie dat belast is met de afgifte en betaling van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten en dat daartoe persoonlijk gemachtigd is door de minister van Defensie of door het personeel dat de minister van Defensie daartoe heeft aangesteld;5° de firma die belast is met de productie van de paspoorten en reisdocumenten en de personen binnen die firma die een strikt omschreven machtiging hebben gekregen, uitsluitend voor de doeleinden van de productie, het afgeven en het factureren van paspoorten en reisdocumenten. HOOFDSTUK 8. - Algemene bepalingen

Art. 28.De aanvrager van een Belgisch paspoort of reisdocument ontvangt bij het verzamelen van de persoonsgegevens een bevestiging van welke gegevens op de elektronische chip en bij de automatische verwerkingen zijn opgeslagen evenals een mededeling over zijn rechten en verplichtingen.

Art. 29.De houder van een Belgisch paspoort of reisdocument heeft het recht om, op vertoon van dat document, zijn identiteitskaart of ieder ander als zodanig geldend document, bij de instantie die het paspoort of reisdocument afleverde of bij de FOD Buitenlandse Zaken: 1° de hem betreffende informatie te consulteren die opgenomen werd in de geautomatiseerde verwerking bedoeld in de artikelen 3, 11, 15, 20 en 24 en op de chip bedoeld in artikel 7;2° de verbetering van deze gegevens te eisen indien zij niet op een nauwkeurige, volledige en correcte wijze worden weergegeven.

Art. 30.§ 1. Alle personen die, in de uitoefening van hun functie, tussenkomen bij de inzameling, de verwerking of de verzending van de gegevens, zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Zij treffen alle nodige maatregelen om de gegevens bij te werken, de verkeerde gegevens te verbeteren en de vervallen of met onwettige of frauduleuze middelen verkregen gegevens te vernietigen.

Zij verzekeren de veiligheid van de opgenomen gegevens en verhinderen in het bijzonder dat ze ongeoorloofd gewijzigd, beschadigd of meegedeeld worden aan personen die geen toelating hebben om er kennis van te nemen.

Zij vergewissen zich van het geëigend karakter van de programma's die dienen voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens, evenals van de regelmatigheid van hun gebruik.

Zij waken over de regelmatigheid van de verzending van de gegevens. § 2. De inbreuken bedoeld in artikel 30, § 1, worden bestraft met een boete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, met inbegrip van het hoofdstuk VII en het artikel 85, zijn toepasselijk op die inbreuken.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Zitting 2014-2015 : Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. - Wetsontwerp, 54-0731/1. - Verslag namens de commissie, 54-0731/2. - Tekst aangenomen in Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer, 54-0731/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer, 54-0731/4.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^