Wet van 10 mei 1994
gepubliceerd op 03 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende goedkeuring van volgende Internationale Akten : Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt te Parijs op 3 dece

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1999015008
pub.
03/09/1999
prom.
10/05/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


10 MEI 1994. - Wet houdende goedkeuring van volgende Internationale Akten : Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt te Parijs op 3 december 1982 (1) (2); Wijzigingen van de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als woongebied voor watervogels, aangenomen te Regina op 28 mei 1987 (1) (2)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt te Parijs op 3 december 1982 en de Wijzigingen van de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als woongebied voor watervogels, aangenomen te Regina op 28 mei 1987 zullen volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 mei 1994.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, W. CLAES De Minister van Landbouw, A. BOURGEOIS De Minister van Leefmilieu, J. SANTKIN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. WATHELET _______ Nota (1) Zitting 1993-1994 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Documenten.- Ontwerp van wet, nr. 1184-1. - Verslag, nr. 1184-2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 7 december 1993. - Stemming, zitting van 9 december 1993.

Senaat : Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 908-1. - Verslag, nr. 908-2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 3 februari 1994. - Stemming, zitting van 3 februari 1994. (2) Zie Decreet van het Vlaamse Gewest van 14 juli 1998 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1998).Decreet van het Waalse Gewest van 23 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 21 april 1995). Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 23 juni 1995).

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake water-gebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels De Overeenkomstsluitende Partijen, Overwegend dat het voor de doeltreffende werking van de op 2 februari 1971 te Ramsar gesloten Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, (hierna te noemen : « de Overeenkomst ») volstrekt noodzakelijk is het aantal Overeenkomstsluitende Partijen uit te breiden;

Zich ervan bewust dat door de uitbreiding van het aantal authentieke teksten een ruimere deelneming aan de Overeenkomst wordt bevorderd;

Voorts overwegend dat de tekst van de Overeenkomst geen bepaling omtrent een procedure tot wijziging bevat, waardoor een eventueel noodzakelijk geachte wijziging van de tekst wordt bemoeilijkt;

Zijn als volgt overeengekomen : Artikel 1 Het volgend artikel wordt gevoegd tussen artikel 10 en artikel 11 van de Overeenkomst : « Artikel 10bis. 1° Deze Overeenkomst kan worden gewijzigd op een vergadering van de Overeenkomstsluitende Partijen die daartoe is bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.2° Voorstellen tot wijziging kunnen door elke Overeenkomstsluitende Partij worden ingediend.3° De tekst van elke voorgestelde wijziging en de gronden daarvoor wordt medegedeeld aan de Organisatie of de Regering die de lopende administratieve werkzaamheden krachtens deze Overeenkomst verricht, (hierna te noemen : « het Bureau »), en wordt door het Bureau onverwijld medegedeeld aan alle Overeenkomstsluitende Partijen.Alle opmerkingen van de Overeenkomstsluitende Partijen met betrekking tot de tekst worden aan het Bureau medegedeeld binnen de drie maanden na de datum waarop de wijzigingen aan de Overeenkomstsluitende Partijen door het Bureau zijn medegedeeld. Onmiddellijk na de laatste dag waarop de opmerkingen kunnen worden ingezonden, deelt het Bureau alle tot dat tijdstip ingezonden opmerkingen mede aan de Overeenkomstsluitende Partijen. 4° Een vergadering van de Overeenkomstsluitende Partijen ter bespreking van een wijziging waarvan overeenkomstig het bepaalde in het derde lid mededeling is gedaan, wordt bijeengeroepen door het Bureau na een schriftelijk verzoek daartoe door één derde van de Overeenkomstluidende Partijen.Het Bureau pleegt overleg met de Partijen omtrent het tijdstip en de plaats van de vergadering. 5° Wijzigingen worden aangenomen met een tweederde meerderheid van de aanwezige en hun stem uitbrengende Overeenkomstsluitende Partijen.6° Een wijziging die is aangenomen, treedt voor de Overeenkomstsluitende Partijen die deze hebben aanvaard, in werking op de eerste dag van de vierde maand, volgend op de dag waarop tweederde van de Overeenkomstsluitende Partijen een akte van aanvaarding heeft neergelegd bij de Depositaris.Voor elke Overeenkomstsluitende Partij die een akte van aanvaarding neerlegt na de datum waarop tweederde van de Overeenkomstsluitende Partijen een akte van aanvaarding heeft neergelegd, treedt de wijziging in werking op de eerste dag van de vierde maand, volgend op de datum van neerlegging van haar akte van aanvaarding. » Art. 2 In het slotgedeelte na artikel 12 van de Overeenkomst worden de woorden : « waarbij, in geval van verschillen, de Engelse tekst doorslaggevend is » geschrapt en vervangen door de woorden : « waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn ».

Art. 3 De herziene tekst van de oorspronkelijke Franse versie van de Overeenkomst wordt weergegeven in de bijlage bij dit Protocol.

Art. 4 Dit Protocol staat open voor ondertekening op de zetel van de Unesco te Parijs vanaf 3 december 1982.

Art. 5 1° Elke Staat, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Overeenkomst, kan Partij bij dit Protocol worden door : a) ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;b) ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;c) toetreding.2° Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding geschiedt door neerlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de Directeur-generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (hierna te noemen : « de Depositaris »).3° Elke Staat die Partij bij de Overeenkomst wordt na de inwerkingtreding van dit Protocol, wordt, indien op het tijdstip van ondertekening of van de neerlegging van de in artikel 9 van de Overeenkomst bedoelde akte geen mededeling van het tegengestelde wordt gedaan, geacht partij te zijn bij de Overeenkomst, zoals deze door dit Protocol is gewijzigd.4° Elke Staat die Partij bij dit Protocol wordt zonder Partij bij de Overeenkomst te zijn, wordt geacht Partij te zijn bij de Overeenkomst, zoals deze door dit Protocol is gewijzigd, met ingang van de datum waarop dit Protocol voor deze Staat in werking treedt. Art. 6 1° Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand, volgend op de maand waarop tweederde van de Staten die Partij bij de Overeenkomst zijn op de datum waarop dit Protocol wordt opengesteld voor ondertekening, dit heeft ondertekend zonder zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of dit heeft bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd of daartoe is toegetreden.2° Met betrekking tot elke Staat die Partij bij dit Protocol wordt op de in het eerste en tweede lid van artikel 5 beschreven wijze na de datum van inwerkingtreding ervan, treedt dit Protocol in werking op de datum van de ondertekening daarvan zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of van de bekrachtiging, de aanvaarding of de goedkeuring daarvan of de toetreding daartoe.3° Met betrekking tot elke Staat die Partij bij dit Protocol wordt op de in het eerste en tweede lid van artikel 5 beschreven wijze gedurende het tijdvak tussen de datum waarop dit Protocol wordt opengesteld voor ondertekening, en de datum van inwerkingtreding daarvan, treedt dit Protocol in werking op de in het eerste lid bepaalde datum. Art. 7 1° De oorspronkelijke tekst van dit Protocol, in de Engelse en de Franse taal, waarbij beide versies gelijkelijk authentiek zijn, wordt neergelegd bij de Depositaris.De Depositaris zendt gewaarmerkte afschriften van elk van deze teksten toe aan alle Staten die dit Protocol hebben ondertekend of een akte van toetreding daartoe hebben neergelegd. 2° De Depositaris geeft alle Partijen bij de Overeenkomst en alle Staten die dit Protocol hebben ondertekend of daartoe zijn toegetreden, zo snel mogelijk kennis van : a) ondertekeningen van dit Protocol;b) neerleggingen van akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van dit Protocol;c) neerleggingen van akten van toetreding tot dit Protocol;d) de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.3° Wanneer dit Protocol in werking is getreden, zal de Depositaris het doen registreren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties overeenkomstig artikel 102 van het Handvest. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Parijs, op 3 december 1982. (Vertaling) Amendementen op de overeenkomst die werden goedgekeurd door de buitengewone conferentie Artikel 6 1° De huidige tekst van paragraaf 1 wordt vervangen door volgende tekst : « Er wordt een Conferentie van de Overeenkomstsluitende Partijen opgericht om het in toepassing brengen van deze Overeenkomst te onderzoeken en te bevorderen.Het bureau waarvan sprake is in paragraaf 1 van artikel 8 roept gewone zittingen van de Conferentie bijeen met tussenperiodes van ten hoogste drie jaar, tenzij de Conferentie er anders over beslist, en buitengewone zittingen wanneer een schriftelijke vraag hieromtrent door ten minste een derde van de Overeenkomstsluitende Partijen wordt ingediend. De Conferentie van de Overeenkomstsluitende Partijen bepaalt, bij elk van haar gewone zittingen, de datum en de plaats van haar volgende gewone zitting. » 2° De zin bij het begin van paragraaf 2 wordt als volgt geformuleerd : « De Conferentie van de Overeenkomstsluitende Partijen is bevoegd voor : » 3° Een bijkomend lid wordt gevoegd bij het einde van paragraaf 2 en als volgt geformuleerd : « (f) andere aanbevelingen of resoluties goed te keuren ten einde van de werking van deze Overeenkomst te bevorderen ».4° Er wordt een paragraaf 4 toegevoegd die luidt als volgt : « De Conferentie van de Overeenkomstluitende Partijen keurt een huishoudelijk reglement goed bij elk van haar zittingen ».5° Er worden een paragraaf 5 en een paragraaf 6 toegevoegd, die luiden als volgt : Paragraaf 5 : « De Conferentie van Overeenkomstsluitende Partijen maakt regelmatig het financieel reglement van deze Overeenkomst op en onderzoekt het.Bij elk van haar gewone zittingen keurt zij de begroting goed voor de volgende periode met een meerderheid van tweederden van de Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en medestemmen. » Paragraaf 6 : « Elke Overeenkomstluitende Partij draagt tot deze begroting bij volgens een barema van bijdragen dat is goedgekeurd bij eenparigheid door de Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en medestemmen bij een gewone zitting van de Conferentie van Overeenkomstsluitende Partijen. » Artikel 7 Paragraaf 2 wordt vervangen door volgend tekst : « Elk der Overeenkomstsluitende Partijen vertegenwoordigd op een Conferentie beschikt over één stem en de aanbevelingen, resoluties en beslissingen worden goedgekeurd bij gewone meerderheid der Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en medestemmen, tenzij de huidige Overeenkomst andere schikkingen voorziet. »

Lijst met de gebonden Staten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^