Wet van 11 april 1999
gepubliceerd op 30 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011095
pub.
30/04/1999
prom.
11/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 1999. - Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van zelfs onder het strafrecht vallende daden die een inbreuk op de bepalingen van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen of op één van haar uitvoeringsbesluiten uitmaken.

Art. 3.Artikel 589 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 4 december 1990, 12 juni en 14 juli 1991, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 589.De voorzitter van de rechtbank van koophandel doet uitspraak over de vorderingen als bedoeld : 1° in de artikelen 95 en 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument;2° in artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;3° in artikel 109 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;4° in artikel 31 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling;5° in artikel 16 van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen.»

Art. 4.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, behalve indien de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen nog niet in werking is getreden; in dat geval wordt de inwerkingtreding van deze wet uitgesteld tot op de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Justitie, T. VAN PARYS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1997-1998 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken.- Wetsontwerp, nr. 1717/1. - Verslag, nr. 1717/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1717/3.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 7 januari 1999.

Gewone zitting 1998-1999 Senaat Parlementaire stukken. - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-1225/1. - Amendementen, nr. 1-1225/2. - Verslag, nr. 1-1225/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-1225/4. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 1-1225/5.

Handelingen van de Senaat. - Bespreking. Vergadering van 3 maart 1999. - Aanneming. Vergadering van 4 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^