Wet van 11 december 2006
gepubliceerd op 27 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003343
pub.
27/06/2007
prom.
11/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2006. - Wet betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De bedienden van de hypotheekbewaarders die aan de bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden voldoen en geslaagd zijn voor een selectieproef die door SELOR werd erkend als gelijkwaardig aan de selectieproeven van hetzelfde niveau, worden in de Federale Overheidsdienst Financiën geïntegreerd als Rijksambtenaar.

Het in het vorige lid bedoelde koninklijk besluit dient te worden beraadslaagd in de Ministerraad.

Art. 3.Na beraadslaging in de Ministerraad, bepaalt de Koning de modaliteiten van deze integratie.

Art. 4.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken : Wetsontwerp, nr.51-2616/1 - Verslag, nr. 51-2616/2 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2616/3 Integraal verslag : 9 november 2006 Senaat : Parlementaire stukken : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-1898/1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^