Wet van 11 december 2019
gepubliceerd op 20 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015801
pub.
20/12/2019
prom.
11/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015801

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


11 DECEMBER 2019. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 82 van de wet van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren sluiten tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "De artikelen 11 en 32 treden" vervangen door de woorden "Artikel 11 treedt"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Artikel 32 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2021.".

Art. 3.In artikel 98, tweede lid, van de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende justitie worden de woorden "1 januari 2020" vervangen door de woorden "1 januari 2021".

Art. 4.In artikel 28 van de wet van 10 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen sluiten tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen worden de woorden "1 januari 2020" vervangen door de woorden "op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2021".

Art. 5.In artikel 53 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank worden de woorden "1 januari 2020" vervangen door de woorden "1 januari 2021".

Art. 6.Artikel 108, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende zin: "De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan de plaatsvervangende rechters in ondernemingszaken, die bij beschikking waren aangewezen op het ogenblik van de inwerkingtreding van titel 9 van deze wet, met hun instemming, bij beschikking verder aanwijzen tot uiterlijk 31 mei 2020.".

Art. 7.De artikelen 2, 3, 4 en 5 hebben uitwerking met ingang van 31 december 2019.

Artikel 6 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55-803 Integraal verslag: /


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^