Wet van 11 juli 2000
gepubliceerd op 04 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011352
pub.
04/10/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 4 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.Wanneer meerdere kerninstallaties of één kerninstallatie en om het even welke andere installatie, waarin zich radioactieve stoffen bevinden, zich op een zelfde vestigingsplaats bevinden en door dezelfde exploitant worden uitgebaat, worden zij, voor de toepassing van deze wet, beschouwd als één enkele kerninstallatie. »

Art. 3.Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 7.Het maximale schadebedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, bedraagt voor ieder kernongeval 12 miljard frank.

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het eerste lid verhogen of verlagen, om één van de volgende redenen : 1° het bedrag constant houden in reële termen;2° rekening houden met het vermogen en de aard van de kerninstallatie of met het belang van het transport;3° voldoen aan de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de internationale overeenkomsten en verdragen en uit aanbevelingen van de krachtens het Verdrag van Parijs bevoegde instellingen. Het bedrag vastgesteld krachtens het tweede lid mag niet lager zijn dan het minimumbedrag bepaald in artikel 7, b) van het Verdrag van Parijs. »

Art. 4.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Gedrukte stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Zitting 1999-2000) : Doc. 50 0560/001 : Wetsontwerp Doc. 50 0560/002 : Verslag Doc. 50 0560/003 : Wetsontwerp aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat Parlementaire Handelingen Bespreking en aanneming : zitting van 8 juni 2000.

Gedrukte stukken van de Senaat : 2 - 466/1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 2 - 466/2 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^