Wet van 11 juli 2018
gepubliceerd op 18 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018012879
pub.
18/07/2018
prom.
11/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012879

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


11 JULI 2018. - Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1.01.1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2 De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 02. - FOD Kanselarij van de Eerste Minister Art. 2.02.1 De tekst van artikel 2.02.2 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2018, wordt vervangen als volgt: Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, kunnen de volgende toelagen en bijdragen worden toegekend : PROGRAMMA 21/01: BEHEERSORGANEN Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen" op de basisallocaties 02 21 01 41 60 05 en 02 33 01 41 60 05 .

PROGRAMMA 31/1 - EXTERNE COMMUNICATIE 1.Toelage aan het Internationaal Perscentrum "Résidence Palace"; 2. Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie. PROGRAMMA 32/3 - SOCIALE TUSSENKOMSTEN Vakbondspremies.

PROGRAMMA 33/1 - FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING - Toelagen aan Transitienetwerk Middenveld en Associations 21 als erkende koepel- of netwerkorganisatie overeenkomstig artikel 19/4, § 2 van het hoofdstuk V/2 van de wet van 05 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) in het kader van concrete projecten en initiatieven met betrekking tot het bevorderen, in praktijk brengen of ondersteunen van een duurzame ontwikkeling. De projecten en initiatieven kunnen enkel via een daartoe bestemde aanvraagformulier aan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden bezorgd, die een het project of initiatief evalueert in overeenstemming met de vooropgestelde voorwaarden, die voorafgaandelijk op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden gepubliceerd. - Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) die kaderen in een specifieke projectoproep. De modaliteiten van de projectoproep en de voorwaarden waaraan de organisatie en de projecten dienen te beantwoorden worden voorafgaandelijke op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gepubliceerd. - Toelagen aan internationale instellingen en organisaties om het internationale proces inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen. - Toelagen aan Gemeenten en andere lokale overheden om goede praktijken inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen. - Toelagen aan de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

PROGRAMMA 36/1 - ZETELBELEID Bijdragen aan de SHAPE in uitvoering van het Garrison Support Arrangement" (GSA), dat werd afgesloten tussen België en SHAPE en goedgekeurd door de ministerraad van 12 maart 2014. - Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Zetelbeleid. - Toelagen aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de instellingen van de Europese Unie en andere internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Sectie 06. - FOD Beleid en Ondersteuning Art. 2.06.1 Artikel 2.06.2 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt vervangend als volgt: "De provisionele kredieten ingeschreven op basisallocatie 06.90.10.0100.01 - 06.90.10.0100.10 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van artikels 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van deze provisionele kredieten eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van deze diensten en instellingen verhogen.

In afwijking van het eerste lid mag de provisie ingeschreven op basisallocatie 06.90.10.0100 na akkoord van de Minister van Begroting ook verdeeld worden naar sectie 01 - Dotaties en activiteiten van de koninklijke familie." Art. 2.06.2 In artikel 2.06.3 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "In afwijking van artikels 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van deze diensten en instellingen verhogen." Art. 2.06.3 Het artikel 2.06.4 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting 2018 wordt, onder de hoofding " Programma 40/0 - Leiding en beheer", aangevuld met : 4° Toelage aan de vzw "Sociale Dienst van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu" op de basisallocatie 06.40.01.4160.05 Sectie 12. - FOD Justitie Art. 2.12.1 Artikel 2.12.1 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt als volgt vervangen: In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat mogen aan de volgende rekenplichtigen voorschotten worden toegestaan tot een maximumbedrag van 250.000 EUR. Door middel van deze voorschotten mogen alle schuldvorderingen aangaande werkingskosten en vergoedingen van alle aard, worden betaald binnen het hierna aangegeven kader : 1. schuldvordering met een waarde kleiner dan 5.500 EUR (exclusief BTW) voor wat de overheidsopdrachten via aanvaarde factuur betreft : o de rekenplichtige van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole.

Aan de rekenplichtige van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole wordt bovendien machtiging gegeven om aan de ambtenaren op zending naar het buitenland, de nodige voorschotten te verlenen. 2. ongeacht het bedrag van de schuldvordering : o de rekenplichtige van de Sociale Dienst met het oog op de uitbetaling van hulpgelden en toelagen met sociaal karakter, alsmede van toelagen ten gunste van de cultuur- en sportkringen opgericht onder het personeel van de FOD Justitie; o de rekenplichtige van de Veiligheid van de Staat voor de betaling van confidentiële uitgaven De fondsen die via de basisallocatie 12 55 11 12.11.37 werden verkregen en de fondsen die tevoren werden verkregen op dezelfde wijze en die op het einde van het begrotingsjaar nog beschikbaar zijn, worden tot een bedrag van 400.000 euro overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Die fondsen mogen worden gebruikt vanaf 1 januari van dat volgende jaar om uitgaven te betalen die te maken hebben met de bescherming van personen en goederen en met de veiligheidsmaatregelen.

De overtollige fondsen worden teruggestort aan de Schatkist. De rekenplichtige verantwoordt die storting in de jaarlijkse rekening van zijn verrichtingen die hij voorleg aan het Rekenhof.

Art. 2.12.2 Artikel 2.12.8 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt ingetrokken.

Art. 2.12.3 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het bedrag van 15.618.000 EUR, dat via artikel 2.12.3 van de wet van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 vanuit het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5) bij de algemene middelen van de Schatkist werd gevoegd, aan de beschikbare middelen van dit Fonds toegewezen.

Art. 2.12.4 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5), tot beloop van een bedrag van 290.000 EUR, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.12.5 Artikel 2.12.7 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt ingetrokken.

Sectie 13. - FOD Binnenlandse Zaken Art. 2.13.1 Artikel 2.13.7 uit de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt vervangen als volgt : § 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, bedraagt 45.908.000 EUR. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 20.000.000 EUR niet mag overschrijden.

Art. 2.13.2 In artikel 2.13.24, uit de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, wordt het bedrag van 167.000 EUR vervangen door 181.000 EUR. Art. 2.13.3 In artikel 2.13.2, uit de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 worden een 3de en een 4de punt toegevoegd onder PROGRAMMA 56/8 LOKALE INTEGRALE VEILIGHEID : "3° Subsidies voor de ontwikkeling van een vernieuwde lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme ten voordele van de VZW "We love BXL"" 4° Subsidies ten voordele van "Vias Institute"" ter ondersteuning van acties met het oog op het versterken en bevorderen van de maatschappelijke weerbaarheid in het kader van een integraal veiligheidsbeleid. Sectie 14. - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Art. 2.14.1 Artikel 2.14.13 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt opgeheven.

Sectie 16 . - Ministerie van Landsverdediging Art. 2.16.1.

In de tekst van artikel 2-16-10 (eerste alinea) van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, wordt het bedrag « 100.000 EUR » vervangen door het bedrag « 1.600.000 EUR ».

Art. 2.16.2.

Aan artikel 2.16.7 aan de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 worden op het einde twee paragrafen toegevoegd: "Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 16 50 41 354001 zal een bijdrage uitgekeerd worden aan het Von Karman Instituut voor vloeistofdynamica.

Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 16 50 41 351001 zal een bijdrage uitgekeerd worden aan het 'G5 Sahel Joint Military Force' Trust Fund." Sectie 17 . - Federale politie en geïntegreerde werking Art. 2.17.1 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden een gedeelte van de beschikbare middelen van het Fonds 17-1 (programma 90/4) gedesaffecteerd, dit ten belope van een bedrag van 21.409.526,26 EUR in vastlegging en in vereffening, en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 25. - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Art. 2.25.1 In het artikel 2.25.1 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, wordt het "PROGRAMMA 54/0 - BESTAANSMIDDELEN" aangevuld als volgt : - Toelagen aan dierenartsen in het kader van tussenkomsten voor de opstart van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding voor de varroasebestrijding.

Art. 2.25.2 De rechten en verplichtingen ten laste van het Grondstoffenfonds en van het Plantenfonds, die op 31 december 2017 niet verricht zijn, worden overgedragen naar de sectie 25. Ze kunnen worden vastgelegd en vereffend ten laste van de kredieten van de programma's 60/2 en 60/3 rekening houdende met hun economische aard.

Sectie 32. - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Art. 2.32.1 De tekst van artikel 2.32.1 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2018, wordt als volgt vervangen: Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, mogen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 21/1 - DIENSTVERLENING VOOR ALLE DEPARTEMENTEN Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan de aankoop van vermogensgoederen.

PROGRAMMA 21/4 TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Tussenkomst in de publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia. 2) Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (V.I.C.) ter beproeving van de draagbare vuurwapens. 3) Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). PROGRAMMA 21/5 - COMMUNICATIE Economische manifestaties (koninklijk besluit van 9 april 1962) zowel in België als in het buitenland (deelnemingen, verschillende tegemoetkomingen, aankoop of huur van materieel).

PROGRAMME 41/1 Dotatie aan de Autonome Mededingingsautoriteit PROGRAMMA 42/3 FINANCIERING VAN HET NUCLEAIR PASSIEF 1) Financiering van het openbaar organisme N.I.R.A.S. 2) Dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) voor de financiering van het sociaal passief. 3) Dotaties aan de N.I.R.A.S. voor het Fonds voor de Financiering van het nucleair passief.

PROGRAMMA 42/4 SOCIAAL ENERGIEBELEID Sociaal stookoliefonds PROGRAMMA 42/5 TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.). 2) Subsidie aan onderzoek fusie.3) Bijdrage van België aan de R.& D.-programma's op het gebied van de Energie. 4) Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de gemeenschappelijke onderneming "Joint European Torus".5) Economische steun aan de Oost-Europese landen. 6) Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (E.C.K.O.) te Genève. 7) Subsidie aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.). 8) Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.). 9) Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.). 10) Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.). 11) Subsidie voor bijzondere werkingskosten aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.). 12) Subsidie aan het Internationaal Energieagentschap (IEA). 13) Tussenkomst colloquia 14) Halden project 15) IRENA 16) SCK - Myrrha 17) Bijkomende subsidie aan het I.R.E. voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten. 18) Toelage aan het International Energy Forum 19) Toelage voor de fysische bescherming van de SCK 20) Toelage voor de fysische bescherming van het IRE 21) NEA groep - radio isotopen 22) Dotatie aan het IRE voor de verwerking van het verrijkt uranium PROGRAMMA 42/8 - Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER en andere fusie-activiteiten 1) Toelage aan AGORIA voor de contactcel 2) Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onder-neming ITER 3) Toelage aan de KMS (onderzoeksactiviteiten) 4) Toelage aan de KMS (prototypes) 5) Bijdrage Euratom / Japan PROGRAMMA 42/9 - ENERGIETRANSITIE Toelagen in kader van de oproep tot projecten PROGRAMMA 43/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA Toelage aan de Governmental Advisory Commitee (GAC). PROGRAMMA 43/3 BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 1) Bijdrage van België aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom te Genève. 2) EOB : octrooionderzoeksrapporten 3) Subsidie aan UPOV 4) Subsidie eengemaakt octrooigerecht (UPC) PROGRAMMA 43/4 Retributie consessie kranten et tijschriften PROGRAMMA 44/6 TOELAGE AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Subsidie aan de v.z.w. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.). 2) ICSG Group 3) Bijdrage GFSEC 4) Toelage steunpunt hoeveproducten PROGRAMMA 44/7 - DISTRIBUTIE EN TENTOONSTELLINGEN 1) Subsidie aan het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen te Parijs 2) Dotatie aan de ADBA voor de Internationale tentoonstellingen PROGRAMMA 45/1 - TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN EN DIVERSE UITGAVEN 1) Toelagen aan verenigingen houden zich bezig met de bescherming en de bevordering van de K.M.O.'s en de Zelfstandigen PROGRAMMA 46/4 TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP).2) Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET). 3) Subsidie aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (I.V.K.).

PROGRAMMA 46/5 - NORMALISATIE 1) Subsidie prenormatieve onderzoeken.2) Specifieke acties van de Collectieve Centra ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen. 3) Subsidie aan het Bureau voor Normalisatie (N.B.N.).

PROGRAMMA 48/4 - TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN EN ECONOMISCHE MANIFESTATIES 1) Subsidie aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag.2) Subsidie aan de Belgische Vereniging voor Demografie.3) Subsidie aan de Belgische Vereniging voor Statistiek.4) XBRL. PROGRAMMA 49/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 1) Toelage aan patiëntenverenigingen 2) Toelage voor de ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten PROGRAMMA 49/1 BESCHERMING VAN HET CONSUMENTENRECHT 1) Subsidie aan de VZW Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties (BV-OECO) 2) Toelagen aan verenigingen in het kader van de bescherming en voorlichting van de consumenten. 3) Subsidie aan de v.z.w. "Geschillencommissie Reizen". 4) Subsidie Consumentenombudsdienst PROGRAMMA 49/3 TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Bijdrage aan het Europees Verbruikerscentrum (Euroloket).2) Kredietobservatorium 3) Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance). PROGRAMMA 60/1 - FEDERAAL PLANBUREAU Dotatie aan het Federaal Planbureau.

Art 2.32.2 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds Auteursrechten (programma 47/1) tot beloop van een bedrag van 370 K EUR, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 33. - FOD Mobiliteit en Vervoer Art. 2.33.1 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds betreffende de werking van de Federale Instantie voor Onderzoek van scheepvaartongevallen (programma-activiteit 22/2), op 1 juli 2018, tot beloop van het beschikbaar saldo in vastlegging op 31 december 2017, of 12.677 EUR, gedesaffecteerd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.33.2 Artikel 2.33.2 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende goedkeuring van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018 wordt gewijzigd als volgt: Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: PROGRAMMA 21/0 - BESTAANSMIDDELEN Toelage aan de VZW Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

PROGRAMMA 21/1 STUDIES EN ACTIES INZAKE MOBILITEIT EN VERVOER Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer.

PROGRAMMA 22/4 OMBUDSDIENST TREINREIZIGERS Toelagen aan de Ombudsdienst Treinreizigers.

PROGRAMMA 41/5 - OVERHEIDSBEDRIJVEN 1) Toelagen voorzien ter uitvoering van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en bpost;2) Bijdrage van de Staat aan PROXIMUS tot dekking van de sociale voordelen toegekend in het kader van het plan PTS. PROGRAMMA 51/1 - SPOORWEGVERVOER 1) Toelagen voorzien ter uitvoering van de beheerscontracten gesloten tussen de Staat en de NV's van publiek recht Infrabel en NMBS;2) Belgische bijdrage in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoorweg te Bern;3) Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail. PROGRAMMA 51/8 - INTERMODALITEIT Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer.

PROGRAMMA 52/1 BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES 1) Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische en veiligheidsstations in de Noord-Atlantische oceaan;2) Belgische bijdragen aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de Europese Commissie voor de Burgerluchtvaart (ECAC), het aandeel van België in de werkingskosten van ABIS. PROGRAMMA 52/2 - BELGOCONTROL Vergoeding van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens.

PROGRAMMA 53/2 BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES 1) Memorandum van overeenstemming van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat;2) Internationale Maritieme Organisatie (IMO);3) Patrouillediensten voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan PROGRAMMA 55/2 TOELAGEN SAMENWERKINGSAKKOORD Toelagen ter financiering van de initiatieven voorzien in het Samenwerkingsakkoord dd.15.09.1993 gesloten tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals het werd aangevuld door de opeenvolgende bijakten.

PROGRAMMA 56/7 - VIAS Subsidie aan de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk (CVBA-VSO) VIAS Instituut.

PROGRAMMA 57/0 - PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJKE PERSONEELSFORMATIE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Toelage aan de VZW Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Sectie 44. - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 2.44.1 Artikel 2.44.6 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt vervangen als volgt: `' § 1. Een vastleggingsmachtiging wordt verleend met betrekking tot volgend organiek fonds en tot beloop van het vermelde bedrag: Fonds voor de Europese hulp aan de meest Behoeftigen (programma 56/6) : 11.295.000 EUR Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt volgend organiek fonds gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die het vermelde bedrag niet mag overschrijden : Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6): 11.450.000 EUR.'' Sectie 51. - Rijksschuld Art. 2.51.1.

In artikel 2.51.2, punt 3, van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten worden de woorden "artikel 9, § 3" vervangen door de woorden "artikel 8, § 3".

HOOFDSTUK 3. - Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen Art. 3-01-1 De middelen van de organieke begrotingsfondsen worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 4.01.1 De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2018 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 5. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie Art. 5.01.1 De begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het begrotingsjaar 2018 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 6. - Administratieve openbare instellingen Art. 6.01.1 De begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministeriele beheer van het begrotingsjaar 2018 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen Art. 7.01.1 Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-3037 - 2017/2018 Integraal verslag : 28 juni 2018.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^