Wet van 11 mei 2003
gepubliceerd op 06 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011311
pub.
06/06/2003
prom.
11/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de oprichting van de Vestigingsraad wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.- Er wordt een Vestigingsraad opgericht die beslist over de beroepen ingesteld door de betrokkenen tegen de weigeringen van inschrijving, wijziging of doorhaling bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of tegen de beslissingen van de controledienst bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet, wanneer de aanvragers niet geacht werden te voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 4 of 5 van de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. »

Art. 3.In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, derde volzin, worden tussen de woorden « bevoegdheid heeft, » en « alsmede » de woorden tussengevoegd : « een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft »;2° in § 2 wordt het eerste lid opgeheven;3° in § 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket, bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of van de controledienst, bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet »; 4° in § 2 wordt het vierde lid vervangen als volgt : « De beslissing van de Vestigingsraad wordt opgeslagen in de gegevensbank, opgericht voor de geautomatiseerde behandeling van de dossiers met betrekking tot de ondernemersvaardigheden, bedoeld in hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie »; 5° § 3 wordt opgeheven;6° in § 4 vervallen in de eerste volzin de woorden « of een aanvraag om getuigschrift hebben ingediend »;7° in § 5 wordt het eerste lid als volgt vervangen : « De beslissingen van de Vestigingsraad zijn met redenen omkleed en moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het instellen van het beroep, aan de partijen worden betekend.»; 8° in § 5 wordt in het derde lid, eerste volzin, het woord « getuigschrift » vervangen door de woorden « bewijs van de ondernemersvaardigheden »;9° in § 5 wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 4.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Gewone zitting 2002-2003. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 50-2324/1. - Amendement, nr. 50-2324/2. - Verslag, nr. 50-2324/3.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1 april 2003.

Senaat.

Stukken van de Senaat. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-1578/1. - Verslag,nr. 2-1578/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2-1578/3.

Handelingen van de Senaat : 4 april 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^