Wet van 12 augustus 2000
gepubliceerd op 22 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons

bron
ministerie van justitie
numac
2000009742
pub.
22/08/2000
prom.
12/08/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2000. - Wet tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons wordt de tweede zin vervangen als volgt : « De overige bepalingen treden in werking op 1 september 2001. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Nice, 12 augustus 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 1999-2000. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel nr. 803/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan Senaat nr. 803/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 juli 2000.

Senaat : Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers nr. 530/1. - Verslag nr. 530/2. - Tekst aangenomen door de commissie voor de justitie nr. 530/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd nr. 530/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 juli 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^