Wet van 12 februari 2001
gepubliceerd op 18 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013203
pub.
18/12/2001
prom.
12/02/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2001. - Partnership-overeenkomst tussen de Federale Staat en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling


Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1 en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 5, eerste lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 augustus 2000;

Overwegende de wens van de Federale Overheid om jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst prioritair toe te wijzen aan globale projecten die voldoen aan de behoeften van de samenleving;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2000;

Tussen, de Federale Staat, vertegenwoordigd door Mevr. L. Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, enerzijds, en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid vertegenwoordigd door de heer M. Jadot, Secretaris-generaal, anderzijds, is overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid verbindt er zich toe 50 jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst.

Art. 2.Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid verbindt er zich toe deze 50 startbaanovereenkomsten te bestemmen voor volgende projecten : - onthaal en informatie in het kader van het sociaal overleg en de banenplannen : verbetering van de kwaliteit van de algemene informatieverstrekking aan de burgers en de sociale partners door de versterking van de onthaaldiensten van de verschillende administraties met het oog op het behandelen van de individuele vragen om informatie, het ontwerpen, bijwerken en aanpassen van de diverse informatieproducten die onder de externe en interne communicatie ressorteren;

Aantal voorziene banen : - 4 banen van niveau 1 (2 N, 2 F) - 3 banen van niveau 2+ (1 N, 1 F) - 5 banen van niveau 2 (3 N, 2 F) - 1 baan van niveau 3 (1 F) - administratieve en logistieke bijstand aan het sociaal overleg : wegwerking van de achterstand op het gebied van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de collectieve overeenkomsten waarvoor de algemeen-bindenverklaring is gevraagd en logistieke en administratieve bijstand aan de secretariaten van de paritaire comités;

Aantal voorziene banen : - 2 banen van niveau 1 (1 N, 1 F) - 12 banen van niveau 2 (6 N, 6 F) - 12 banen van niveau 3 (6 N, 6 F) - bijstand ter vereenvoudiging van de administratie : inventarisering, ordening en sortering van de archieven en op termijn vervanging van de « papiermolen » door de elektronische verwerking van de dossiers om de toegang tot de gegevens te verbeteren;

Aantal voorziene banen : - 3 banen van niveau 2 (2 N, 1 F) - 6 banen van niveau 3 (3 N, 3 F) - 2 banen van niveau 4 (1 N, 1 F).

Art. 3.De Federale Staat verbindt er zich toe deze 50 startbaanovereenkomsten te financieren.

Art. 4.De Federale Staat verbindt zich ertoe aan het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de kosten terug te betalen van de brutolonen van de 50 startbaanovereenkomsten alsmede de patronale sociale bijdragen, op basis van trimestriële rapporten en bewijsstukken.

Artikel 33 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid bepaalt het loon waarop de jonge werknemer, tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst, recht heeft.

Art. 5.Deze partnership-overeenkomst treedt in werking op 1 februari 2001.

Zij wordt voor een onbepaalde duur gesloten. Elk van de partijen kan er een einde aan stellen mits een opzeggingstermijn van zes maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de kennisgeving van de beëindiging is gebeurd.

Brussel, 12 februari 2001.

Voor de Federale Staat : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX Voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid : M. JADOT, Secretaris-generaal

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^