Wet van 12 juli 2016
gepubliceerd op 14 september 2016

Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003280
pub.
14/09/2016
prom.
12/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003280

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


12 JULI 2016. - Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.01.1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2 De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister Art. 2.02.1 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de op 31 december 2015 beschikbare middelen van het Fonds 02-1 - Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie (Afgeschaft fonds) gedesaffecteerd en, in afwijking van artikel 11 van het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, bij de middelen van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer IPC gevoegd.

Sectie 05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie Art. 2.05.1 De tekst van artikel 2.05.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd : "Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: PROGRAMMA 31/1 - INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE - Toelage voor Internationale ICT-projecten op de basisallocatie 05.31.10.35.40.01 Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FEDICT en nationale en internationale organisaties voor ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn.

PROGRAMMA 31/3 - UITGAVEN BESTRIJDING RADICALISERING -Toelage de-radicalisering vzw MolenGeek op de basisallocatie 05.31.30.33.00.01 ; -Toelagen de-radicalisering Digital Belgium skills fund.

Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FEDICT en vzw's en organisaties ivm ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn.

Art. 2.05.2 De kredieten van de basisallocatie 05.31.30.01.00.01 mogen getransfereerd worden, door middel van een herverdeling van basisallocaties, naar specifieke basisallocaties die per herverdeling van basisallocaties opgericht mogen worden binnen hetzelfde programma, teneinde de uitgaven van het project met betrekking tot het onderwerp « Digital Belgium skills fund » te dekken.

Sectie 12 FOD Justitie Art. 2.12.1 De tekst van de bepaling 2.12.4 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangevuld als volgt : "PROGRAMMA 62/7 - NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Federale bijdrage in de financiering van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005." Art. 2.12.2 In afwijking van artikel 20, 2° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen verplichtingen die zijn ontstaan of aangegaan voor 1 januari van het begrotingsjaar ten laste van kredieten op basisallocaties 12-51-02-12.11.01, 12-51-31-12.11.01, 12-51-32-12.11.31, 12-56-02-12.11.01 en 12-56-03-12.11.40 worden vastgelegd en vereffend ten laste van de kredieten van het lopende begrotingsjaar.

Art. 2.12.3 Artikel 2.12.7 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen als volgt : "In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5), tot beloop van een bedrag van 15.618.000 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd." Art. 2.12.4 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders (programma 12-62-4), tot beloop van een bedrag van 84.592.000 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken Art. 2.13.1 De tekst van artikel 2.13.2, PROGRAMMA 54/8 - FINANCIERING HULPVERLENINGSZONES EN BRANDWEERDIENSTEN, 2°, van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door: « 2° Toelagen aan de Brandweervereniging Vlaanderen, de "Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone", de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen, de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique. » Art. 2.13.2 De tekst van artikel 2.13.9 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door: " § 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, bedraagt 41 429 000 EUR. Elke vastlegging aan te gaan in toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 14 599 000 EUR niet mag overschrijden." Art. 2.13.3 De tekst van artikel 2.13.10 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door: "In afwijking van artikel 52, eerste alinea, 2° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet, zijn de vastleggings -en vereffeningskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen (basisallocaties 11xxxx) alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van organisatieafdeling 72 enkel onderling herverdeelbaar en niet met de andere basisallocaties betreffende het personeel van de sectie 13 - Binnenlandse Zaken." Art. 2.13.4 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de verkiezingen die door de provincies worden geïnd en die toegewezen worden aan de rekeningen 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C en 13.83.02.21.91C (1 per provincie), mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.5 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Wapenwet van 8 juni 2006 die door de provincies worden geïnd en moeten doorgestort worden aan de gemeenten waar de vergunningsplichtige woonachtig is, worden toegewezen aan de rekeningen 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 per provincie).

Art. 2.13.6 De voor orde verrichte ontvangsten voor het uitvoeren van projecten in kader van het vreemdelingenbeleid die moeten doorgestort worden aan de FOD Buitenlandse Zaken en de Federale Politie worden geboekt op de rekening 13.83.02.12.82C. Art. 2.13.7 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de rampenschade in uitvoering van de wet van 17 juli 1976 die moeten worden doorgestort aan de Nationale Kas van de Rampenschade worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C. Art. 2.13.8 De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de organisatie van seminaries en studiedagen in het kader van het Veiligheids- en Preventiebeleid worden geboekt op de rekening 13.83.02.10.80C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.9 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de gemeenschapswachten worden geboekt op de rekening 13.83.03.21.94C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.10 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Argo-programma worden geboekt op de rekening 13.83.02.08.78C. Ze mogen aangewend worden om alle projectuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.11 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de dienstverlening door de Noodplanambtenaren aan de gemeenten worden geboekt op de rekening 13.83.03.41.17B. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.12 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Hoger Instituut voor de Noodplanning worden geboekt op de rekening 13.83.02.02.72C. Ze mogen aangewend worden om de kosten voor het uitvoeren van de taken van dit instituut te dekken, zoals opgenomen in art. 2 van het KB van 5 december 2011.

Art. 2.13.13 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de coördinatie en de supralokale acties in de domeinen bedoeld in art. 69 van de wet van 30 maart 1994 worden geboekt op de rekening 13.83.03.23.96C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.14 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees mechanisme voor internationale noodhulpverlening worden geboekt op de rekening 13.83.03.18.91C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.15 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees project EUCPN met betrekking tot de strijd tegen en de preventie van criminaliteit worden geboekt op de rekening 13.83.03.15.88C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken Art. 2.13.16 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees project STRESAVIORA in het kader van de strijd tegen en de preventie van radicalisering worden geboekt op de rekening 13.83.03.24.97C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken Art. 2.13.17 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het EUCPN werkingsfonds, bestaande uit de overdracht van het fonds dat beheerd wordt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland alsook vrijwillige donaties van de EU-lidstaten worden geboekt op de rekening 13.83.03.25.98C. Ze mogen aangewend worden om alle uitgaven in het kader van de uitvoering van het werkfonds EUCPN te dekken.

Art. 2.13.18 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering mbt het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) die doorgestort moeten worden naar het Vlaams gewest worden op de rekening 13.83.03.42.18 B geboekt.

Art. 2.13.19 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering mbt het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) die doorgestort moeten worden naar het Waals gewest worden op de rekening 13.83.03.43.19B geboekt.

Deze ontvangsten mogen aangewend worden om doorstortingen aan het Waals gewest te dekken.

Art. 2.13.20 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen (programma 50/70) tot beloop van een bedrag van 2 848 000 euro van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.21 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing (programma 54/22) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.22 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de aanschaffing van materieel en uit rusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales, de prézones, de hulpverleningszones en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest (programma 54/30) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.23 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen (programma 59/03) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.24 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het bijzonder fonds voor de geïntegreerde centra van dringende oproepen (programma 63/0) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.25 De tekst van artikel 2.13.14 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door: "Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2016 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Deze begroting beloopt 307 656 222 EUR voor de ontvangsten en 307 656 222 EUR voor de uitgaven." Art. 2.13.26 Overeenkomstig artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen en in afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat worden de beschikbare middelen van het Fonds voor risico's van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, tot beloop van een bedrag van 2 miljoen EUR, van bestemming veranderd en bij het "Fonds voor de preventie van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toegevoegd.

Sectie 14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Art. 2.14.1 In de tekst van artikel 2.14.9 van de wet van 18 december 2015 wordt het bedrag van "16 500 000 euro" vervangen door "2 700 000 euro".

Art. 2.14.2 De tekst van artikel 2.14.2 van de wet van 18 december 2015 wordt de tekst « In afwijking van artikel 1-01-03, § 2 van de huidige wet, mogen de basisallocaties 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48, 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.13 en 21.01.12.21.48 van de sectie 14 onderling herverdeeld worden.".

Art. 2.14.3 De tekst van artikel 2.14.6 van de wet van 18 december 2015 wordt uitgebreid met de volgende tekst : " PROGRAMMA 54/6 - INTERNATIONALE FINANCIERING VAN HET KLIMAATBELEID Toelagen in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid.".

Art. 2.14.4 § 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Gebouwenfonds (programma 14.42.1) tot beloop van een bedrag van 283 272 duizend euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd. § 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (programma 14.54.1) tot beloop van een bedrag van 17 262 duizend euro in vereffeningsmiddelen, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 16 Ministerie van Landsverdediging Art 2.16.1.

In de Franstalige tekst van artikel 2.16.21 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden « Art. 2.16.21 » vervangen door de woorden « Art. 2.16.20 ».

In artikel 2.16.22 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden « Art. 2.16.22 » vervangen door de woorden « Art. 2.16.21 ».

In artikel 2.16.23 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden « Art. 2.16.23 » vervangen door de woorden « Art. 2.16.22 » en de woorden « uitgaven die verband houden met SHAPE » door de woorden « uitgaven die verband houden met SHAPE en de nieuwbouw NCIA op de site van SHAPE ».

In artikel 2.16.24 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden « Art. 2.16.24 » vervangen door de woorden « Art. 2.16.23 ».

In artikel 2.16.25 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden « Art. 2.16.25 » vervangen door de woorden « Art. 2.16.24 ».

Sectie 17 Federale politie en geïntegreerde werking Art. 2.17.1 In afwijking van de artikelen 11, 12, 19, 20, 23, 60 en 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gemachtigd om via compensatie op de federale basisdotatie 2016 over te gaan tot recuperatie van de onverschuldigde betalingen aan de politiezones in 2015 met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones.

Art. 2.17.2 § 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-2 (programma 90/5), tot beloop van een bedrag van 4.629.071,64 euro in vastlegging en 7.349.510,52 euro in vereffening, van bestemming veranderd en bij de beschikbare middelen van het Fonds 17-1 (programma 90/4) gevoegd. § 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-3 (programma 90/6), tot beloop van een bedrag van 10.469.644,98 euro in vastlegging en in vereffening, van bestemming veranderd en bij de beschikbare middelen van het Fonds 17-1 (programma 90/4) gevoegd. § 3. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-2 (programma 90/5), tot beloop van een bedrag van 4.518.831,74 euro in vastlegging en in vereffening, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.17.3 De tekst van artikel 2.17.8 van de wet van 13 november 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door: "Voor het begrotingsjaar 2016 beschikt het organieke budgettaire fonds 17-4 bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) over een vastleggingsmachtiging van 1 109 000 EUR. Elke verbintenis aan te gaan met toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

Vóór de tiende van iedere maand legt de controleur van de vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud opgemaakte lijst met de verantwoordingstukken voor, die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geviseerd werden, en anderzijds het bedrag aangeeft van de vastleggingen die geviseerd werden sinds het begin van het jaar.

In afwijking van artikel 62, § 2, alinea 4, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, tijdens het begrotingsjaar 2016 wordt een debettoestand in vereffening op hetzelfde organieke begrotingsfonds gemachtigd dat 815 000 EUR niet mag overtreffen." Sectie 19 Regie Der Gebouwen Art. 2.19.1 De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten in totaal 932 247 975 euro en voor de uitgaven in totaal 890 599 633 euro.

De ontvangsten bestaan voor 755 583 000 euro uit dotaties vanwege de federale Staat, waarvan in totaal 4 111 000 euro ingeschreven wordt in sectie 01 en 751 472 000 euro in sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting.

Deze begroting bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten (gesplitste kredieten) voor een bedrag van 270 741 422 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 22 510 000 euro.

Art. 2.19.2 In artikel 2.19.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt het bedrag van 4 079 692 euro vervangen door 9 252 186 euro.

Van dit bedrag is 7 952 186 euro bestemd voor de renovatiewerken in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren en 1 300 000 euro voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent.

Sectie 21 Pensioenen Art. 2.21.1 De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen door : « De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de overheidssector voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 14 998 779 000 euro voor de ontvangsten waarvan 14 953 949 000 euro voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 44 830 000 euro voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 14 998 779 000 euro voor de uitgaven waarvan 14 953 949 000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 44 830 000 euro voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst. » Sectie 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Art. 2.23.1 De terugvordering van de voorschotten onder de vorm van leningen toegekend aan de personeelsleden, kan, in voorkomend geval, worden uitgevoerd overeenkomstig het artikel 23, 4°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Art. 2.23.2 Binnen de perken van de desbetreffende basisallocatie kunnen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 40/2 : DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN - Toelagen aan universitaire centra in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen.

Sectie 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Art. 2.25.1 Artikel 2.25.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt gewijzigd : PROGRAMMA 51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG, wordt aangevuld met : - Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen.

Invoeging van het PROGRAMMA 51/6 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES - Toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt. - Toelagen aan vzw's Medisch Falen. - Toelagen aan de verenigingen "LEIF" en "EOL" die de ondersteuning van geneesheren tot doel hebben en die ertoe bijdragen de bevolking te informeren omtrent de wettelijke bepalingen inzake euthanasie.

Art 2.25.2 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds "Fonds Rode Kruis van België" (prog 25 51/3) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.25.3 In artikel 2.25.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 189 424 101 EUR vervangen door het bedrag van 190 073 319 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 188 527 914 EUR door het bedrag van 189 086 826 EUR. Art. 2.25.4 In artikel 2.25.5 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 74 746 108 EUR vervangen door het bedrag van 74 722 166 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 74 746 108 EUR door het bedrag van 74 722 166 EUR. Sectie 32 FOD Economie Art. 2.32.1 De tekst van artikel 2.32.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd : "Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: PROGRAMMA 42/5 - TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.); 2) Subsidie aan onderzoek fusie;3) Bijdrage van België aan de R.& D.-programma's op het gebied van de Energie; 4) Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de gemeenschappelijke onderneming "Joint European Torus";5) Economische steun aan de Oost-Europese landen; 6) Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (E.C.K.O.) te Genève; 7) Subsidie aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.); 8) Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.); 9) Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.); 10) Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.); 11) Subsidie voor bijzondere werkingskosten aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.); 12) Subsidie aan het Internationaal Energieagentschap (IEA);13) Tussenkomst colloquia;14) Halden project;15) IRENA;16) SCK - Myrrha; 17) Bijkomende subsidie aan het I.R.E. voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten; 18) Toelage aan het International Energy Forum;19) Toelage voor de fysische bescherming van de SCK;20) Toelage voor de fysische bescherming van het IRE 21) NEA groep - radio isotopen. 22) Subsidie aan APETRA voor de oprichting van de minimum stock vereist door de Europese Commissie PROGRAMMA 44/6 - TOELAGE AAN EXTERNE ORGANISMEN 1) Subsidie aan de v.z.w. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.). 2) Bijdrage aan International Copper Study Group PROGRAMMA 49/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA Bel;2) Toelage aan patiëntenverenigingen.3) Ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten" Art.2.32.2 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van de Fondsen : - Fonds voor de prospectie, exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee, het continentaal plat van België en de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (programma 46-2), - Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast (programma 49-2), - Fonds Kansspelen (programma 46-3), - Landbouwfonds (programma 44-2), - Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit (programma 52-1), - Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met stookolie, lamppetroleum (type C) en bulkpropaan (programma 52-1), - Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen (programma 21-3), afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.32.3 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds : - Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten (programma 46-1), tot beloop van een bedrag van 814.000 euro, Fonds Auteursrechten (programma 47-1), tot beloop van een bedrag van 1.072.000 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 33 FOD Mobiliteit en Vervoer Art. 2.33.1 De tekst van artikel 2.33.4 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd : "- deze van het Fonds betreffende de werking van de Federale Instantie voor Onderzoek van scheepvaartongevallen (programma-activiteit 22/2) tot beloop van het beschikbaar saldo op 31 december 2015, of 30.115,91 EUR, zal worden gedesaffecteerd op 1 juli van het begrotingsjaar 2016." Sectie 44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 2.44.1 Artikel 2.44.6 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen als volgt: " § 1. Volgende vastleggingsmachtigingen worden verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van de vermelde bedragen: - Europees Fonds voor de Integratie van Onderdanen van derde landen (programma 56/5):17 000 EUR; - Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 9 439 000 EUR. Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt volgend organiek fonds gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedrag niet mag overschrijden: Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 10 341 000 EUR. Art. 2.44.2 § 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en overeenkomstig artikel 40, § 1, tweede zin van de programmawet van 26 december 2015, worden de beschikbare middelen van het Fonds 44-2 Europees Vluchtelingenfonds (vroeger 26-7) (programma 55/3, activiteit 6) afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015 van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd. § 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en overeenkomstig artikel 42, § 1, tweede zin van de programmawet van 26 december 2015, worden de beschikbare middelen van het fonds 44-5 ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds (programma 55/0, activiteit 9) afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015 van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Hoofdstuk 3 Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen Art. 3-01-1 De middelen van de organieke begrotingsfondsen worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

Hoofdstuk 4 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 4.01.1 De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2016 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

Hoofdstuk 5 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Art. 5.01.1 De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2016 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Hoofdstuk 6 Instellingen van openbaar nut Art. 6.01.1 De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van catégorie A van het begrotingsjaar 2016 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen Art. 7.01.1 Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Charles MICHEL De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting Sophie WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-1805 - 2015/2016 Integraal verslag : 30 juni 2016

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^