Wet van 12 juni 2001
gepubliceerd op 07 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011224
pub.
07/07/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2001. - Wet tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 55 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien, gewijzigd bij de wet van 9 maart 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) In het tweede lid van § 2 worden de woorden « in België », vervangen door de woorden « in een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen ».b) § 2bis wordt opgeheven.c) In § 3 worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen ».

Art. 3.In artikel 60 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) § 1, 1° wordt vervangen door de volgende tekst : « 1° onderdaan van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen zijn en gedomicilieerd zijn in een dergelijke Staat;» b) § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Elke advocaat die ingeschreven is op het tableau van de Orde of op de lijst van stagiairs, elke advocaat en elke octrooigemachtigde die nationaliteit heeft van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen en die bevoegd is dit beroep uit te oefenen in een dergelijke Staat, evenals elke advocaat die krachtens een wet of internationale overeenkomst gemachtigd is in België dit beroep uit te oefenen, kan in dezelfde hoedanigheid als een erkend gemachtigde optreden bij de Dienst.» Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2001.

De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001 : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1091 : Nr.1. Wetsontwerp. - Nr. 2. Verslag. - Nr. 3. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 19 april 2001.

Stukken van de Senaat : 2-721 : Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2. Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^